U bevindt zich hier: Ufo's

Satan Is Reeds Veroordeeld

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds,

We zagen dat de duivel kan ontvoeren en kan verleiden. Hij kan de Heer niet raken. In Christus kan hij ons ook niet raken. Maar we gaan door met ons onderzoek in het Nieuwe Testament over de daden van de duivel.

Verleiding Van Judas Door De Duivel
Johannes 13: 2 En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iskariot, in het hart had gegeven Hem te verraden,
Door twijfel aan de Persoon van de Heer Jezus is er een ingang voor de verleiding van de duivel.

Verleiding Van De gelovigen Door De Duivel
Efeze 6: 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
Veel verder in de studie zullen we uitgebreid bij deze wapenrusting van God. Nu wil ik er al op wijzen dat het belangrijkste is het simpel blijven staan in die positie van heerschappij waar we dankzij het werk van Christus in geplaatst zijn. Het werkwoord ‘standhouden’ is letterlijk ‘blijven staan’.

Verleiding Van De Hele Wereld Door De Duivel
Openbaring 12: 9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Openbaring 12: 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want
de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.
Er komt een tijd dat satan op de aarde geworpen zal worden. Dan wordt de hele wereld verleid. Wat nu nog in het verborgene aan het werk is, de Ufo verschijningen, de ontvoeringen, het fokken van een mengsoort tussen de mens en de geestelijke wezens, zal dan een openbaar feit worden. Mensen zullen het omarmen als het grote antwoord op de wereldproblemen. De Bijbel noemt dit de verleiding die over de hele wereld komt. Wie nu zijn vertrouwen op de Heer stelt hoeft hier niet angstig naar uit te zien.

Onkruid Zaaien Van De Duivel
Mattheus 13: 39 de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.
Dit is slechts een onderdeel van een gelijkenis die over de tijd handelt waar ik al over schreef bij de vorige tekst. Later zal ik dan ook uitgebreid ingaan op deze gelijkenis. Het onkruid is evenals het goede zaad een beeld.

De Duivel Weerstaan
Efeze 4: 27 en geeft de duivel geen voet.
Jakobus 4: 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan
de duivel, en hij zal van u vlieden.

Overwinning Over De Duivel
Mattheus 4: 11 Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
Lukas 4: 13 En toen
de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd.
Hebreeën 2: 14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had,
de duivel zou onttronen,
1 Johannes 3: 8 Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des
duivels verbreken zou.
Hier zien we dat de overwinning over deze geestelijke macht behaald is door Christus zelf. Onze persoonlijke overwinning is ook slechts in Christus alleen.

Oordeel Over De Duivel
Mattheus 25: 41 het aionios vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.
Openbaring 20: 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is
de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,
Openbaring 20: 10 en de
duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel,
Dat staat hem te wachten. Het oordeel is reeds uitgesproken. Het vonnis wacht.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende