U bevindt zich hier: Ufo's

Voor velen zal het zeer vreemd overkomen dat ik in het vorige artikel de planeet Venus zomaar plak op de Messias voor het volk Israël. Dat is Christus Jezus zelf, die bij hen beter bekend staat als YahShua HaMashach. Om daar wat meer licht op te laten schijnen geef ik hier enkele Hebreeuwse gedachten weer.

De planeet die wij Venus noemen werd door het oude Joodse volk ‘Nogah’ genoemd. Het heeft de betekenis van ‘uitermate helder stralen’ of ‘verlichten in grote glans’. Het Joodse thema dat verbonden is aan ‘Nogah’ is het vertrouwen op God, die ons pad verlicht. Het woord wordt in de Joodse geschriften vele malen gebruikt en dan vooral in zijn Messiaanse context. Hier volgen enkele Bijbelteksten met deze verwijzing naar Venus erin door het woord ‘Nogah’:

2 Samuel 22: 29 Want U, o Yahweh, bent mijn lamp, en Yahweh doet mijn duisternis opklaren.
Job 22: 28 Wanneer jij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op je wegen
straalt het licht.
Psalm 18: 12 Van
de glans voor Hem verdwenen zijn wolken, hagel en vurige kolen.
Psalm 18: 28 U toch doet mijn lamp schijnen, Yahweh, mijn Elohim, doet mijn duisternis
opklaren.
Spreuken 4: 18 Maar het pad der rechtvaardigen is als het
glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag.
Jesaja 4: 5 Dan zal Yahweh over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des nachts
een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.
Jesaja 9: 2 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis,
straalt een licht.
Jesaja 60: 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw
stralende opgang.
Jesaja 62: 1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als
een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel.
Ezechiël 1:4 En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door
een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal.
Ezechiël 1: 13 En wat de gedaante der wezens betreft, hun aanblik was als die van brandende vuurkolen, als van fakkels; zich bewegend tussen de wezens. En het vuur
glansde en bliksemen schoten daaruit.
Ezechiël 1: 27 - 28 En ik zag iets schitteren als metaal; vanaf wat op zijn lendenen leek naar boven als vuur omvat door een hulsel; en vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven door
een glans. Zoals de aanblik is van de boog, die in de regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid van Yahweh.
Ezechiël 10: 4 Toen verhief zich de heerlijkheid van Yahweh van boven de cherub en begaf zich naar de dorpel van de tempel, en de tempel werd vervuld met de wolk, en de voorhof was vol van
de glans van de heerlijkheid van Yahweh.
Habakuk 3: 4 Er is
een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht.

Als de heerlijkheid van Yahweh verschijnt voor het volk wordt dat dus telkens in directe relatie geplaatst met ‘Nogah’, oftewel de ons bekende planeet Venus. Vanuit die gedachte is het vanzelfsprekend dat als Christus verschijnt voor Zijn volk Hij verschijnt met Zijn eigennaam Lucifer.

Openbaring 22: 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
Nogah’ was een beeld van HaMashiach in Zijn heerlijkheid en glans. ‘Nogah’ was ook een beeld van Hem als het schijnende licht voor Israël en de volkeren.

Het is wel degelijk van belang om aan te tekenen dat satan de mogelijkheid heeft om zich uiterlijk te vervormen tot een engel van licht.
2 Cor. 11: 14 de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
Hierdoor krijg je meer inzicht in de voorstelling van de trotse pseudo Messias, die zich zal aandienen. Deze zal in de toekomst op het toneel verschijnen en zijn gedrag zal zeer veel weg hebben van de ware Messias. Als de komende koning van Babel (het huidige Irak) zal hij velen bedriegen, vandaar de Griekse term ‘Antichrist’. Hij moet daartoe jood zijn, wil hij als Messias door zijn volk geaccepteerd worden. Wil hij een goede namaak zijn zal hij ook uit een maagdelijke geboorte voortkomen. Deze eerste super hybride jood uit Irak zal zonder meer de opening van de deur zijn voor meerdere hybriden. In die dag zal het zijn als in de dagen van Noach (Mattheus 24: 37).

Het joodse volk verwacht de blinkende Morgenster, de ware Lucifer. De namaak Messias zal zich tot die pseudo Lucifer transformeren. Hij is het niet! Ook als we in Jesaja 14 zijn toekomst zullen onderzoeken zal blijken dat hij het niet is.

De letterlijke betekenis van de woorden ‘zich voordoen als’ in 2 Corinthe betekent feitelijk ‘zich transformeren tot’. Letterlijk verandert hij zich dus tot zo’n lichtdrager.
Het plaatje wat de huidige ‘christelijke’ theologie ons echter voorhoudt is niet dat satan dit doet. Nee, men verklaart dat hij feitelijk de lichtdrager is, de Lucifer. Als Lucifer zou hij veranderd zijn tot satan. Zo zie je maar hoe de zaken omgekeerd worden.

Misschien dat je, als je zo alles naast elkaar ziet staan, vertwijfeld uitroept: ‘Wil de echte Lucifer opstaan!’ Weet je, Hij is opgestaan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende