U bevindt zich hier: Ufo's

Yahweh Wel En Niet Zien

We blijven nog even verder doordenken over de enige Redder van mensen: Christus Jezus. Zijn werkelijke naam was YahShua, oftewel Yahweh Redt. Het lijkt voor jou wellicht alsof dit niets met buitenaards leven te maken heeft, maar de Bijbel introduceert ons Yahweh Elohim als eerste in de lange rij geestelijke wezens. Zouden we Hem onbesproken laten dan begeven we ons in een moeras waarin we zeker zullen wegzinken als we nu over zouden gaan naar die geestelijke wezens, die zich voordoen als aliëns.

De Vele Invalshoeken
We hebben al vanuit heel veel verschillende invalshoeken gezien dat de Bijbel aangeeft dat YahShua in het Nieuwe Testament Yahweh in het Oude Testament is. Nu bekijken we een heel bijzondere invalshoek die, als je het niet diepgravend onderzoekt, de conclusie zou geven dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt.

Geen Gestalte
Israël wordt door Mozes eraan herinnerd dat ze bij de wetgeving wel een geluid hoorden, maar geen gestalte zagen.
Deut. 4: 12 Toen sprak Yahweh tot u uit het midden van het vuur; een geluid van woorden hoorden jullie, maar een gestalte namen jullie niet waar, er was alleen een stem.
Ze worden door Mozes ertoe opgeroepen om geen afbeelding te maken van een gestalte, die ze zo wie zo al niet gezien hadden.
Deut. 4: 15 – 16 Neemt u er dan terdege voor in acht (want jullie hebben geen gedaante gezien op de dag dat Yahweh op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur) dat jullie niet verderfelijk handelen door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod: een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen;
Deut. 4: 23 – 25 Neemt u ervoor in acht, dat jullie het verbond van Yahweh, uw Elohim, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en u
een beeld maakt in de gedaante van iets, dat Yahweh, uw Elohim, u verboden heeft. Want Yahweh, uw Elohim, is een verterend vuur, een naijverig El. Wanneer jullie kinderen en kindskinderen verwekt hebben en in het land ingeburgerd zijn en jullie dan verderfelijk handelen door een beeld te maken in welke gedaante ook, en doet wat kwaad is in de ogen van Yahweh, uw Elohim, en Hem krenkt;

Wel Een Gestalte
Mozes zelf heeft echter wel de gestalte van Yahweh gezien.
Num. 12: 8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte van Yahweh.
David krijgt een blik in de tijd van de opstanding en als hij daar ontwaakt wordt hij helemaal voldaan oftewel verzadigd van het beeld van Yahweh
Psalm. 17: 15 Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.

Wel Of Niet Zien
Als er in Numeri staat dat Yahweh ‘duidelijk’ met hem spreekt is dat het Hebreeuwse woord ‘mareh’, dat weer een afleiding is van het werkwoord ‘raah’, wat ‘zien’ betekent. Toch wordt er helder en klaar voortdurend gesteld dat niemand ooit God gezien heeft.
Joh. 1: 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
1 Joh. 4: 12
Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
In aanvulling hierop geeft Johannes de uitspraak van Yah Shua zelf weer:
Joh. 5: 37 En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Jullie hebben nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien,

Gehoord En Gezien
Toch kunnen we meerdere Bijbelplaatsen in het Oude Testament citeren van mensen die zowel Zijn stem gehoord hebben als Zijn gedaante hebben gezien. Als Jakob op weg is naar Ezau, zijn broer, dan heeft hij het over het aangezicht zien van zijn broer.
Gen. 32: 20 Laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat, en daarna wil ik zijn aangezicht zien; misschien zal hij mij goedgunstig zijn.
Daar gaat het letterlijk over het zien van zijn broer. Maar als Jakob dan zijn eigen worsteling met God gehad heeft zegt hij tien verzen verder:
Gen. 32: 30 En Jakob noemde de plaats Pniël [‘penu’=gezicht; ‘El’=God], want zei hij: ik heb Elohim gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.
(De uitdrukking is precies dezelfde als bij zijn broer, tien verzen terug)
Als Mozes en de oudsten van Israël de berg opgaan zien ook zij de God van Israël.
Ex. 24: 10 En zij zagen Elohim van Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid.
Hetzelfde is het geval bij het horen van de stem.
Deut. 4: 33 Heeft ooit een volk een stem van elohim gehoord, sprekende uit het midden van het vuur, zoals jullie die gehoord hebben, en het leven behouden?

Antwoord Op De Puzzel: YahShua
Niemand heeft ooit God gezien en niemand heeft ooit Zijn stem gehoord, zegt het Nieuwe Testament. Toch zag Israël de God van Israël en heeft het Zijn stem gehoord. Ook op dit mysterie is maar één antwoord. Dat antwoord is de Persoon van Christus Jezus, YahShua.
Christus Jezus is het beeld van de onzichtbare God.
Christus Jezus is het Woord.
Christus Jezus is de Elohim van Israël.
Christus Jezus is het die door Mozes en de oudsten gezien is.
Christus Jezus is het die de wet bij de Sinaï gaf.
Christus Jezus is de Man, die Zijn naam niet wilde noemen en met Jakob worstelde in Pniël.

Christus Jezus Is De Immanuël
Hij is niemand anders, één en dezelfde Die in de volheid der tijd Zichzelf ontledigd heeft en de gedaante van een dienstknecht heeft aangenomen en gegaan is tot in de dood, de dood van het kruis. Hij is de Immanuël, de ‘God met ons’. Wij zien, evenals Israël dat destijds tot op zekere hoogte deed, de heerlijkheid van God in het aangezicht van YahShua.

Geen Tegenstrijdigheid In De Bijbel
Zou Christus Jezus niet God zijn, dan zouden we consequent tot de conclusie moeten komen dat de Bijbel ernstige tegenstrijdigheden bevat op één van de belangrijkste punten van de Bijbel, namelijk over de aard van God. Niemand heeft Hem ooit gezien en toch heeft Israël Hem aanschouwd. Niemand heeft ooit Zijn stem gehoord en toch hoorde Israël Zijn stem. Maar als Yahweh, de Elohim van Israël Dezelfde is als Hij, Die het beeld is van de onzichtbare God, dan zijn alle tegenstrijdigheden vervlogen.
Onze Redder, YahShua is het geheim van de godvrucht.
1 Tim. 3: 16 En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.

Progressieve Openbaring
Elohim openbaarde Zich pas als Yahweh nadat het werk van de schepping voltooid was. Evenzo was er pas sprake van de Vader nadat er sprake was van zonen en kwam pas de titel Rechter ter sprake toen er zonde kwam, waarover geoordeeld moet worden. Er was dus een tijd, voor ons begrip van tijdperken, dat er geen sprake was van zonen en zonden en dus ook geen Rechter en Vader. Er was toen ook geen sprake van een mensheid waar een relatie mee aangegaan werd en dus ook geen Yahweh, die in Zijn naam die relatie uitdrukt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende