U bevindt zich hier: Ufo's

We nemen nu maar een grote stap om direct het Lucifer hoofdstuk (Jesaja 14) binnen te wandelen. Ik had al gezegd dat deze twee hoofdstukken pure profetie zijn. Het wordt niet voor niets een Godsspraak of last genoemd. Bovendien wordt er een aantal malen door Jesaja op gewezen dat dit direct aan de dag van Yahweh verbonden is. De dag dat de oordelen Gods de aarde zullen teisteren. Het is dus geen geschiedenisles, die we hier tegenkomen.

Naast het rijk Babel is er nog een ander rijk in the picture in dit hoofdstuk. Net als in het boek Openbaring staan het rijk Babel en het volk Israël in dit hoofdstuk centraal. We gaan daarvoor nu naar het eerste vers.

Jesaja 14: 1 Want Yahweh zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob.

In dit eerste vers wordt ‘Jakob’ en ‘het huis van Jakob’ tweemaal genoemd. Daar tegenover wordt ‘Israël’ slecht eenmaal vermeld. Ikzelf denk dat dit komt omdat het volk dat Palestina in bezit heeft genomen en zichzelf Israël noemt en zich vanaf 1948 op die plek uitbreidt niet werkelijk Israël is. Bijbels gezien is dit volk ‘Jakob’. De naam ‘Jakob’ wordt altijd gebruikt voor het volk in ongeloof. Wanneer het hele volk, dat zijn de twaalf stammen, in het geloof hun oog richten op hun Messias worden ze wezenlijk ‘Israël’.

De geweldig rijke genade van Yahweh komt tot uitdrukking in de woorden dat Hij zich zal ontfermen over Jakob. Dat zal gebeuren als alle oog Hem zal zien (Zacharia 12: 10; Johannes 19: 37 en Openbaring 1: 7) en zo tot geloof in Hem zul komen. Dan zal Hij Israël verkiezen. Voor die tijd is er in Jeremia 30: 7 nog sprake van Jakobs benauwdheid. Die ‘benauwdheid van Jakob’ wordt in de Bijbel beschreven als de zeven jaar durende Grote Verdrukking.

Er zijn dus meerdere argumenten waarom we dit eerste vers dus niet zomaar kunnen plakken op de gebeurtenissen die we nu in het land Israël zien gebeuren. Ten eerste vindt dit plaats in de tijd die het voorgaande hoofdstuk verbindt aan de dag van Yahweh. Ten tweede zal dat rijk van Babel (het huidige Irak) eerst tot grote economische bloei komen om daarna ten val te komen volgens dit hoofdstuk, Jesaja 14. Ten derde moet er eerst nog een tempel komen, waar de antichrist zich in zal zetelen volgens 2 Thessalonica 2: 4. En ten vierde is er eerst nog die zeven jaar durende tijd van Jakobs benauwdheid.
Voor het huis van Jakob is het nu een tijd van wachten op de ontferming van Yahweh om uit Zijn hand dit beloofde land te ontvangen.

God zal Israël herstellen. Hij zal hun ogen openen en hen vanuit de hele aarde bijeen vergaderen en brengen naar het land dat Hij beloofd heeft. Er zal een nieuwe stad komen, die Hij voor hen heeft toebereid en dan zullen ze Hem als hun Messias YahShua dienen in Zijn nieuwe Tempel.

Eerst zal het huidige Irak dus tot een economische wereldmacht uitgroeien. Wellicht dat de zogenaamde democratisering van dit rijk door Amerika hier een eerste aanzet van is. De machthebber van dat land zal het grote Midden Oosten vraagstuk oplossen en het land Israël als vredesgebaar haar lang verlangde tempel schenken. Er zal een soort van vrede zijn totdat hij het vredesverdrag voor het huis van Jakob zwaar zal maken (Daniël 9: 27). Daarbij zal hij zich voordoen als god, door in de tempel plaats te nemen.

Tot aan het eind van het boek Handelingen is het aanbod van het Koninkrijk uitgegaan naar het volk Israël. Toen zij het toch bleven afwijzen is het heil naar de heidenen gegaan.
Handelingen 28: 27 – 28 het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen. Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!
Paulus ontving in de gevangenis het geheimenis (Efeze 3: 3, 6 & 9; Colosse 1: 26 & 27), waar wij nu in deze tijd deel van mogen uitmaken. Maar de beloften aan het volk Israël zijn voor de volle 100 % overeind gebleven.

Als Yahweh zich zal ontfermen over het huis van Jakob zijn daar twaalf stammen in beeld. Tot nu toe zijn er twee stammen, Levi en Juda, in het land. Dat is niet het koninklijk priesterdom (Exodus 19: 6; Jesaja 61: 6; 1 Petrus 2: 9; Openbaring 1: 6; 5: 10 en 20: 6), zoals de Bijbel het hele volk tekent.

Yahweh zal zich over Jakob ontfermen en het bevrijden uit de gevangenschap van Babel, het rijk waar dit hele verdere hoofdstuk over spreekt. Yahweh zal Israël nog altijd verkiezen. Hij zal Israël dus opnieuw beschouwen als Zijn uitverkoren volk. Hij leek hen verlaten te hebben door hen uit te leveren aan hun vijanden en hen onder de volkeren te verstrooien. Het opnieuw handelen van Yahweh met Zijn uitverkoren volk is het intro van de val van de tirannieke koning van Babel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende