U bevindt zich hier: Ufo's

Maar Eén Reddende Yahweh

Telkens openbaart Yahweh zich persoonlijker. In Christus Jezus heeft Hij Zich tenslotte ten volle aan de mens bekend gemaakt. Dat willen we nu gaan bekijken. Nogmaals wil ik erop wijzen dat je dit heerlijke bevrijdende feit het best zelf kunt ontdekken door de Bijbel erbij te pakken en het zelf te onderzoeken. Natuurlijk kun je het ook online volgen door op DEZE KOPPELING te klicken.

Er Is Geen Andere Yahweh
Deut. 6: 4 Hoor, Israël: Yahweh is onze Elohim, Yahweh is één!
Je kan hier heel letterlijk weergeven: Yahweh, onze Elohim is één Yahweh.
Wat hier opvalt is dat er niet gezegd wordt dat er sprake is van één Elohim.
Als Yahweh genoemd wordt is er geen sprake van een Elohim in het algemeen, maar het is altijd een Elohim in relatie. Hier is het zijn verbondsrelatie met Zijn aardse volk Israël. Die relatie is onmogelijk om te negeren. In het vierde hoofdstuk van Deuteronomium wordt tweemaal verklaard dat er geen andere is.
Deut. 4: 35 Jullie hebben het te zien gekregen, opdat jullie zouden weten, dat Yahweh de enige Elohim is, er is geen ander behalve Hij.
Deut. 4: 39 Weet daarom heden en neem het ter harte, dat Yahweh de enige Elohim is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is
geen ander.
Yahweh is de enig waarachtige Elohim. Het bestaat dus niet om naast Hem enig andere elohim, oftewel godheid voor de aandacht te stellen. Als we dus Jah Shua, oftewel Jezus, naast Hem stellen komen we dus op verdacht en zelfs onbijbels terrein.

Jezus Is Yahweh

Joh. 1: 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Yahweh is Elohim en naast Hem is er geen Elohim. De enige oplossing op dit vraagstuk is dat Yah Shua, oftewel Jezus, diezelfde Yahweh is in het Nieuwe Testament. De sleutel ligt in de volgende tekst:
Deut. 6: 4 Hoor, Israël: Yahweh, onze Elohim is één Yahweh!
Het woord ‘echad’ dat hier met ons telwoord één vertaald wordt, duidt op een samengestelde eenheid.

Het Woord ‘Echad
Op dezelfde manier komen we het woord ‘echad’ opnieuw tegen in het volgende Bijbelgedeelte.
Ezech. 37: 16 – 17 Jij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren; neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: voor Jozef (het stuk hout van Efraïm) en het gehele huis Israëls dat daarbij behoort; voeg ze dan aan elkander tot één stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden.
Die twee stukken hout zijn tot één stuk hout geworden in de hand van de profeet. Zo wordt ditzelfde woord ook gebruikt bij de eenwording van man en vrouw.
Gen. 2: 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.
Het één vlees zijn van man en vrouw en het één hout zijn van beide houten is dus eenzelfde eenheid als het één Yahweh zijn van Yahweh, onze Elohim.
We kunnen de voorbeelden nog verder uitbreiden.
Num. 13: 23 Toen zij in het dal Eskol gekomen waren, sneden zij daar één rank met een tros druiven af, die zij met hun tweeën aan een draagstok droegen;
Die ene tak was zo afgeladen met druiven dat er twee mannen nodig waren om het te dragen. Ook hier is het opnieuw die samengestelde eenheid, waar echad op wijst. We kunnen niet anders dan onder de zware druk van de overstelpende bewijsteksten geloven in een samengestelde eenheid van Yahweh.

Het Griekse ‘Kurios’ en het Hebreeuwse ‘Yahweh’ Eén En Dezelfde
Het volgende onderwerp dat wacht op ons onderzoek is de al inmiddels gesuggereerde waarheid dat Yah Shua, oftewel Christus Jezus, in het Nieuwe Testament niemand anders is dat deze Yahweh uit het Oude Testament. We gaan opnieuw naar onze uitgangstekst.
Deut. 6: 4 Hoor, Israël: Yahweh, onze Elohim is één Yahweh!
Waar hier in het Hebreeuws Yahweh staat is dit in de Septuagint weergegeven met het Griekse woord Kurios. Deze titel wordt telkens opnieuw in het Nieuwe Testament gehanteerd als het spreekt over Yah Shua, oftewel Jezus Christus. Het is niet de Vader, die één Kurios genoemd wordt, maar het is Christus zelf.
Ef. 4: 5 één Kurios, één geloof, één doop,
1 Cor. 8: 6 voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en
één Kurios, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

Oude Testament Vergeleken Met Nieuw Testament
Het is wellicht nog niet duidelijk voor elke lezer dat het Nieuwe Testament de titel Kurios hanteert als vertaling van de Hebreeuwse naam Yahweh. We gaan daar dus nog even iets dieper op in.
Rom. 4: 8 Zalig de man, wiens zonde Kurios geenszins zal toerekenen.
Dit is een citaat van Paulus uit de Psalmen.
Psalm 32: 2 welzalig de mens, wie Yahweh de ongerechtigheid niet toerekent,
Ook de schrijver van de Hebreeën gebruikt het woord Kurios.
Hebr. 7: 21 Kurios heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen:
Ook dit is weer een citaat uit de Psalmen.
Psalm 110: 4 Yahweh heeft gezworen en het berouwt Hem niet:
In deze beide voorbeelden zien we dat de schrijvers van het Nieuwe Testament blijkbaar de weergave van de Septuagint volgden.
Math. 3: 3 De stem van één, die roept in de woestijn: Bereidt de weg van Kurios, maakt recht zijn paden.
We gaan terug naar de oorspronkelijke uitspraak.
Jes. 40: 3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg van Yahweh, effent in de wildernis een baan voor onze Elohim.

Geen Andere Yahweh
We gaan nu nog drie Bijbelgedeelten bij elkaar voegen, die als we dat geheel overzien overduidelijk aantonen dat Yah Shua, Christus Jezus, Kurios is, oftewel Yahweh. De gedeeltes zijn: Jesaja 45, Romeinen 14 en Filippi 2. Jesaja 45 benadrukt de waarheid dat er ‘geen ander’ is. Het hele idee van een Elohim naast Yahweh is onverdraagbaar.
Jes. 45: 5 Ik ben Yahweh en er is geen ander; buiten Mij is er geen Elohim
Jes. 45: 6 Ik ben Yahweh, en er is
geen ander,
Jes. 45: 14 Zo zegt Yahweh: …
Alleen bij u is El, en er is geen ander, generlei Elohim.
Jes. 45: 18 Want zo zegt Yahweh: Ik ben Yahweh en er is
geen ander.

Yahweh, De Enige Redder
Jes. 45: 21 – 22 En er is geen Elohim behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende El is er buiten Mij niet. Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben El en niemand meer.
Er is dus geen reddende God behalve Yahweh. Aan het eind van dit indrukwekkende hoofdstuk lezen we deze woorden:
Jes. 45: 23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.
Paulus kende dit hoofdstuk als geen ander. Hij wist dus ook heel goed van die voortdurend herhalende nadruk op ‘GEEN ANDER’ en toch wordt deze algemene huldebetuiging in zijn brieven gebracht aan het adres van Christus.
Fil. 2: 9 – 11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Kurios, tot eer van God, de Vader!

Paulus Lijkt In Romeinen Iets Anders Te Leren
Rom. 14: 10 – 11 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt Kurios: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal Theos loven.
Wat moeten we hier nou precies van maken? Hier lijkt het op met name God zelf te slaan en niet op Christus zoals in Fil. 2. Liet hij wellicht bewust de ene keer dit citaat uit Jesaja 45 slaan op Christus en de andere keer slaan op God omdat hij wist dat Yah Shua voor Zijn vleeswording Yahweh Elohim van Israël was?
Yah Shua – Yahweh = de enige Redder
Yah Shua is de Yahweh, van wie we lezen:
Deut. 6: 4 Hoor, Israël: Yahweh, onze Elohim is één Yahweh!

Getuigen Van Yahweh
Voor Israël was er geen ander dan Yahweh. Van die ene Yahweh was Israël de getuige.
Jes. 43: 10 – 12 Jullie zijn, luidt het woord van Yahweh, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat jullie het weten en in Mij geloven en inzien, dat Ik dezelfde ben; voor Mij is er geen El geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben Yahweh, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; jullie toch zijn mijn getuigen, luidt het woord van Yahweh, en Ik ben El.
Israël is getuige van het feit dat er voor en na Yahweh geen andere Elohim is en ook geen andere Redder. Begrijpelijk is dus de felheid van dit volk op dit punt. Tenzij je ziet dat de Yah Shua van het Nieuwe Testament de Yahweh van het Oude Testament is. Oorspronkelijk staat er in het Hebreeuws van Jes. 43: 11 ‘Ik Ik Yahweh’. De NBG Maakt daar al van ‘Ik ben’. In het Hebreeuws komt dit werkwoord ‘zijn’ of een vervoeging ervan niet voor. Wij vertalen het wel zo en we hebben de oude Griekse vertaling, de Septuagint, aan onze kant staan. Daar wordt dit dubbele ‘Ik’ vertaald in ‘eimi’. Yahweh zegt daar dus ‘Ik ben’ en later zullen we dit ‘eimi’ bij voortduring tegenkomen in de uitspraken van Yah Shua. De bekende ‘Ik ben’ uitspraken van het Nieuwe Testament.

We laten die ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus Christus over aan de volgende artikelen en zullen er zeker nog dieper op ingaan. Waarom? Omdat ik vanuit de Bijbel Hem heb leren kennen als Degene, die werkelijk bevrijdt uit de macht van al die geestelijke wezens, waar we mee geconfronteerd worden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende