U bevindt zich hier: Ufo's

Christus is de blinkende Morgenster en geen ander verdient die eretitel.

Het was Jerome die in de Latijnse Bijbelvertaling ‘de Vulgaat’ de titel ‘Lucifer’ introduceerde. We zullen bij de behandeling van Jesaja 14: 12 tot de conclusie moeten komen dat dit op die plek zo wie zo een volkomen misser was. Laten we hier nu eens wat Latijnse teksten met het woord ‘Lucifer’ naast onze eigen NBG vertaling leggen om te zien wat de werkelijke boodschap van die Bijbelteksten is.

[Latijn] Job 11: 17 Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam; et cum te consumptum putaveris, orieris ut lucifer.
[NBG] Job 11: 17 Klaarder dan de middag zal het leven rijzen; zij het nog zo donker, het zal worden als de morgenstond.
[Latijn] 2 Petrus 1: 19 Et habemus firmiorem propheticum sermonem : cui benefacitis attendentes quasi lucernæ lucenti in caliginoso donec dies elucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestries
[NBG] 2 Petrus 1: 19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Hier wordt dus door de Vulgaat van Jerome bij Petrus precies dit woord ‘Lucifer’ voor Christus gebruikt.
De Morgenster die opgaat in het hart van het volk van Yahweh, Israël, is een directe verwijzing naar de komst van Christus, zoals dat al in Numeri beschreven stond.
Numeri 24: 17 Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israel,
Als we nauwkeurig lezen zien we dat hier in Numeri het opgaan van de Morgenster voortkomt vanuit Jakob. Als Christus terug zal komen zal Hij een nog onbekeerd volk aantreffen, een Jakob. Bij die wederkomst van hun Messias zullen zij zich bekeren en dan zal de heerschappij (de scepter) opgaan vanuit dat bekeerde Israël.
Christus is dus de Lucifer, oftewel de Morgenster, voor Zijn volk Israël.

Het Griekse woord voor Morgenster in 2 Petrus is ‘eosphoros’. Dit is in het Grieks de naam van de planeet Venus. Hier hebben we dus de eerste tekstplaats waar YahShua zelf Lucifer genoemd wordt. Maar het is niet de enige tekst.
Openbaring 2: 26 – 28 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik ….de Morgenster geven.
Openbaring 22: 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende M
orgenster.
In het voorgaande artikel hadden we al van uit de titels ‘de wortel en het geslacht van David’ gezien dat Christus ook hier direct verbonden is aan het volk Israël. Opnieuw is ook in Openbaring de titel ‘de Morgenster’ dus verbonden aan Israël, evenals in de brief van Petrus.

Zoals we gezien hebben is het woord, dat in het Latijn gebruikt wordt voor Morgenster, Lucifer. We kunnen dus niet anders dan concluderen uit de woorden van YahShua zelf dat niet alleen zij die Hem volgen Lucifer zullen ontvangen, maar dat Lucifer de eigennaam is van YahShua zelf. Er is dan ook nog veel meer reden om te geloven dat Lucifer een terechte Latijnse vertaling van Openbaring 22: 16 omdat de Griekse uitdrukking in dat vers is ‘orthrinos aster’, wat de Griekse bijnaam voor Venus is.

Lucifer is dus de Latijnse benaming voor Venus, wat in het Grieks wordt weergegeven met ‘orthrinos aster’ en ‘eosphoros’ en in het Hebreeuws met ‘heilel’. Het beschrijft de tweede planeet, de Morgenster. YahShua wordt zo genoemd in 2 Petrus en Openbaring. Nergens lezen we zelfs maar dat satan deze eigennaam van Christus Jezus voor Zijn volk Israël zich zou hebben toegeëigend, laat staan dat hij er recht op zou hebben.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende