U bevindt zich hier: Ufo's

Jezus En Yahweh Gelijk

Voor alles wil ik stellen dat we nooit ten volle de aard van God kunnen doorgronden. We spreken over het ‘Wezen’ van God als ‘Absoluut’ en ‘Onbegrensd’ maar als we eerlijk zijn zouden we het net zo goed de ‘X-factor’ kunnen noemen. Het is een voor ons ongrijpbare, onbegrijpelijke grootheid. God is zodanig tot ons afgedaald door Zichzelf in te perken waardoor we iets van Zijn eigenschappen kunnen begrijpen. Hij gebruikt termen, die binnen ons begrip vallen en dat doet Hij bovenal door ons in dit huidige leven Zijn heerlijkheid te doen kennen in de Persoon van YahShua Ha Masschiah, dat is Jezus Christus.

Ons Inzicht En Die Van Een Klein Kind
In al ons vergaren van kennis is ons brein voortdurend aan het vergelijken, zoeken naar tegenstellingen, etiketten opplakken en het trekken van conclusies. In welke categorie moeten we God plaatsen? Hij is Geest. Dat weten we dan, maar weten we ook wat dat inhoudt? Begrijpen we iets van de voorwaarden en manieren van leven die bijdragen aan puur Geest? Nou nee, niets! Een klein kind bij moeder op schoot heeft nog eerder de volledige betekenis van de vierde dimensie te pakken dan dat wij met ons verstand de aard van de Oneindige kunnen doorgronden.

Vergelijken
God heeft geen Gelijke en dus hebben wij niets waarmee wij Hem kunnen vergelijken. We zijn direct bij de start stopgezet. Geen Gelijke.
Jes. 40: 18 Met wie dan wil jij El vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen?
Jes. 40: 25 Met wie dan wil jij Mij
vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige.
Jes. 46: 5 Met wie wil jij Mij
vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn?
Psalm 89: 6 want wie in de hemel kan Yahweh
evenaren, wie onder [de zonen van] El is Yahweh gelijk?
Bij een vergelijkingsonderzoek zijn er twee mogelijke uitkomsten:
1/ Men stelt absolute gelijkheid op elk terrein vast. Bij een goed vergelijkingsonderzoek is dat feitelijk uitgesloten omdat een absolute gelijkheid inhoudt dat er een 100% identieke zaak, persoon, geval of iets gevonden is.
2/ Er komen verschillen aan het licht. Daardoor zal de één aan de ander superieur zijn of andersom.
Als Yahweh nu zo uitdrukkelijk op meerdere plaatsen stelt: ‘met wie wil je Mij vergelijken, dat Ik hem gelijk zou zijn?’, dan geeft Hij dus aan dat Hij een vergelijkingsonderzoek met één van deze twee mogelijke uitkomsten niet toestaat. We moeten Yahweh dus gewoon op Zijn woord geloven dat er geen Gelijke is aan Hem.

Niet Te Vergelijken
Het Hebreeuwse woord ‘sharah’ betekent ‘gelijk zijn’. Het drukt uit: evenveel gewicht hebben, evenveel invloed hebben, evenveel zaken ondergaan, oftewel een perfect duplicaat, een gelijke zonder enige uitzondering. Een duidelijk voorbeeld vind je in het gebruik van dit woord als een ramp het joodse volk gaat treffen onder Koningin Esther.
Esther 7: 4 deze ramp zal onder de verliezen van de koning zijn weerga niet hebben.
De uitdrukking ‘weerga hebben’ is weer ditzelfde woordje ‘sharah’. Die ramp is nergens mee te vergelijken.
Als Yahweh dus vraagt: ‘met wie wil je Mij vergelijken, dat Ik hem gelijk zou zijn?’ kan het antwoord dus eenvoudig niet anders zijn dan: met niemand! Yahweh is onvergelijkbaar.

Gelijk Zijn In Het Nieuwe Testament
Er is ook nog een getuigenis in het Nieuwe Testament dat we mee moeten laten wegen voordat we dit grote vraagstuk als afgesloten kunnen beschouwen. Het Griekse woord dat met ‘gelijke’ vertaald kan worden is ‘isos’. De basisbetekenis van het woord is: identiek, dezelfde of volkomen eender. Een voorbeeld ervan vinden we bij het hemelse Jeruzalem.
Opb 21:16 En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk.
Er was absoluut geen enkel verschil tussen de lengte, breedte en de hoogte. Alles was perfect identiek.

Ons Nederlands Gebruik Van Het Woord ‘Iso’
Wij gebruiken dit woord in het Nederlands ook wel. Wij zeggen bijvoorbeeld dat volkomen gelijkvormige kristallen isomorf zijn. Wij gebruiken dat woord dus ook in woordsamenstellingen om volkomen gelijkheid aan te duiden. Zo spreken we over isochroon als er sprake is van een gelijke tijdsduur en bij weersvoorspellingen worden isobaren op de landkaart getekend als punten met gelijke luchtdruk. De betekenis van dit Griekse woord ‘isos’ is dus ook in onze taal behoorlijk ingeburgerd en heeft dezelfde betekenis, die het ook in het Grieks heeft: identiek, dezelfde of volkomen eender.

Jood En Heiden Gelijke Gaven In Het Nieuwe Verbond
In het Nieuwe Testament klagen de dagloners bij hun baas dat iedereen precies identiek kreeg uitbetaald.
Mt 20:12 en zij zeiden: Deze laatste hebben een uur gewerkt en u heeft hen met ons gelijkgesteld.
Precies hetzelfde bedrag kregen deze mensen, die veel later kwamen. Zo constateert Petrus dat de heidenen precies dezelfde gaven ontvangen hadden als de joden, die al eerder geroepen waren.
Hnd 11:17 Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden?
Ook hier gebruikt Petrus weer dat Griekse woord ‘isos’. Het is opvallend hoe die gebeurtenis een verklaring is van de gelijkenis in Matheus. Beiden ontvangen identieke gaven, de vroege dagloners en de vroeg geroepen joden ontvingen identiek hetzelfde als de late dagloners en de laat geroepen heidenen.

Jezus Gelijk Aan Yahweh
Er staan twee getuigenissen in de Bijbel dat YahShua identiek is aan Yahweh. De eerste is als YahShua tegenover Zijn moordenaars staat.
Joh 5:18 Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.
Het resultaat hier was dat ze Hem wilden stenigen vanwege deze godslastering. De tweede komt van de hand van de apostel Paulus.
Flp 2:6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Theos gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,
Als we nu logisch nadenken zitten we hier met een probleem. De profeet Jesaja maakt het onbetwist duidelijk dat er geen ander kan zijn, die de Gelijke van Yahweh is. Paulus stelt glashard dat de gelijkheid van YahShua aan Yahweh een volstrekt normale zaak is. Er kan geen frictie bestaan tussen beide uitspraken, die beide geïnspireerd zijn. Er is dus maar één conclusie mogelijk. Jesaja en Paulus spreken beide van dezelfde heerlijke Persoon. YahShua is de Yahweh van het Oude Testament.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende