U bevindt zich hier: Ufo's

Genade Tegenover Leugens

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds,
In het vorige artikel zagen we al dat satan het gemunt heeft op ons denken. Hij is een geestelijk wezen die het op onze geest voorzien heeft. Satan zal absoluut niet rusten voor ons geloofsvertrouwen helemaal weggerot is.

Let Op Het Eindresultaat
De voorbeelden in de Bijbel van mensen die lichamelijk door satan zijn aangeraakt om hen ziek te maken, zoals Job en ook Paulus met die engel van satan die hem sloeg, zijn juist voorbeelden van het feit dat hij die mensen wilde raken in hun geloofsvertrouwen. Bij Job werden de grootste slagen toegebracht door zijn vrouw en zijn vrienden. Zij waren bezig zijn vertrouwen op God te ondergraven. Hoe eindigt het?
Job 42: 5 Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.
Het oog van Job bleef gericht op God en hij had Hem beter leren kennen.
Bij Paulus was de grootste worsteling zijn eigen innerlijke strijd. Hoe eindigt die?
2 Corinthe 12: 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

Simpel Vertrouwen
Houdt dus bij al de listen van satan je oog op God gericht. Zijn genade is jou genoeg. Het is de genade van God, die ook in jou wil werken, waardoor God verheerlijkt wordt juist onder al de tegenstand van de satan. Simpel vertrouwen op die God van alle genade is de sleutel tot overwinning over deze tegenstander. Simpel vertrouwen is ook gelijk het doelwit van deze tegenstander. Het is een geestelijk wezen wiens doel het is ons te raken in ons geestelijk leven.

Wantrouwen Zaaien
Deze sluwe aanpak komen we ook tegen als we de communicatie tussen het slangenwezen en de vrouw volgen. Later komen we het opnieuw tegen bij de verzoeking van de Heer tijdens de veertig dagen in de woestijn. Kijk hoe hij tewerk gaat om het geloofsvertrouwen te ondergraven. Hij komt met twijfel, ontkenning, leugens, halve waarheden, verdraaiingen en citaten uit zijn context. In het denken van de mens zaait hij het wantrouwen. Dat deed hij bij de vrouw. Hij benaderde de vrouw met een regelrechte leugen: ‘Heeft God niet gezegd dat je van geen enkele boom mag eten?’ Dat had God helemaal niet gezegd. In feite had Hij gezegd: ‘Van elke boom in de hof mag je vrijelijk eten.’ Hij had zijn pijlen goed gericht op het denken van de vrouw. Daardoor was ze aan het twijfelen geraakt.

Twijfel
Die twijfel kan je duidelijk proeven uit het onzekere antwoord van de vrouw.
Genesis 3: 3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
De manier waarop ze zei ‘opdat je niet sterft’ wekt de indruk alsof God haar gewaarschuwd had dat ze wellicht misschien wel eens zou kunnen sterven. Niets was er meer over van de duidelijke uitspraak van God dat je stervende zou sterven. Haar denken was al bezoedeld van wantrouwen.

Genade Van God Tegenover De Leugens Van Satan
Nu kon satan dan ook zijn kanon op het laatste beetje vertrouwen dat nog overgebleven was bij de vrouw richten. ‘Je zal beslist niet sterven’. Een regelrechte leugen.
Als we ons niet afhankelijk weten van de genade van God, dan gaan we geheid precies eender voor de bijl. We zijn uit onszelf niet bestand tegen de leugens van de tegenstander. Nog altijd worden zijn leugens gezaaid om het geloofsvertrouwen om zeep te helpen.

Genade Bereikt Zijn Doel
Satan is de tegenstander van God. Als geestelijk wezen is zijn doel vooral gericht op ons geestelijk leven. Genade en genade alleen werkt geloofsvertrouwen. Waar de genade heerst treffen de pijlen van satan geen doel. Gods heerlijkheid en eer komt openbaar waar satans tegenstand overwonnen is. Uiteindelijk zal genade heersen over allen en alles.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende