U bevindt zich hier: Ufo's

Yahweh Gebruikt Satan

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds,

In het vorig artikel hebben we al een begin gemaakt van ons onderzoek wat ‘satan’ in de Bijbel voor werkelijke betekenis heeft. We bekijken nu verder dit Hebreeuwse zelfstandig naamwoord.

De Zonen Van Seruja
De zonen van Seruja wilden Simi, aan wie David genade wilde bewijzen, veroordelen. Als zodanig werden zij satans voor Koning David. Deze mannen werden niet plotseling geestelijke machten. Het werden ook geen slangen. Zij verzetten zich tegen David en in die zin waren het satans tegenover David. Ook hier is dus weer sprake van een letterlijke interpretatie van de titel ‘satan’.
2 Samuël 19: 22 Maar David zeide: Wat heb ik met u te doen, zonen van Seruja, dat gij thans mijn
satans zijt? Zou heden iemand in Israel ter dood gebracht worden? Ik weet immers, dat ik heden weer koning over Israel ben.

Geen Satan
Onder de heerschappij van Koning Salomo is er geen sprake van een satan. Dit is een uitspraak van koning Salomo zelf tegen Hiram, de koning van Tyrus. De betekenis blijkt uit het begin als Salomo spreekt over de rust allerwegen. Er waren geen met Israël oorlogvoerende vorsten meer. Later, in het Nieuwe Testament, zal blijken dat satan als geestelijke macht ook in die tijd nooit weggeweest was. Klopt de uitspraak van Koning Salomo dan niet? Ja, wel degelijk. Tot op dat moment was er in de Bijbel geen enkele ontvouwing geweest van deze geestelijke macht. Wat wel bekend was op dat moment als satan was een mogelijke tegenstand. Die tegenstand was er niet. Integendeel, er was sprake van vrede in deze beginperiode van de heerschappij van koning Salomo.
1 Koningen 5: 4 En nu heeft Yahweh, mijn Elohim, mij rust gegeven allerwegen: er is geen satan en generlei onheil.

Yahweh Gebruikt Een Satan
Aan het eind van Salomo’s heerschappij riep Yahweh de Edomiet Hadad op als satan vanwege de afgodendienst, die Salomo had toegelaten en ingesteld voor zijn vele vrouwen.
1 Koningen 11: 14 En Yahweh deed een satan tegen Salomo opstaan, de Edomiet Hadad; deze was van het koninklijk geslacht in Edom.
Het was dus opnieuw Yahweh zelf, die een satan doet opstaan. Zo kan God vijandige volkeren gebruiken om een gelovige terug te brengen in zijn dienst voor God. Dit is een principe die ook belangrijk is om te begrijpen als het om de satan, die wij kennen als geestelijke macht, te begrijpen. God gebruikt hem vaak om ons bij Hemzelf terug te brengen. (alles is uit God. Dit beginsel kom ik later uitgebreid op terug).

Satan Rezon, de zoon van Eljada
Tijdens de regering van Salomo wordt in een terugblik een satan voor David vermeld.
1 Koningen 11: 23 Elohim deed nog een satan tegen hem opstaan, Rezon, de zoon van Eljada, die zijn heer Hadadezer, de koning van Soba, ontvlucht was.
Deze door David verslagen satan werd opnieuw een satan voor Salomo na zijn afval.
1 Koningen 11: 25 En hij was een satan van Israel zolang Salomo leefde, nog afgezien van het kwaad dat Hadad deed. Hij had een afschuw van Israel en was koning over Aram.
Dit valt dus onder precies hetzelfde beginsel, die we in het vorige voorbeeld vonden. God gebruikt vijandelijke machten om de gelovige weer terug aan Zijn hart te brengen. Het zijn zonder meer tegenstanders en in die letterlijke betekenis dus satans.

We zagen dat mensen satans kunnen zijn, zelfs dat een engel of boodschapper van Yahweh als een satan kan functioneren. Maar ook Yahweh zelf kan aan ons hart werken als een satan. Dit zullen we in het volgende artikel ontdekken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende