U bevindt zich hier: Ufo's

Het Bijbels Ontstaan Van De Slang

De Bijbel zelf geeft dus aan hoe dit slangenwezen ooit ontstaan is. We gaan dus in de Bijbel zelf op onderzoek waar dit slangenwezen wel vandaan kwam? Daarvoor komen we terecht in een bijzonder onduidelijke tekstplaats dankzij de NBG vertalers. Ik zet daarom een aantal vertalingen achter elkaar.
NBG Job 26: 13 zijn hand doorboorde de snelle slang.
SV Job 26: 13 Zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen.
AV Job 26: 13 his hand hath formed the crooked serpent.
In de Engelse vertaling staat: “Zijn hand vormt de kronkelende slang!” Welke vertaling is juist en welke vingerwijzing treffen wij hier aan?

Een Zware Bevalling
Hetzelfde woord ‘doorboren’ of ‘vormen’ verschijnt op meerdere Bijbelplaatsen.
Jesaja 13: 8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen;
Jesaja 23: 4 Sta beschaamd, Sidon, want de zee, de vesting der zee, zegt: Ik heb geen
weeën gehad noch gebaard,
Jesaja 26: 17 Zoals een zwangere die in barensnood raakt,
ineenkrimpt en onder haar weeën schreeuwt,
Jesaja 54: 1 Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt; breek uit in gejubel en juich, gij die geen
weeën gekend hebt,
Jesaja 66: 7 Voordat zij
smarten kreeg, heeft zij gebaard;
De meest juiste vertaling is dus zonder meer: ‘weeën lijden’. Het heeft ieder keer betrekking op de pijnen, die een geboorte begeleiden. Dit maakt bijzonder duidelijk waar het in Job 26:13
feitelijk om gaat.

Gods Hand Met Geboorteweeën Van de Snelle Slang
In Deuteronomium.32:18 wordt hetzelfde woord vertaald met: ‘...die u verwekt heeft’. Ik denk, dat ik er niet ver naast zitten, als ik zeg dat het woord betekent: ‘iets met weeën ten leven brengen’ . Of misschien nog duidelijker gezegd: ‘geboortepijnen lijden om iets’. Dat betekent dat Job over het ontstaan van de slang heeft gezegd: ‘Door Zijn Geest (adem) werd de hemel helder (getooid), Zijn hand leed geboorteweeën om de snelle slang’.
Je moet eens op de tegenstelling letten tussen het tooien van de hemel door Zijn Geest (adem)
en het smartelijke te voorschijn brengen van de slang door Zijn hand. De Geest (adem) duidt
op een innige activiteit. Dat is als het ware een werk van het hart. De hand houdt zijn werk juist op afstand van het hart. De hand spreekt ook van kracht en vaardigheid in plaats van gemeenschap en eenheid.

Gods Oordeel Over De Snelle Slang
Nou is er in de Bijbel nog een heenwijzing naar deze snelle slang. Die vind je in Jesaja.
Jesaja 27: 1 Te dien dage zal Yahweh met Zijn fel, groot en sterk zwaard bezoeking brengen over de Leviathan, de snelle slang, over de Leviathan, de kronkelende slang en Hij zal het monster in de zee doden’ (letterlijk:...en wordt de draak in de zee verslagen).
Deze Leviathan wordt de snelle slang genoemd en bovendien ook nog eens de draak. Hier is dus niet, zoals sommige vertalers ons willen wijsmaken, sprake van een krokodil, maar wel degelijk hetzelfde slangenwezen die we al in Genesis 3 tegenkwamen. Maar deze draak zal verslagen worden. Op welke tijd wijst het ‘te dien dage’? In welke context moet je dit plaatsen? Daarvoor moet je dus terecht in het hele omliggende gedeelte in Jesaja.
Jesaja 26: 21 Want zie, Yahweh verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.
Yahweh komt dus om de bewoners der aarde, wegens hun goddeloosheid, te bestraffen. Lees dat maar eens na! Dan zult u zien, dat het verband met het boek Openbaring niet te ontkennen valt.
Openbaring 12: 9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Alles Uit God
Job vertelt ons dus waar dit slangenwezen vandaan kwam – met de woorden
‘Hij, Wiens Geest de hemel tooide, Hij was het, Wiens hand geboortepijnen leed, toen hij
(de hand) de slang vormde’.
Het is goed om elke waarheid op zijn plaats te zetten. Maar Job spreekt over het
begin! Over de schepping van het heelal en hoe het daarbij toeging. God hangt de aarde op
aan ‘niets’! Wolken en zeeën zijn bewijzen van Zijn almacht. In elk vers vinden wij het goede
en het kwade tezamen. En evenals op de aarde is God ook in de hemel de Ene en Enige, Die
alles maakt! Dit gedeelte is een ‘prachtig’ commentaar op de grote waarheid, dat alles uit
Hem is.
Romeinen 11: 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:
Dus ook dit slangenwezen.

Wij zijn nu in staat het Woord van God beter te verstaan, hoewel vertalers de ene keer over
maken’ en de andere keer over ‘vormen’ of ‘doorboren’ spreken. De vrouw was niet het
eerste wezen dat als gevolg van de zonde smartelijke weeën had! God leed Zelf als Eerste, toen Zijn hand de satan vormde!
Dit komt overeen met tekstplaatsen waar we nader op in zullen gaan als we zijn titel ‘satan’ onder de loep nemen en ontdekken zullen dat hij ‘van den beginne’ was.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende