U bevindt zich hier: Ufo's

Leven Uit De Dood

Satans Taak: Het Kwaad
God heeft de satan geschapen met een bijzondere taak op aarde. Ik kan dat natuurlijk niet zomaar beweren zonder de Bijbelse onderbouwing. Ik laat hier dan ook de Bijbelteksten komen die aangeven dat God net zo zeer betrokken is in de schepping en het beheer van het kwaad op aarde als dat Hij is in de schepping het en het beheer van het goede.

Daar Komen De Bijbelteksten:
Jesaja 45: 6 – 7 Ik ben Yahweh, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, Yahweh, doe dit alles.
Jesaja 54: 16 Zie, Ik (Yahweh) ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik (Yahweh) ben het ook, die
de verderver geschapen heb om te vernielen.
Amos 3: 6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er
een ramp in een stad, zonder dat Yahweh die bewerkt?

Veel Meer Teksten
Dwars door al de profetieën van Jeremia lopen de vele verklaringen dat God het kwaad (een groot onheil) bracht over Zijn eigen volk. Het kwaad moest komen vanwege hun zonden en God gaf zelfs het bevel aan kwade mensen om die taak op zich te nemen.

Staat God Achter Het Kwaad?
Jeremia 25: 9 zie, Ik laat alle geslachten van het Noorden komen, luidt het woord van Yahweh, en Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar, en breng hen tegen dit land en zijn inwoners, ja, tegen al deze volken rondom, en Ik sla hen met de ban, en maak hen tot een voorwerp van ontzetting, tot een aanfluiting en tot een eeuwige smaad,
Jeremia 27: 6 Nu heb Ik (Yahweh) al deze landen in de macht van
Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar, gegeven; ja, zelfs het gedierte van het veld heb Ik hem gegeven om hem dienstbaar te zijn;
Jeremia 43: 10 en zeg tot hen: Zo zegt Yahweh Zebaoth, Elohim van Israël: Zie, Ik ontbied
mijn knecht Nebukadnezar, de koning van Babel, opdat hij zijn troon zette boven op deze stenen, die Ik verborgen heb, en zijn statietapijt daarboven uitbreide.

Dienstknechten Van God Om Zijn Genade Te Laten Stralen
God in al Zijn heerlijke titels noemt koning Nebukadnezar van Babel Zijn knecht. Bedenk daarbij nog eens hoe God satan gebruikte om Job met veel kwade vervloekingen zeer pijnlijk te raken. Maar God legde daarbij wel de begrenzingen voor satan helder en duidelijk aan. Satan kon niet over de grens heen die God getrokken had. (Job 1: 6-12; 2: 1-6).
De violist zet zelf het muziekstuk op de kop om als tegenstander een dienstknecht voor hem te zijn in zijn perfecte uitvoering van deze muziek. Het maakt zijn uitvoering des te meer subliem. God had, heeft en zal hebben de absolute leiding over alles wat er zich voordoet binnen Zijn schepping om Zijn genade des te helderder te laten stralen.

Er Is Alleen Leven Uit De Dood
Emotioneel hebben wij als mens grote moeite met dit Bijbelse standpunt. Vanzelfsprekend, want wij zijn, net als Job, de onderwerpen die deze tegenstand aan den lijve ondergaan. We hebben dan ook liever een God voor ogen die geneest en die redt dan Eén die verbrijzelt en doodt.
Deuteronomium 32: 39 Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen Elohim, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht.
God geeft leven door opstanding. Maar opstanding impliceert de dood. Zonder dood geen opstanding. Ook wij als gelovigen redeneren liever de dood weg. Maar het is Yahweh die doodt en doet herleven.
Wij zien liever een God die welvaart biedt en die verhoogt, maar het is dezelfde God die arm maakt en vernedert.
1 Samuel 2: 6 – 8 Yahweh doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk (sheol=graf) neerdalen en daaruit opkomen. Yahweh maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
Eigenlijk wensen wij God niet te associëren met het kwaad, terwijl de Bijbel dat onomwonden doet en stelt dat het gemaakt is voor Zijn doel.
Spreuken 16: 4 Yahweh heeft alles gemaakt voor Zijn doel, ja, zelfs de misdadiger voor de dag van het kwaad.
Job 12: 16 Bij Hem (Yahweh) is kracht en beleid,
de misleide en de misleider zijn van Hem.

God is de Almachtige, die alles onder controle heeft. Ook het kwaad gebruikt hij, zoals die violist het op de kop gezette muziekstuk en de losse snaren gebruikt, tot Zijn doel. Satan, het slangenwezen, is als tegenstander door God geschapen om in Zijn plan der aionen tot Zijn doel te komen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende