U bevindt zich hier: Studie Man En Vrouw

Het Gezag Over De Toehoorders

Er wordt veel opgehangen binnen de evangelische wereld aan het onderwerp van de ‘macht op het hoofd’ bij de vrouw. Paulus uitspraak hierover wordt veelal gebruikt om een ongelijkheid tussen man en vrouw aan te brengen.
Nu is vrijwel ieder er wel van overtuigd dat er een ongelijkheid is als een man het Woord van God, de Bijbel, uitlegt. De toehoorders zijn dan onderworpen aan het gezag dat dit brengen van het woord met zich mee brengt. Dat is een ongelijkheid waar ieder mee vertrouwd is omdat men het gezag van het woord van God, de Bijbel, erkent. Dat Woord wordt gebracht als het goed is.

Het Gezag Ligt In De Boodschap
We zullen ontdekken dat het in Paulus betoog ook over die boodschap en de brenger daarvan gaat als Paulus spreekt over ‘de macht’. We vinden de uitdrukking in 1 Corinthe 11.

De Man Heeft Een Hulp Nodig
1 Corinthe 11: 8 – 9 Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.
De stelling van Paulus is duidelijk: De man heeft de vrouw nodig. Hierin gaat Paulus terug naar de schepping. Wij gaan daarvoor ook even terug.
Genesis 2: 18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
Paulus gaat dus niet terug naar de vloek waar de begeerte van de vrouw naar de man uitgaat en de man over haar zal heersen. Zo pakt de traditionele interpretatie het wel op. Nee, in Gods schepping heeft de man de vrouw als hulp nodig.

Het Gezag Op Het Hoofd
Nadat Paulus dit helder heeft voorgesteld verschijnt de bewuste uitspraak:
1 Corinthe 11: 10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen.
Deze macht, of beter vertaald: Dit gezag rust op het hoofd van de vrouw. Waarom? ‘Daarom’, zegt Paulus. Hij kijkt dus terug naar de voorafgaande teksten. Omdat wij als man een helper nodig hebben, zoals we de Heer ook nodig hebben als Helper.

Wat Is De Macht Op Het Hoofd Van De vrouw?
De meeste verklaringen hebben bij de uitdrukking ‘exousia’, wat ‘gezag’ betekent, de gedachte van ondergeschiktheid. Dat is nou precies het tegenovergestelde van wat er staat. Nergens maar dan ook echt nergens in de Bijbel wordt ‘gezag’, oftewel het Griekse woord ‘exousia’, weergegeven als ondergeschiktheid. Zo brengen we dus tegen het getuigenis van de Bijbel in een traditioneel standpunt in de wereld.

Twee Redenen Voor Dit Gezag
Wat heeft de vrouw volgens dit vers om twee redenen nodig? ‘Gezag’, dat staat er letterlijk. De twee redenen waarom dat ze dat gezag nodig heeft zijn:
A: Omdat de man vanaf de schepping haar als helper nodig heeft.
B: Vanwege de engelen, oftewel de boodschappers volgens de letterlijke vertaling.

De Macht Is Geen Hoofdbedekking
Er moet gezag rusten op haar hoofd vanwege de positie en de boodschap. Paulus bespreekt hier dus niet meer het onderwerp van hoofdbedekking.
[Voor echte diepgravers wil ik even op een onderscheid wijzen. Bij het onderwerp "Hoofdbedekking" ging het om iets dat "over, langs" (‘kata’) het hoofd hangt. Bij dit onderwerp gaat het om iets dat "op" (‘epi’) het hoofd rust.]

Ook Geen Beeldspraak
Uitleggers die de macht wel als de hoofdbedekking zien, maar dan als een uitdrukking van de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man, vatten deze uitdrukking "de macht" dus op als een beeldspraak. Nergens wordt het woord "exousia" op die manier gebruikt in de Bijbel. Altijd is het gewoon het directe gezag dat iemand heeft of uitoefent.
Wat moeten we ons voorstellen bij 'gezag op het hoofd'? Er staat in het Grieks: "exousia epi". Waar wordt deze combinatie verder nog zo gebruikt en welke betekenis heeft het dan?

Teksten Met "Exousia Epi".
Mattheüs 9:6 Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven,
Mattheüs 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle
macht in de hemel en op de aarde.
Markus 2:10 Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen
macht heeft op aarde zonden te vergeven; zeide Hij tot de verlamde:
Lucas 5:24 Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen
macht heeft op aarde zonden te vergeven, zeide Hij tot de verlamde:
Lucas 9:1 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en
gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen.
Lucas 10:19 Zie, Ik heb u
macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand;
Openbaring 2:26 hem zal Ik
macht geven over de heidenen;
Openbaring 6:8 En hun werd
macht gegeven over het vierde deel der aarde
Openbaring 11:6 en zij hebben macht over de wateren,
Openbaring 13:7 en hem werd
macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.
Openbaring 14:18 deze had macht over het vuur
Openbaring 16:9 en zij lasterden de naam van God, die
de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.
Openbaring 20:6
over hen heeft de tweede dood geen macht,
Openbaring 22:14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij
recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Gezag Ergens Over Hebben
In de meeste gevallen wordt het direct vertaald met "Macht hebben over". Een aantal keren wordt het vertaald met dat iemand "Macht heeft op de aarde". Maar ook daar gaat het over het gebied waar een persoon (meestal Christus) macht over heeft. In het laatste vers wordt het vertaald met "Recht hebben op". Ook daar gaat het erom dat men er vrijuit gebruik van kan maken en dus macht over heeft.

Revolutionair Binnen Die Cultuur
De vrouw heeft dus blijkbaar macht over het hoofd. Gezien de man/vrouw relatie die Paulus hier uitwerkt betekent het in elk geval dat de vrouw macht heeft over haar echtgenoot. Wellicht dat Paulus dat hier zo kras uitdrukt omdat dit binnen die cultuur toch wel een heel revolutionair standpunt was. In elk geval werkt Paulus hier de gedachte uit dat als de vrouw spreekt dit niet zonder gezag is, zoals het destijds toch wel veel ervaren werd. De helper heeft dus ook gezag over het hoofd, de man, als zij spreekt. Verklarend voegt Paulus er aan toe: "vanwege (of beter: door) de boodschappers". Daar waar de boodschap weerklinkt werkt dit gezag dus.

In Christus Noch Man Noch Vrouw
1 Corinthe 11: 11 En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.
Dit plaatst direct man en vrouw weer op de basis van gelijkwaardigheid. Het gezag geldt uitsluitend in relatie tot het brengen van de boodschap. Dat gezag was al vanzelfsprekend als de man de boodschap bracht. Maar in Christus is noch mannelijk noch vrouwelijk (Galaten 3: 27).
1 Corinthe 11: 12 Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles is echter uit God.
Paulus zet hier zelfs de hele traditionele bewijsvoering dat de man superieur is aan de vrouw op z'n kop. Elke man is immers uit een vrouw geboren. Maar wat blijkt uiteindelijk. Allen gelijk, want de wezenlijke bron voor ieder is God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende