U bevindt zich hier: Ufo's

De 'Nachash' Is Een 'Seraf'De Slang, Intelligent Boven Al Het Andere
Oorspronkelijk werd het woord ‘Nachash’ gebruikt voor een ‘rechtopstaand stralend wezen’. Er staat van de slang, dat het slimmer is boven alle andere dieren die God geschapen heeft. Dit woord ‘slim’ geeft een soort toegepaste intelligentie weer. Ook het feit dat erbij vermeld wordt dat hij in dat verband ‘boven’ alle dieren stond, geeft hem een aparte plaats. Die scherpe toegepaste intelligentie kunnen we niet bepaald toepassen op het reptiel dat wij kennen als slang. Dit kenmerk komt wel overeen met de scherpe waarneming waar ook de Reptilianen om bekend staan.

Relatie ‘nachash’ en ‘seraf’
Tot nu toe hebben we nog steeds in de Bijbel slechts één slangenwezen en één draak ontdekt. Dat is satan zelf. Door verder de Bijbel te onderzoeken zullen we ontdekken dat er wel degelijk een aan dit slangenwezen verwante groep geestelijke wezens is. We onderzoeken daarvoor de verbinding die een ‘nachash’ heeft met een ‘seraf’.

De Stralende Stralende

Het Hebreeuwse woord ‘Nachash’, dat hier vertaald is met ‘slang’ ia afkomstig van het grondwoord ‘Nachash’, het werkwoord ‘stralen’. De slang betekent dus letterlijk: ‘de stralende’. Vandaar dat ditzelfde woord in de Bijbel ook gebruikt wordt voor ‘koper’, vanwege het stralende effect. Vandaar dat het afgeleide woord ‘Nechustan’ letterlijk betekent ‘een stuk koper’ of ‘een stuk stralende’, zoals in de volgende tekst:
2 Koningen 18: 4 Hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde palen om; ook sloeg hij de koperen (nechosheth) slang (nachash) stuk, die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Nechustan.
Je zou in dit geval dus de koperen slang kunnen vertalen met ‘de stralende stralende’. De eerste keer wordt het gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, de tweede als zelfstandig naamwoord.

De Vurige Slang Is Een Seraf
Nu moeten we goed opletten welke relatie er dan gelegd wordt. Deze zelfde koperen slang, oftewel die stralende stralende, wordt ook een vurige slang genoemd in de volgende tekst:
Numeri 21: 8 Yahweh dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang [Letterlijk: Seraf] en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven.
De hele uitdrukking ‘vurige slang’ is feitelijk dat ene woord ‘Seraf’. Letterlijk betekent het ‘de brandende’. Letterlijk worden daar altijd de Serafs mee aangeduid. Die bepaalde groep geestelijke machten, die we al in Jesaja waren tegengekomen. Die vurige slangen oefenen een heilige dienst voor Yahweh uit ten opzichte van Jesaja. Deze groep geestelijke machten hoeft dus niet per definitie negatief te zijn.

De Handlangers Van Het Slangenwezen
Het uiterlijk van een seraf is er dus één van een vurige slang oftewel een draak.
Hier hebben we dus een groep geestelijke machten, die zeer wel de boodschappers van de draak kunnen zijn, waar Openbaring over spreekt.
Openbaring 12: 7 En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn boodschappers hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn boodschappers voerden oorlog,
Dit kunnen dus die geestelijke wezens zijn die nu al aan velen in het verborgen als Reptilianen verschijnen.

Een Seraf En Een Cherub Tegenover Elkaar
Als je nu het verloop van de geschiedenis in Genesis 3 goed naleest zie je dat hier twee soorten geestelijke wezens als het ware tegenover elkaar staan. In vers 1 kom je dan het slangenwezen, een Seraf, tegen. In vers 24 verschijnt een ander geestelijk wezen, en cherub. Het ene redelijke wezen van geestelijk hoge orde staat daar tegenover het andere redelijke wezen van geestelijk hoge orde. Het onderwerp ‘cherubs’ bewaar ik weer voor een later stadium in onze studies.

Eva Niet Verbaasd Over Dit Sprekend Slangenwezen
Het is zeer wel mogelijk dat net zoals de scheppende Elohim zelf wandelde in de hof van Eden ook engelen in humanoïde vorm en Serafs in de vorm van vurige slangen, die er stralend en helder uitzagen, voorkwamen. Dat zou goed verklaren waarom Eva niet opkeek van een sprekende slang. Ze was wellicht al lang gewend aan zulke conversaties.

De Overwinning Is Een Feit
De aparte wezens waar de vele volkeren dus uiteindelijk hun aanbidding tot richten en die nu veelvuldig als Reptilianen in Ufo’s aan mensen verschijnen zijn in de Bijbel dus geen vreemden. Ze worden genoemd en ook wordt duidelijk aangegeven hoe er door Christus Jezus zelf al over hen gezegevierd is. Er is dus geen noodzaak tot angst en paniek. We mogen onze geborgenheid vinden in Christus Jezus zelf die satan en zijn machten overwonnen heeft.

Het wordt hoog tijd deze geestelijke macht zelf te ontmaskeren. Het is satan, de duivel, zelf. Daar zullen we in de komende studies ruim aandacht aan besteden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende