U bevindt zich hier: Ufo's

Jesaja 14: 12 – 16 hoe ben jij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En jij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in [Letterlijk: in de zijden van] het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk [sheol = graf] word jij neergeworpen, in het diepste van [Letterlijk: in de zijden van] de groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven;

Het staat er letterlijk. Hij is een man. De koning van Babel is een mens. Maar kijk nou eens dieper in die uitermate symbolische taal van deze verzen. Ik zet even wat op de rit:
*/ hij zal ten hemel opstijgen
*/ hij zal zijn troon boven de sterren van God opzetten
*/ hij gaat zitten op de berg van de samenkomst
*/ dan staat er heel letterlijk ‘in de zijden van het noorden’

Dit zijn stuk voor stuk symbolen voor hemelse heerschappij. Je krijgt inderdaad de indruk dat hier een kracht aan het werk is die uitstijgt boven het menselijke. Het is dan toch niet zo vreemd dat men in deze persoon de satan denkt te zien. Het kan toch niet zomaar één of andere koning van Babel zijn?

Maar mensen, zijn we nu al helemaal vergeten dat in vers vier dit een spotlied, met de nadruk op ‘spotlied’, over de koning van Babel genoemd wordt? Er is sprake van een soort humor, die we tegenwoordig bij cabaretiers nog veelvuldig tegenkomen. Vol ironie wordt de pracht en praal, de arrogantie van deze man, de koning van Babel, beschreven. Deze koning, die pretendeert een nieuwe beschaving te brengen, waarvan in al de profetieën in de Bijbel gezegd wordt dat God die zal brengen.

Wat gaat er nou in deze verzen aan al die hoogmoedige ideeën vooraf? ‘Jij overlegde nog wel’. De wildste fantasieën gaan met hem op de loop. Je ziet die komende wereldheerser al in zijn palijs in Bagdad zitten. Zijn gedachten nemen een vlucht. Hij ziet zich al in zijn meest supersonische jet opstijgen om te vliegen naar die berg, waar het godsdienstige volk samenkomt. Hij heeft voor hen de tempel al laten bouwen en hij treedt in zijn dagdromen daar al binnen en….. Wreed wordt hij uit zijn dromen opgeschrikt.

De zangers van het spotlied beschrijven zo zijn overpeinzingen. Het grote probleem is dat hij ook inderdaad zijn dagdromen waar zal maken. Hij zal zich in de tempel van God zetelen om zich te laten aanbidden als god (2 Thessalonica 2: 4). Is dat nu ook letterlijk wat hier beschreven wordt?

Bij het ‘ten hemel opstijgen’ hoeven we alleen maar te denken aan het figuurlijk taalgebruik dat ook gebruikt wordt om de top van de vroegere toren van Babel te beschrijven in Genesis 11: 4. Daarvan wordt ook gezegd dat hij tot in de hemel reikte. Ook daar wijst het op de bijzondere plek die toebereid was op het dak van die toren om met de hemel, oftewel de goden, contact te hebben. Letterlijk was die toren natuurlijk ook niet zo hoog dat hij tot in de hemel der hemelen reikte.

De komende heerser van het grootste economisch wereldrijk ziet zich al opstijgen om zijn troon boven de sterren van God op te richten. We weten allen wel welk volk zo talrijk zal zijn als de sterren des hemels. Het was de belofte die telkens opnieuw herhaald werd in de Bijbel betreffende het volk Israël.
Israël als de sterren des hemels
Genesis 15: 5 Toen leidde Hij hem naar buiten, en zei: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien jij ze tellen kunt; en Hij zei tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn.
Genesis 22: 17 zal Ik u rijkelijk zegenen, en
uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels.
Genesis 26: 4 En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels,
Genesis 37: 9 Nu heb ik
[Jozef] weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer.
Exodus 32: 13 Ik zal
uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels.
Deuteronomium 1: 10 Yahweh, uw Elohim, heeft u vermenigvuldigd en zie, heden zijn
jullie zo talrijk als de sterren des hemels.
Deuteronomium 10: 22 Met zeventig zielen trokken uw vaderen naar Egypte, en thans heeft Yahweh, uw Elohim
, u talrijk gemaakt als de sterren des hemels.
Deuteronomium 28: 62 Met weinigen zult gij overblijven, terwijl
jullie talrijk geweest zijn als de sterren des hemels, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van Yahweh, uw Elohim.
1 Kronieken 27: 23 Yahweh had gezegd, dat Hij
Israël talrijk zou maken als de sterren des hemels,
Nehemia 9: 23 Ook heeft U hun zonen talrijk gemaakt als de sterren des hemels.

Blijkbaar zal deze toekomstige Irakese heerser het summum van zijn heerschappij ervaren in het raken van Gods oogappel, Zijn volk Israël. Let wel, het hele Bijbelgedeelte Jesaja 13 en 14 heeft twee speerpunten. Dat is a/ Het volk Israël en b/ De komende koning van Babel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende