U bevindt zich hier: Ufo's

Een Persoonlijke Relatie Met Yahweh

Yahweh Elohim is de ware scheppende God, die ver uitstijgt boven al de vreemde (aliën) ‘elohim’ waar de volken mee vertrouwd waren. Yahweh openbaarde Zich aan Mozes in de brandende braamstruik. Mozes was hierdoor zeer verward. Hij kende vanuit het hof van Egypte al die vreemde namen van buitenaardsen, die zich voordeden als goden.
Yahweh maakt hem Zijn drievoudige naam bekend: ‘Ik ben Die Ik ben’, ‘Ik ben’ en ‘Yahweh’.

Wat betekent: ‘Ik Ben’?Ik ben die Ik ben.... Dat betekent niet ‘Ik besta’ (de aliëns bestaan ook), maar: Ik zal erbij zijn.
Die buitenaardse wezens bestaan dan wel, maar je kunt niet zeggen, dat ze er altijd zijn. Zeker niet in die volle genade waarin Yahweh Zich wel manifesteert.De naam Yahweh is afgeleid van ‘havah’ (‘zijn’ of ‘zijnde’). Dat woord is weer verwant aan ‘chavah’, dat ‘leven’ betekent. Hier zien we de nauwe band die er ligt tussen het ‘zijn’ en het ‘leven’. Yahweh is dus de Zijnde oftewel de oorsprong van alle leven.

Een Werkwoord

De naam van God is eigenlijk een werkwoord: Ik ben, Ik zal er zijn. Als je die naam hoort, zit daar dus de Ik-vorm in. En IK veronderstelt ook een u. Dat vormt samen een gesprek.
In de eerste plaats zagen we al dat de naam Yahweh wijst op de verbondsrelatie die God met de mens aanging. Eerst was dat de mens Adam, Daarna werden het de vaderen van het volk Israël, namelijk Abraham, Izaäk en Jakob. In het gedeelte wat we bekijken is het de mens Mozes en bij de wetgeving wordt het huwelijksverbond gesloten met het volk Israël met de wet als trouwboekje. Yahweh wijst daarin op een relatie.

Een Gesprek
Nu zien we in de tweede plaats dat de naam Yahweh ook wijst op een gespreksrelatie. Yahweh spreekt. En jij?
In de Bijbel gaat het niet om dogma's. Alles draait om een gesprek. In de Bijbel ligt de nadruk niet op feiten, maar op gesprekken. Met al mijn feitenkennis kan ik je met de Bijbel in de hand rotschoppen verkopen. Mijn feitjes helpen je geen zier. Als jij alleen maar ‘amen’ mag zeggen op mijn feitenkennis heb ik je mooi monddood gemaakt, met de nadruk op ‘dood’. Yahweh zegt: ‘Ik ben’, daar sta jij, daar staat u, daar sta ik tegenover als gesprekspartner. Yahweh wijst daarin op een relatie.

Twee Kapstokjes
Wat God bedoelde met de uitdrukking ‘Ik Ben’ wil ik je met twee kapstokjes wat helderder maken.
Nummer 1. Dit is de eigennaam van God, Yahweh. Daarmee geeft God aan dat Hij wil dat je Hem persoonlijk zal kennen. Yahweh is een uitgesproken persoonlijke naam van God. Het was in een zeer intiem moment gegeven. Het werd bekend gemaakt aan een dienstknecht die een hele voorraad vreemde namen van godheden kende. Misschien had Mozes wel al een idee over God, zoiets als: die Man daarboven.
Misschien heb jij wel een idee over God als iemand die heel ver weg wellicht ergens is. Wellicht dat je dan zelfs wel zegt: O ja, ik geloof in God. Vaak geloven we als een Deïst. Dat is iemand die gelooft in een God, die de kosmos geschapen heeft, het heeft opgewonden en het nu maar laat afdraaien. Hij bemoeit Zich er verder niet mee. Als op een dag dat hele zaakje is afgelopen komt Hij terug. Maar Yahweh heeft een relatie met de mens. Hij bemoeit zich met elk facet van je leven. Mag ik je vragen: ‘Ken je werkelijk deze God? Heb je Hem persoonlijk leren kennen?’
Weet je, dat is wat er hier gebeurde met Mozes. Hier op dit moment kreeg Mozes de eigennaam van God te horen alsof God wilde zeggen: ‘Mozes, ja Ik ben de God van je vaderen, ja Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob, maar Mozes Ik ben ook jouw God en ik zal je nooit verlaten’.
Heb jij ooit zo voor God gestaan en heb je gehoord wie God is en dat je dan zei: ‘God, U was de God van mijn vader, U was de God van mijn moeder, U was de God van mijn grootouders, maar vandaag bent U mijn God geworden’. Een persoonlijke relatie met God. Dat is wat er op dat moment gebeurde.
Nummer 2. Hij is tijdloos. Dat is echt apart, want als je daarover nadenkt kunnen je gedachten behoorlijk met je op de loop gaan. Ik wil proberen het wat helderder voor je uit te leggen. God is tijdloos. Hij is ‘Ik Ben’.
Ja, okay U bent vandaag ‘Ik Ben’, maar hoe zit het dan morgen? ‘Ik Ben’ ook morgen. Wat was U dan in de tijd van de Bijbel? Toen was ik ‘Ik Ben’. Zie je de betekenis ervan? Hij is altijd de tegenwoordige tijd. Hij is altijd het ‘nu’. Was Hij gisteren de ‘Ik ben’? Beslist! Hij zegt het toch zelf: Ik ben de God van je vaderen, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Dat is toch wel een aardig tijdje terug. In de Bijbel lezen we over een God, die heel persoonlijk met mensen omging en we denken misschien dat dit alleen maar gold voor die tijd. Maar Hij is tijdloos en zoals Hij toen een persoonlijke band met mensen had heeft Hij dat nu nog steeds. ‘Ik Ben’ betekent: Hij is hier. Waar jij bent, daar is Hij. Hij is tijdloos. Het betekent ook dat Hij staat te komen. Je maakt je misschien zorgen over de komende generaties, over je kinderen, over je kleinkinderen. Dan heb ik nieuws voor je. Als je achterkleinkinderen geboren worden is Hij nog steeds ‘Ik Ben’. Hij is tijdloos. Het is in het boek Openbaring dat we een blik krijgen op de troon van God en daar zijn die vier levende wezens die het uitroepen: ‘Heilig, heilig, heilig is de Here God (daar heb je de Yahweh van het Oude Testament), die was, die is en die komt’.

Ik Ben Die Ik Ben
De uitdrukking die we in Ex. 3: 14 tegenkomen als een soort uitleg van de Naam Yahweh is: ‘Ik ben, die Ik ben’. Eigenlijk zit er in de Hebreeuwse uitdrukking een kracht, die we zouden kunnen weergeven met: ‘Ik blijf doorgaan te zijn wie Ik ben’. of: ‘Ik zal worden wat Ik ook maar wens’. Hij zegt hier zelf het volgende over:De uitdrukking zelf is tamelijk simpel: 'ehyeh asher ehyeh’. Het eerste en laatste woord zijn dezelfde en drukt uit: ‘Ik zal worden’. Het is een herhaling van hetzelfde, wat ook al in de naam naar voren komt. Wij hebben zelf in het Nederlands dat soort herhalingen ook als we zeggen: ‘Ik doe wat ik doe’ of ‘ik zeg wat ik zegt’. Dan is er geen stuiten meer aan, dan gebeurt het gewoon zo of dan wordt het gewoon zo gezegd. Niemand kan daar dan nog iets aan veranderen. Verbindt God zich zo met Zijn naam aan je, dan weet je zeker dat Hij zijn plannen zal volvoeren. Dat is de gedachte achter zo’n dubbele uitspraak. Als Yahweh zich dus openbaart en blijkt dat in de openbaring van die naam Zijn onherroepelijk plan tot uitdrukking komt. Hij doet wat Hij wenst naar het voornemen van Zijn wil, dan zien we daar de verbondsgod met Zijn reddingsplan klaar staan.
Ex. 3: 14 Toen zei Elohim tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.
‘Ik zal Mijn doel volbrengen’ was wat Yahweh hier als het ware uitspreekt. Hij volbrengt Zijn plan, ook met jou.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende