U bevindt zich hier: Ufo's

Geborgenheid In Yahweh Zebaoth

Genesis 2: 1 Alzo werden voltooid de hemelen en de aarde en al hun heer.
We zagen de beroerde consequenties van het mengen van mens en aliën in het voorgaande artikel. Voorlopig zijn we nog zeker niet door alle Bijbelse voorbeelden heen en ik hoop dat je met de Bijbel er direct bij mijn betoog zult blijven volgen.

De verborgen verschijningen zullen op openbare aanbidding uitlopen
In het verleden is de mensheid vervallen tot het vereren van deze geestelijke machten als ‘elohim’.
Romeinen. 1: 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.
Opnieuw zal de mens in de nabije toekomst een hybride levensvorm als god vereren.
2 Thessalonica. 2: 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
Dat is ook de reden dat God tot in den treuren waarschuwt het ‘leger van de hemel’ niet te vereren.

Hier Volgt Een Resumé.
Deuteronomium 4: 19 Dat jij ook je ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heer; en wordt aangedreven, dat jij je voor die buigt, en hen dient; dewelke Yahweh, uw Elohim, aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld.
Deuteronomium 17: 3 Dat hij heengaat, en
dient andere ‘elohim’, en buigt zich voor die, of voor de zon, of voor de maan, of voor het ganse heer van de hemel, hetwelk ik niet geboden heb;
2 Koningen 17: 16 Zij hadden al de geboden van Yahweh, hun Elohim, verlaten en zich gegoten beelden gemaakt, twee kalveren; ook hadden zij gewijde palen gemaakt, en
zich neergebogen voor het gehele heer van de hemels en de Baäl gediend.
2 Koningen 21: 3 Hij herbouwde de offerhoogten die zijn vader Hizkia verwoest had, richtte altaren voor de Baäl op, maakte gewijde palen, zoals Achab, de koning van Israël, gedaan had, en
boog zich neer voor het gehele heer van de hemel en diende het.
2 Koningen 23: 5 Ook schafte hij de afgodspriesters af, die de koningen van Juda hadden aangesteld om offers te ontsteken op de hoogten, in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem, benevens hen die voor de Baäl, de zon, de maan, de sterrenbeelden en
het gehele heer van de hemel offers ontstaken.

Niet Zwijgen!
Let wel! Houden wij nu onze mond over deze geestelijke machten, dan zullen de ‘New Age’ leringen dat gat opvullen met de verering van de hybride tegenstander als eindresultaat. Dat gaat zonder meer gebeuren volgens de profetie, maar mijn innige wens is dat ik toch enkele oprechte zoekers naar antwoorden het enige echte antwoord kan geven, een antwoord dat rust en bevrijding van deze aliëns geeft. De meeste hedendaagse bijbelleraars zijn echter alleen bezig het duidelijk Bijbels geluid over deze geestelijke werkelijkheid weg te wassen uit de Bijbel met verklaringen over hemellichamen.
Het meest gebruikte woord om de Heer van die legermachten te benoemen hebben we voor het laatst bewaard: God zelf is de Heer der heerscharen (Letterlijk: ‘Yahweh Zebaoth’). Deze uitdrukking lijkt heel sterk op de eerste, waar we mee begonnen zijn. Zoals we zullen merken is het echter de allersterkste uitdrukking. De eerste vermelding volgt hierbij:

Heer Der Legerscharen Oftewel Yahweh Zebaoth
1Samuël 1: 3 Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om Yahweh Zebaoth te Silo te aanbidden en Hem offers te brengen. Daar waren priesters van Yahweh, de beide zonen van Eli, Chofni en Pinechas.
Deze benaming voor God komen we 260 maal in het Oude Testament tegen. Hierbij is het opvallend dat God als Yahweh Zebaoth Zijn troon op de cherubs heeft. Ook valt op dat David de Enakiet Goliath tegemoet treedt in de naam van Yahweh Zebaoth. Ook al had Goliath hem vervloekt in de naam van die vreemde (aliën) ‘elohim’, David wist dat Yahweh macht had over al die aliën legermachten.

Yahweh Zebaoth Troont Op De Genadetroon
Voor het aardse volk Israël was Yahweh Zebaoth zichtbaar aanwezig in de wolk- en vuurkolom. Letterlijk woonde Yahweh Zebaoth tussen de cherubs op de genadetroon van de ark van het verbond.
1 Sam. 4: 4 Daarop zond het volk bericht naar Silo, en zij brachten vandaar de ark van het verbond van Yahweh Zebaoth, die op de cherubs troont; daar waren bij de ark van het verbond van Elohim de beide zonen van Eli, Chofni en Pinechas.
Yahweh Zebaoth sprak daar letterlijk van tussen die, uit goud geslagen, cherubs met zijn volk. Cherubs waren, evenals engelen, een soort geestelijke machten. Later kom ik daar nader op terug.

Kracht Alleen In Yahweh Zebaoth
Als de ark de legers vergezelde was er overwinning, hetzij over de natuurkrachten zoals bij de wateren van de Jordaan, hetzij over stoffelijke versterkingen zoals bij de muren van Jericho, hetzij over menselijke soldaten. Dat de ark op zich niets magisch had blijkt wel uit het vervolg van bovenstaande tekst. De reden dat het volk die ark ophaalde was om voorop te gaan in hun strijd tegen de Filistijnen. Een strijd die zij jammerlijk verloren. De kracht van Israël lag niet in zo’n gouden kist, maar in hun vertrouwen op Yahweh Zebaoth en dat was ver te zoeken op dat moment.
Bij de ark werd ook de naam ‘Yahweh Zebaoth’ letterlijk uitgeroepen.
2 Sam. 6: 2 en trok op en toog met al het volk dat bij hem was, uit Baäle–jehuda, om vandaar de ark van Elohim mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen: de naam van Yahweh Zebaoth, die op de cherubs troont.
David eert in zijn dankgebed ook letterlijk Yahweh Zebaoth.
2 Sam. 7: 26 Dan zal uw naam groot zijn voor altijd, zodat men zeggen zal: Yahweh Zebaoth is Elohim over Israël: en dan zal het huis van uw knecht David bestendig zijn voor uw aangezicht.

We zien hier dus letterlijk waarom Yahweh boven al die geestelijke machten troont. Voor ons is er wel degelijk geborgenheid te vinden in de strijd met deze geestelijke machten. Onze enige geborgenheid is alleen te vinden in Yahweh Zebaoth. Ik zal maar gelijk aangeven dat Hij in Christus Jezus mens is geworden om over alle geestelijke machten te zegevieren. Mijn hoop en verlangen is dat jij ook die geborgenheid bij Hem mag vinden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende