U bevindt zich hier: Ufo's

Satan In Het Nieuwe Testament

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds,

Verschil Tussen Het Oude En Het Nieuwe Testament
In het Oude Testament wordt de titel ‘satan’ lang niet altijd toegepast op de daadwerkelijke satan. Daar komt in het Nieuwe Testament krachtdadig verandering in. Ook kwamen we in het Oude Testament niet het woord ‘duivel’ tegen, dat ‘dooreen werper’ betekent. Ook daar komt in het Nieuwe Testament verandering in. Tijd voor het Nieuwe Testament.

De Teksten Met Het Zelfstandig Naamwoord ‘Satanas
Hier zijn 33 Bijbelteksten van in het Nieuwe Testament. Elke keer is het hier ook keurig vertaald met satan. De uitzondering waarin je kan zien dat satan een titel is, is als Christus Petrus met die titel aanspreekt. Verder heeft het ook telkens betrekking op satan als persoon. Het lijkt me daarom niet nodig om al die teksten hier weer te geven.

De Enige Tekst Met Het Zelfstandig Naamwoord ‘Satan
2 Corinthe 12: 7 en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.
Ook hier is het helder en duidelijk wie bedoeld wordt. Het gaat hier om een engel of boodschapper van de werkelijke satan.

Teksten Met ‘Diabolos’ Oftewel De Duivel
Er was een strijd van Michael met de duivel over het lichaam van Mozes.
Judas 1: 9 Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zei: De Here straffe u!

De Aard Van De Duivel
Johannes 8: 44 de duivel. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid,
1 Johannes 3: 8 want
de duivel zondigt van den beginne.
We zullen verderop in de studie zeker nog dieper ingaan op deze geaardheid van dit slangenwezen en ook het feit dat deze geaardheid hier letterlijk als iets genoemd wordt dat vanaf het begin bij hem hoorde. Hij is dus niet op een later tijdstip tot zonde gekomen. Dit geeft dus al aan waarom de schepping van dit wezen zo’n zware bevalling was.

Eigendom Zijn Van De Duivel
Johannes 8: 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.
Handelingen 10: 38 Hij
[Jezus] is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.
Handelingen 13: 10 Zoon des
duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien?
1 Timotheus 3: 7 opdat hij niet in opspraak kome en in een strik des
duivels valle.
2 Timotheus 2: 26 losgekomen uit de strik des
duivels, die hen gevangen hield.
1 Johannes 3: 8 wie de zonde doet is uit
de duivel,
1 Johannes 3: 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des
duivels kenbaar: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Zelf Verder Onderzoek
Er valt bijzonder veel te zeggen over deze laatste serie Bijbelsteksten. Ik wil me echter beperken om eerst goed zicht te krijgen op het wezen van satan, de duivel zelf. Het is vanzelfsprekend een goede zaak om deze Bijbelplaatsen zelf op te zoeken en na te gaan wat ze jou te zeggen hebben. Daarvoor kan je vanzelfsprekend ook weer terecht op DEZE KOPPELING .

In de volgende studies lopen we meerdere kenmerken van de duivel door om te ontdekken wie dit slangenwezen is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende