U bevindt zich hier: Ufo's

Geloof In Een Verzoenende Yahweh

Voordat we verder gaan met een onderzoek naar alle vreemde (aliën) geestelijke wezen in de Bijbel sta ik in dit artikel nog één keer stil bij de Persoon van Yahweh. Ik hoop dus dat je het geduld kan bewaren en ook dit keer weer met me op onderzoek gaat.

De Engel Van Yahweh
Eén van de meest overtuigende bewijsstukken dat de Heer Jezus, YahShua, dezelfde is als Yahweh blijkt aan het eind van de Bijbel.
Openb. 22: 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om jullie dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
YahShua stuurt Zijn engel. Dat het de engel van Yahweh zelf is blijkt tien verzen daarvoor.
Openb. 22: 6 En Hij zei tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft Zijn engel gezonden, om zijn knechten te tonen, hetgeen weldra geschieden moet.

Geloof In Christus Jezus
Wil je gelovigen in Christus Jezus dan kan het niet anders dan dat je gelooft wat God over Zijn Zoon zegt. Geloven in Christus Jezus is geloven in wat de Bijbel over Hem zegt. Dan geloof je dus dat de Yahweh van het Oude Testament de Christus Jezus van het Nieuwe Testament is.
Yahweh noemt Zichzelf de Redder van Israël.
Jesaja 43: 11 Ik, Ik ben Yahweh, en buiten Mij is er geen Verlosser.
Jesaja 45: 21 Ben Ik het niet, Yahweh? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet.
Hosea 13: 4 Maar Ik ben Yahweh, uw Elohim, van het land Egypte af; een Elohim nevens Mij kent gij niet en een verlosser buiten Mij is er niet.
Het Nieuwe Testament wijst de redding aan als uitsluitend in Christus Jezus.
Efeze 1: 7 En in Hem [Christus] hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,
Daarmee is Christus de reddende Yahweh. De engelen riepen dat bij de geboorte van Christus de Redder geboren was, namelijk Christus, de Heer. Die titels kunnen dan ook niet anders geïnterpreteerd worden als ‘Messias Yahweh’.

De Eerste En De Laatste
Yahweh beweert dat Hij de Eerste en de Laatste is. Iedereen zal moeten toegeven dat er niet twee eersten en twee laatsten kunnen zijn. Hoe kan je dan de uitspraak van de opgestane Jezus uitleggen in Openbaring?
Openbaring 1: 17 – 18 Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle aionen,
Dat kan alleen Yahweh zeggen.
Onze redding ligt vast in Christus Jezus alleen, oftewel in Yahweh.

Yahweh, Yahweh Van Alle Genade
Voordat ik afsluit wil ik je nog iets laten zien wat werkelijk fascinerend is. We gaan naar Exodus.
Ex. 34: 6 – 7 Yahweh ging aan hem voorbij [dit was op de berg toen Mozes de tien woorden ontving] en riep: Yahweh, Yahweh, El, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;
In deze tekst bazuint Yahweh zijn eigen naam tot twee keer toe uit over het volk. Welke eigenschappen worden daarbij dan opgenoemd? Yahweh is barmhartig en genadig en lankmoedig. Dat laatste woord betekent dat hij traag is in het boos worden. Ja, onze Yahweh is bewogen, vol mededogen, groot van goedertierenheid en trouw. Yahweh is de God die vergeeft. Die God gaat een relatie met jou aan en Hij houdt zich aan Zijn beloften. De vraag aan jou is: ‘Wil jij daar vanaf vandaag al het genot van hebben?
Al die kenmerken zijn samengebald in die naam: Yahweh. Dat zijn de kenmerken die ook weer terugkomen in de naam YahShua oftewel Jezus.

Yahweh Wil Een Relatie
Het voert te ver om alle teksten over Elohim met en zonder Yahweh de revue te laten passeren. Ik heb dat voor mezelf wel gedaan en dan vallen bepaalde zaken heel helder op.We zien dan dat aan de naam Yahweh een meer intieme relatie verbonden zit als bij de titel Elohim. Elohim wijst op de Schepper en Zijn relatie tot het schepsel, terwijl Yahweh de naam is waarmee Hij in een verbondsrelatie staat met de mens. Als Elohim heeft God een plan met Zijn schepping, daarmee een doel, een eed en een belofte om het na te komen. Als Yahweh voert Hij het plan uit. Alles staat in het kader van Zijn hele plan met Zijn schepping.

Yahweh Verzoent De Mensheid
Als we nu naar de naam van Elohim kijken, dan weten we dat Yahweh dezelfde Elohim is, die hemelen en aarde geschapen heeft, maar Die Zich nu als het ware begrenst binnen het plan van tijdperken. Elohim heeft met Zijn schepping ook tijdperken geschapen, waarbinnen Hij tot Zijn doel komt met deze schepping. De Bijbel noemt die tijdperken aionen. Als Yahweh treedt Hij die aionen, die tijdperken binnen om een relatie aan te gaan met de mens. Waar Elohim het plan van verzoening en herstel van Zijn hele schepping heeft, treedt Yahweh die schepping binnen, hij gaat een relatie aan met de mens om daarmee actief betrokken te zijn aan het proces van verzoening en om de heerschappij van satan en zijn zaad te overwinnen.
Dat alles heeft Yahweh gedaan door als Christus Jezus onze wereld binnen te stappen, de dood te overwinnen en een verzoening voor de hele mensheid tot stand te brengen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende