U bevindt zich hier: Ufo's

Jezus Is De Ik Ben

We hebben in het vorige artikel gezien dat de Jezus van het Nieuwe Testament de Yahweh van het Oude Testament is. Hij is de ware reddende El. Zijn oorspronkelijke naam is dan ook YahShua oftewel Yahweh Redt.
Het is een voorrecht om Hem te mogen kennen omdat Hij de ware Redder van de mensheid is. Misschien dat je dacht nooit door iemand of iets gered te kunnen worden. Je leven wordt misschien wel gekenmerkt door angst voor aliëns of buitenaardsen. Ik zeg je oprecht: ‘Ik ken dat aan den lijve’. Ik heb Christus Jezus als mijn Redder mogen leren kennen. Dat kan Hij ook voor jou betekenen.

De Bekende ‘Ik ben’ Uitspraken.
Ik had beloofd dat we naar de kenmerkende ‘Ik Ben’ uitspraken in Het Nieuwe Testament zouden gaan kijken Dat doen we nu en tevens zullen we ontdekken dat Yahweh zowel als YahShuah dezelfde sterke God is
Joh. 8: 58 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was [‘genestai’=’tot ontstaan kwam’], ben ik [‘eimi’].
YahShua deed hier duidelijk een aanspraak op de grote ‘Ik Ben’ van het Oude Testament, wat direct blijkt uit de reactie van de omringende Joden. ‘Zij namen stenen op om naar Hem te gooien’, staat er in het direct daarop volgende vers. Eén van de zonden die bestraft moest worden door steniging was godslastering en dat was wat ze hoorden in deze woorden. Niemand, ook de Heer zelf niet, deed een poging om deze ‘verkeerde’ conclusie te corrigeren.

De Grammaticale Zinsbouw
Feitelijk vond hier net zo’n grammaticaal vreemde zet plaats als in het Oude Testament, toen het meervoudig woord ‘Elohim’ verbonden werd met een enkelvoudig werkwoord. Hier volgt YahShua niet de logica van de toehoorders. Had Hij namelijk als normaal mens hen duidelijk willen maken dat Hij reeds bestond voordat Abraham geboren werd, dan had Hij grammaticaal juist moeten zeggen: ‘Eer Abraham was, was Ik er’. De verleden tijdsvorm van het werkwoord was de enig juiste geweest. Maar Hij had heel bewust die woorden gekozen ‘ego eimi’, die voor iedere luisteraar uitsluitend voorbehouden was aan Yahweh.
Johannes de doper volgde bijvoorbeeld wel de grammaticaal normaal lopende zinsbouw.
Joh. 1: 30 Deze is het, van wie ik zei: Na mij komt een man, die voor mij geweest is, want Hij was eer dan ik.

De Getuigen Van Yahweh
We gaan nog eens terug naar het onderwerp van de getuigen van Yahweh.
Jes. 43: 10 – 12 Jullie zijn, luidt het woord van Yahweh, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat jullie het weten en in Mij geloven en inzien, dat Ik dezelfde ben; voor Mij is er geen El geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben Yahweh, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; jullie toch zijn mijn getuigen, luidt het woord van Yahweh, en Ik ben El.
Voor en na Yahweh is er geen God.
Voor Mij is er geen El geformeerd en na Mij zal er geen zijn.
Waar Yahweh hier op doelt wijst de hele context wel uit. Naast Yahweh konden geen andere Elohim bestaan, zoals de vreemde (aliën) Elohim van de andere volkeren.
Jes. 44: 8 – 10 Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Jullie zijn mijn getuigen: is er een Eloah buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen. Zij, die beelden vormen, zijn allen ijdelheid: hun dierbare maaksels brengen geen baat, zijzelf zijn er getuigen van, dat zij niets zien en niets weten, zodat zij beschaamd staan. Wie vormt een el en giet een beeld, waarvan hij geen baat heeft?

Geen El Voor En Na Yahweh
Als Yahweh zegt dat er voor Hem geen El geformeerd is, dan ligt daar ook een ironische toon in. In de directe context zie je hoe de volkeren wel aan het formeren waren door een el te vormen en een beeld te gieten, maar het zal hen niet lukken om zo’n el een hogere ouderdom te geven dan Yahweh zelf. Maar Yahweh liet het niet bij deze uitspraak. Hij voegde er ook nog aan toe dat er na Hem ook geen zou zijn. Dat levert toch wel vraagtekens op. Je ziet hier in Jesaja 44 dat de volkeren daar juist druk mee bezig waren.

Het Woordje ‘Yarsar’
Het Hebreeuwse woord ‘yarsar’, dat hier vertaald is met formeren komen we in Jes. 43 al vier keer tegen.
Jes. 43: 1 Maar nu, zo zegt Yahweh, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël:
Jes. 43: 7 ieder die Ik
geformeerd heb,
Jes. 43: 10 Voor Mij is er geen El
geformeerd en na Mij zal er geen zijn.
Jes. 43: 21 Het volk dat Ik Mij
geformeerd heb,
Komen we dan in het volgende hoofdstuk terecht, dan ontdekken we dat dit woord ‘yarsar’ ook gebruikt wordt om een geboorte te beschrijven.
Jes. 44: 2 Zo zegt Yahweh, uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder,
Jes. 44: 24 Zo zegt Yahweh, uw Verlosser, en
uw Formeerder van de moederschoot aan:

De El Gibbor
Voordat ook maar één van deze teksten door Jesaja opgeschreven was, had hij al de grote Messiaanse profetie uitgesproken:
Jes. 9: 6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke El, Eeuwige Vader, Vredevorst.
‘Een kind geboren…de sterke El (El Gibbor)’. Wow! Dat zijn stevige woorden! Er is geen spoortje van twijfel over de betekenis van deze woorden. Hier neemt de profeet ons mee naar de eerste komst van de Messias, die de titel draagt: El Gibbor. In het daarop volgende hoofdstuk neemt hij ons mee naar de tweede komst van diezelfde Messias, die dan weer verschijnt onder dezelfde titel: El Gibbor.
Jes. 10: 20 - 21 En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat van Jakobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op Yahweh, de Heilige Israëls. Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke El.
Yahweh verschijnt als de El Gibbor, zoals Hij in het voorgaande hoofdstuk als de El Gibbor als kind geboren wordt. In Jesaja 44 zagen we al dat ‘yarsar’ een geboorte van een kind beschrijft. In Jesaja 9 wordt het formeren van de El Gibbor beschreven, die wij kennen als YahShua.

Sterk en machtig is Hij. Dat mogen we zeker weten. Die sterke God als je persoonlijke Redder te kennen vernieuwt je hele leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende