U bevindt zich hier: Ufo's

De komende koning van Babel zal zijn troon oprichten boven de sterren Gods. Hij zal dus ook de heerschappij gaan innemen over het volk Israël, ja zelfs boven hen door op een wel heel bijzonder plek te gaan zitten: De berg der samenkomst.

Jesaja 14: 12 – 16 hoe ben jij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En jij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in [Letterlijk: in de zijden van] het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk [sheol = graf] word jij neergeworpen, in het diepste van [Letterlijk: in de zijden van] de groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven;

De berg van de samenkomst ver in het noorden wordt nogal eens op een verkeerd plekje gesitueerd. Meestal denkt men aan een ver weg hemelse plaats. Het woordje ‘ver’ speelt daar ook wel een rol in. Letterlijk staat daar: ‘aan de zijflank in het noorden’. Ergens op die zijde van de berg staat dus een samenkomst.
Psalm 48: 2 – 3 Groot is Yahweh en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion, ver in [Letterlijk: in de zijden van] het noorden, de stad van de grote Koning.
We zien die komende heerser van Irak dus opstijgen in zijn privéjet en naar het noorden vertrekken, richting die berg van de samenkomst.

Er is een samenkomst, die het joodse volk zal hebben, namelijk de tempelberg in Jeruzalem. Daarvoor moet je vanuit Irak noordwaarts vliegen. De uitdrukking ‘samenkomst’ wordt veelvuldig gebruikt in verband met de eredienst van Israël. Denk aan de tent der samenkomst.
Exodus 25: 22 En Ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.
Exodus 29: 42 – 44 een dagelijks brandoffer voor uw geslachten bij de ingang van
de tent der samenkomst voor het aangezicht van Yahweh, waar Ik met u zal samenkomen, om daar tot u te spreken. Ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten, en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ik zal de tent der samenkomst en het altaar heiligen,
Zowel de berg der samenkomst als de tent der samenkomst zijn beide uitdrukkingen van de plek waar Yahweh met Zijn volk Israël samenkomst.
Toen de tabernakel en later de tempel op de berg Zion (of de berg Moria, die tot een deel van de berg Zion gerekend wordt) kwam te staan, werd die berg de plaats van samenkomst. Het had niet zozeer die titel omdat het volk daar samenkwam om hun godsdienst te belijden, maar meer omdat Yahweh daar met Mozes samenkwam.
Zowel ‘dewm rh har moed’, de berg der samenkomst als ‘dewm lha ohel moed’, de tent der samenkomst zijn beide dus uitdrukkingen van de plek, die door Yahweh is uitgekozen om Zichzelf aan de mensen te presenteren, de berg waar Yahweh samenkomt met Zijn volk.
De Koning van Babel vliegt dus naar de Tempel in Jeruzalem. Dan staat erbij dat hij daar zijn troon wil oprichten en wil zetelen. Waar denk je dan aan? Juist die tegenstander, die wil laten zien dat hij een god is.

Natuurlijk kan het feit dat hier toch letterlijk over de hemel gesproken wordt, waar deze komende heerser naartoe zal opstijgen, wel verwarring scheppen. Bedenk dan dat de Tempel altijd datgene vertegenwoordigde wat in de hemel was waar God woonde. Alles wat aan die Tempel verbonden was, was een materiële beschrijving hier op aarde van iets geestelijks in de hemel.

De toekomstige heerser van Irak gaat dus naar de noordzijde van die berg. Dat is waar Yahweh met Zijn volk samenkomst. Helaas voor hem en gelukkig voor het volk Israël is dat niet de eindbestemming die God voor hem heeft. Hij wordt in het graf geworpen en komt aan de andere zijde van de berg terecht. De zijde van de put.

Kijk, dat is nog eens interessant. Als je namelijk Jeruzalem als het uitgangspunt neemt en je zou dan over de ‘zijden van het zuiden’ spreken, dan kom je in Gehenna terecht. Dat is die put waar deze machtige heerser uiteindelijk terechtkomt. De Gehenna wordt hier niet vermeld in dit gedeelte, maar aangezien er wel over de zijde van de put wordt gesproken, die aan de andere kant van de berg moet liggen, moet dat dus de plek zijn waar hij uiteindelijk beland.

Hij komt in het graf terecht en dat nog wel op de vuilnisbelt. De Gehenna is namelijk de vuilnisbelt van Jeruzalem. Die Bijbelteksten waar de Bijbel wel letterlijk over die vuilnisbelt spreekt als de Gehenna wordt het echter ten onrechte meestal vertaald als de hel. Nou die hel is de vuilnisbelt waar het vuil, maar ook veroordeelden, verbrand werden.
Wat een oneer voor deze allermachtigste heerser aller tijden.

Ik zal vast nog wel eens een aparte serie studies over de hel schrijven. Het is een onderwerp op zich. Maar nu gaat het om de profetische toekomst van deze heerser van Babel. Hij komt gewoon als een mens te overlijden en zijn graf zal tot volkomen oneer van deze gruwelijke machthebber zich bevinden op de vuilnisbelt, de Gehenna.

Al met al is de weergave van deze profetie over de koning van Babel een volslagen onzinverhaal als we dit op satan in het verleden zouden laten slaan. Wie zou beweren dat satan dood is? Wie zou beweren dat hij in het graf ligt? Helaas, niets is minder waar. We hebben dagelijks met hem te maken en het is zeker goed om te beseffen dat hij verre van dood is. Wat wel belangrijk is, is dat we weten dat hij een overwonnen vijand is en dat wij in Christus Jezus in die overwinning mogen staan.

De satire loopt stevig op in vers 16 als de mensen hem uitjoelen met de leus: ‘Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven;’. Bij satan kan je beslist niet van een man of een mens spreken. Okay, deze heerser zal veel macht bezitten, die hij direct van satan ontvangt. Maar dat maakt hem nog niet satan in hoogsteigen persoon. Het is dan ook goed om dat hele satan – lucifer filosofietje ook maar definitief op de vuilnisbelt te gooien. Dit is wat mij betreft ook gelijk de punt achter dit Lucifer debacle.

Ezechiël 28 wordt ons volgend onderwerp in verband met de zogenaamde val van satan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende