U bevindt zich hier: Ufo's

Ontvoeringen

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds,

In het vorige artikel hebben we een begin gemaakt met de Bijbelteksten uit het Nieuwe Testament door te spitten die over de duivel spreken. In de nu volgende artikelen zetten we dit speurwerk verder voort.

Onze Tegenpartij, De Duivel
1 Petrus 5: 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
Hier valt op dat de duivel de tegenpartij wordt genoemd. Daarmee bevestigt deze tekst het beeld dat satan (betekent: tegenstander) en de duivel één en dezelfde zijn.

Vervolging door de duivel
Openbaring 2: 10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen.
Als mensen om het geloof vervolgd en in de gevangenis geworpen worden hebben we de neiging de mensen hierop aan te kijken. Hier zien we dat de geestelijke macht van de duivel er feitelijk achter zit.

De Positieve Boodschap Uit De Gedachte Halen Door De Duivel
Lukas 8: 12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.
Ook hier zien we een activiteit van de duivel waar we feitelijk weinig rekening mee houden. We zien de mens er meestal op aan als ze geen aandacht hebben voor het blijde bericht.

Meenemen Door De Duivel
Mattheus 4: 5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels,
Mattheus 4: 8 Wederom nam
de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid,
Lukas 4: 5 En
hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds.
Er zijn honderdduizenden ontvoeringverhalen door aliëns in omloop. Mensen die prachtige ervaringen hebben opgedaan, maar ook velen die traumatische ervaringen hebben opgedaan. Hier zien we dat zelfs Jezus Zelf weggevoerd werd door de duivel. Het werkwoord dat gebruikt wordt is een krachtig werkwoord dat we tegenwoordig ook met ontvoeren zouden kunnen weergeven. Ook in deze situatie was de Heer één met de Vader en was Hij feitelijk de Overwinnaar. Dat is ook het geheim dat wij in elke situatie mogen kennen. We zijn geborgen met Christus in God, ongeacht in welke situatie we verzeild raken.

Verleiding Van De Heer Door De Duivel
Mattheus 4: 1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel.
Lukas 4: 2 - 3 waar Hij veertig dagen verzocht werd door
de duivel En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg Hij honger. En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde.
Lukas 4: 6 En
de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.
De duivel kan de Heer ontvoeren. De duivel kan de Heer verleiden. De duivel kan Hem er niet toe brengen op de verleiding in te gaan. De Heer heeft de overwinning door het krachtige Woord van God. Ook wij bezitten de Bijbel. Ook wij mogen onze geborgenheid bezitten in Christus, de Overwinnaar. Als de verleiding komt hebben we dus ook het antwoord.

Geborgen
We zijn hiermee aangeland bij één van de belangrijkste redenen waarom ik deze serie studies schrijf over aliëns, buitenaardsen en Reptilianen, die in hun Ufo’s verschijnen en inmiddels al velen ontvoerd hebben. We bezitten munitie in de Bijbel zelf om hen van repliek te dienen. Onze overwinning staat vast in de opgestane Heer Jezus Christus. Hij heeft de plaats van heerschappij ingenomen boven deze geestelijke machten. Als we ons vertrouwen op Hem stellen zijn we met Hem meegezet in die plaats van heerschappij. Ook al kunnen ze ons ontvoeren, ook al kunnen ze ons verleiden, wij staan vast in de overwinning van Christus. Daar wil ik voortdurend op wijzen als ons antwoord op deze geestelijke machten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende