U bevindt zich hier: Ufo's

Yahweh Is Vorst Over De Geestelijke Legers

We zagen reeds hoe vanuit de mythologie er een vermenging kwam met de Ufo verhalen en zo veel buitenaardsen en aliëns verklaard werden. Wat heeft de Bijbel echter zelf te zeggen over deze legermachten van geestelijke wezens?
Genesis 2: 1 Alzo werden voltooid de hemelen en de aarde en al hun heer.
Ik wil ook nu weer, misschien ten overvloede, er op wijzen dat je alleen tot een echt Bijbelse visie op deze zaken komt als je alles wat ik beweer ook zelf controleert in de Bijbel. Mijn visie heeft geen enkel gezag. De Bijbel wel. Ga het dus na! Je kan natuurlijk ook weer op DEZE KOPPELING
klicken om direct op een Bijbelsite te komen.

De Theologische Misvatting
Je kan de bijbelverklaringen allemaal naast elkaar zetten en stuk voor stuk wordt er verwezen naar de zon, maan en sterren als de betekenis van het ‘heer’. Er zijn slecht 5 tekstplaatsen, waar die verbinding inderdaad gelegd kan worden, namelijk: Deut. 4: 19; 17: 3; Jer. 8: 2; 33: 22 en Dan. 8: 10. Echter, wanneer we eerlijk naar die bijbelgedeelten kijken ontdekken we dat ook die direct verbonden worden met geestelijke machten.
Waarom is dit belangrijk? We zullen in de loop van de studie er telkens opnieuw op stuiten dat waar de Bijbel concreet over geestelijke machten spreekt de theologie dit met een bijna ondoordringbare sluier van leringen bedekt. Is dit niet een belangrijke oorzaak van het onbegrip over de ervaringen van hen die contact hebben gehad met UFO’s en aliëns? Laat staan als we aankomen met ontvoeringen, genetische proefnemingen, het aftappen van het zaad bij de man en het bevruchten bij de vrouw. De onkunde en het ongeloof is als een muur waar vele ontvoeringslachtoffers tegen aanlopen juist bij ‘christelijke’ instanties en personen. Vandaar dat er door hen doorgezocht wordt tot ze een luisterend oor krijgen bij de zogenaamde UFO deskundigen of groepen. Maar de Bijbel geeft wel degelijk antwoord!

Geestelijke Machten
Veel vaker dan die vijf keer, die ik hierboven noemde, komt de uitdrukking voor als het betrekking heeft op de legermachten, waar de hemellichamen slecht een afbeelding van zijn. Het zijn de geestelijke machten in de lucht: de engelen, cherubs, serafs, machten en krachten.
Het zijn deze machten, die zich tegenwoordig als aliëns aan mensen openbaren. Het zijn geen scheppende ‘elohim’, zelfs niet als ze veel kennis hebben van ons menselijk DNA. In Genesis 2: 1 worden ook zij getekend als onderdeel van de schepping zelf. Ikzelf geloof dat dit plaatsvond in Genesis 1: 1, waar staat dat God hemel en aarde schiep. Dat eerste vers in de Bijbel geeft een schepping aan die voorafging aan de 6 scheppingsdagen, die erop volgden. Vandaar het duidelijk getuigenis in de volgende tekst:
Job 38: 4 – 7 Waar waren jullie, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien je inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Jij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?
Zij waren dus de getuigen bij de scheppingsdagen.

Wij gaan nu de verschillende uitdrukkingen, die betrekking hebben op deze legers op een rijtje zetten en beginnen bij God als de Elohim van deze legers.

God Der Legerscharen Oftewel Elohim Zebaoth
2 Samuël 5: 10 En David nam steeds toe in grootheid, en Yahweh, Elohim Zebaoth, was met hem.
Opnieuw wijs ik erop dat ‘Elohim’ een woord in het meervoud is dat hier vergezeld wordt door een enkelvoudig werkwoord. Logisch, want die ‘Elohim’ is de grote ‘Ik Ben’, oftewel Yahweh. De scheppende Elohim staat boven alle legermachten in de hemel. Zelfs blijkt satan als zodanig voor Hem te staan. Dat blijkt uit de geschiedenis van Job.
Job 1: 6 Op zekere dag nu kwamen de zonen van Elohim om zich voor Yahweh te stellen, en onder hen kwam ook de satan.
Satan, als de overste over al de geestelijke machten, zou wellicht grote angst kunnen veroorzaken, maar Elohim Zebaoth staat boven hem als zijn Schepper. Later zal ik nog uitvoerig op de kenmerken van dit geestelijke wezen ingaan. Aliëns kunnen wellicht grote angst veroorzaken, maar Elohim Zebaoth staat boven hen!
Deze benaming Elohim Zebaoth voor God komen we 23 maal tegen.

We lezen ook over:

Al Zijn Legerscharen, Oftewel Al Zijn Zebaoth
Het gaat hier evenals de voorgaande titel om al de heerscharen van God. De eerste vermelding is deze:
Psalm 103: 21 Looft Yahweh, al zijn heerscharen, jullie zijn dienaren, die zijn wil volbrengen.
Dat hier ook de engelen onder vallen komt helder uit in de volgende vermelding:
Psalm 148: 2 Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn heerscharen.
Het aantal vermeldingen in het Oude Testament blijft beperkt tot deze twee. In het Nieuwe Testament vinden we een hele duidelijke verwijzing dat onder deze legerscharen ook engelen moeten zijn. Bij de aankondiging van de geboorte van Christus breken de engelen in de hemel uit in gejuich. Dat kan je zo lezen:
Lukas 2: 13 En van stonde aan was er met den engel een menigte van de hemelsen heirlegers, prijzende God.

De volgende uitdrukking is:

De Vorst Van Het Leger Oftewel De Vorst Van Saba
Jozua 5: 14 Doch hij antwoordde: Neen, maar ik ben de vorst van het heer van Yahweh. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zei tot hem: Wat heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen?
De letterlijke betekenis van “de vorst’ is ‘de aanvoerder’ of ‘de bevelhebber’. Elke mogelijkheid om in ‘het heer’ sterren te zien valt daarmee dus weg. Een officier heb je over een echt leger en niet over sterren, hoe netjes ze misschien ook in het gelid mogen staan. We komen deze uitdrukking slechts 3 maal tegen.
Het leger van Yahweh was trouwens niet het leger dat Jozua op dat moment aanvoerde. Dat bleek wel uit het duidelijke antwoord ‘Nee’, dat Jozua kreeg op de vraag of die vorst aan zijn kant of aan de kant van de vijand stond. Jozua moest zijn leger zelfs ontwapenen om Jericho in handen te krijgen. God is niet voor je karretje te spannen, om maar zo te zeggen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende