Vraag 91

Liefde

Deuteronomium 7:8 Omdat Yahweh jullie (Israël) HEEFT LIEFGEHAD, en Zijn eed aan jullie hield, dien Hij jullie vaderen gezworen had, daardoor heeft Yahweh jullie met een sterke hand uitgevoerd, en heeft Hij jullie verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte.
Deuteronomium 7:13 Yahweh, jullie
(Israël) God, zal jullie LIEFHEBBEN en zal jullie zegenen,
Deuteronomium 10:15 Yahweh had er plezier in om jullie
(Israël) vaderen LIEF TE HEBBEN.
Deuteronomium 23:5 Yahweh, jullie
(Israël) God, heeft de vloek voor jullie in een zegen veranderd, omdat Yahweh, jullie God, jullie LIEFHAD.
2 Samuël 12:24 Bathseba baarde een zoon, wiens naam zij noemde Salomo; en Yahweh
HAD hem LIEF.
1 Koningen 10:9 Omdat Yahweh Israël BEMINT voor de aioon, daarom heeft Hij jou tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen.
2 Kronieken 2:11 Omdat Yahweh Zijn volk
LIEFHEEFT, heeft Hij jou over hen tot koning gesteld.
2 Kronieken 9:8 Omdat uw God Israël
BEMINT om het voor die aioon te bevestigen, daarom heeft Hij jou over hen tot koning gesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.
Psalmen 11:7 Yahweh
HEEFT gerechtigheden LIEF.
Psalmen 33:5 Hij
HEEFT gerechtigheid en rechtzetting LIEF; de aarde is vol van de goedertierenheid van Yahweh.
Psalmen 37:28 Yahweh
HEEFT het recht LIEF.
Psalmen 87:2 Yahweh
BEMINT de poorten van Sion.
Psalmen 109:4 Als loon op Mijn
LIEFDE staan ze tegen Mij op; maar ik, ik bid.
Psalmen 146:8 Yahweh
HEEFT de rechtvaardigen LIEF.
Spreuken 3:12 Yahweh kastijdt hen die Hij
LIEFHEEFT.
Jesaja 43:4 Sindsdien zijn jullie kostelijk in Mijn ogen en heb Ik jullie verheerlijkt. Ik heb jullie
LIEFGEHAD;
Jesaja 48:14 Yahweh
HEEFT hem LIEF.
Jesaja 61:8 Ik, Yahweh,
HEB het recht LIEF.
Jesaja 63:9 Door Zijn
LIEFDE en door Zijn genade heeft Hij hen verlost;
Jeremia 31:3 Ik heb jullie
LIEFGEHAD met LIEFDE van de aioon; daarom heb Ik jullie getrokken met goedertierenheid.
Hosea 3:1 Yahweh
BEMINT de kinderen van Israël, maar zij gluren naar andere goden,
Hosea 11:1 Toen Israël een kind was, toen heb Ik hem
LIEFGEHAD.
Hosea 11:4 Ik trok ze met menselijke banden, met touwen van
LIEFDE.
Hosea 14:4 zal hen vrijwillig
LIEFHEBBEN; want Mijn toorn is van hem gekeerd.
Sefanja 3:17 Yahweh, jullie God, is in het midden van jullie, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over jullie vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn
LIEFDE, Hij zal Zich over jullie verheugen met gejuich.
Maleachi 1:2 Ik heb jullie
LIEFGEHAD, zegt Yahweh; maar jullie zeggen dan: Waarin hebt U ons LIEFGEHAD?
Markus 10:21 Jezus, hem aanziende,
HAD hem LIEF.
Lukas 11:42 Wee jullie, Farizeeën, jullie gaan voorbij aan het oordeel en
DE LIEFDE van de God.
Johannes 3:16 Zo
LIEF HEEFT God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
Johannes 3:35 De Vader
HEEFT de Zoon LIEF, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
Johannes 5:42 Jullie
(de farizeeën) hebben DE LIEFDE van de God niet in jezelf.
Johannes 10:17 Hier doorheen
HEEFT de Vader mij LIEF, dat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem.
Johannes 11:5 Jezus
HAD Martha, en haar zuster, en Lazarus LIEF.
Johannes 13:1 Jezus heeft de zijnen die in de wereld waren LIEFGEHAD en hen LIEFGEHAD tot het einde.
Johannes 13:23 Eén van Zijn discipelen, hij die door Jezus
GELIEFD WERD, lag aan in de schoot van Jezus.
Johannes 14:21 Ik zal hem
LIEFHEBBEN, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren.
Johannes 15:9 Zoals de Vader mij
LIEFGEHAD heeft, heb ook ik jullie LIEFGEHAD; blijft in MIJN LIEFDE.
Johannes 17:23 opdat de wereld erkent, dat U mij gezonden hebt en hen
LIEFGEHAD HEBT, zoals U mij LIEFGEHAD HEBT.
Johannes 17:24 U (Vader)
HEBT Mij LIEFGEHAD voor de grondlegging van de wereld.
Johannes 17:26 opdat
DE LIEFDE, waarmee U Mij LIEFGEHAD HEBT, in hen zij, en Ik in hen.
Johannes 19:26 De discipel die hij
LIEFHAD.
Johannes 21:7 De discipel die door Jezus
GELIEFD WERD,
Johannes 21:20 De discipel die door Jezus
GELIEFD WERD,
Romeinen 5:5
DE LIEFDE van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is.
Romeinen 5:8 God bevestigt
ZIJN LIEFDE naar ons toe hierin, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren.
Romeinen 8:35 Wie zal ons scheiden van
DE LIEFDE van Christus?
Romeinen 8:37 Wij zijn meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons
LIEFGEHAD HEEFT.
Romeinen 8:39 Niets zal ons kunnen scheiden van
DE LIEFDE van God, die is in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 9:13 Jakob heb Ik
LIEFGEHAD.
Romeinen 9:25 Ik noem de niet
BEMINDE Mijn BEMINDE.
1 Corinthiërs 8:1
DE LIEFDE bouwt op.
1 Corinthiërs 13:4
DE LIEFDE is lankmoedig; zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde praalt niet, is niet opgeblazen,
1 Corinthiërs 13:8
DE LIEFDE vergaat nooit;
1 Corinthiërs 13:13 Geloof, hoop,
LIEFDE, deze drie, die blijven; maar de meeste van deze is DE LIEFDE.
2 Corinthiërs 5:14
DE LIEFDE van Christus dringt ons;
2 Corinthiërs 13:11 De God van
LIEFDE zal met jullie zijn.
2 Corinthiërs 13:14
DE LIEFDE van God is met jullie allemaal.
Galaten 2:20 Ik leef door het geloof van de Zoon van God, Die mij
LIEFHEEFT, en Zichzelf voor mij overgeeft.
Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is
LIEFDE.
Efeziërs 1:6 God heeft ons begenadigd in de
GELIEFDE.
Efeziërs 2:4 God is rijk in barmhartigheid door Zijn grote
LIEFDE, waarmee Hij ons LIEFHEEFT.
Efeziërs 3:17 Jullie zijn in
DE LIEFDE geworteld en gegrond.
Efeziërs 3:19 Opdat jullie
DE LIEFDE van Christus grondig zouden kennen, die de kennis te boven gaat,
Efeziërs 5:2 Wandelt in
DE LIEFDE, waarmee Christus ons HEEFT LIEFGEHAD.
Efeziërs 5:25 Christus
HEEFT de Gemeente LIEFGEHAD en Zichzelf voor haar overgegeven;
Colossenzen 1:13 God heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van
ZIJN LIEFDE,
Colossenzen 3:12 Wij, uitverkorenen van God, heiligen en
BEMINDEN.
2 Thessalonicenzen 2:13 Jullie, door de Heer
GELIEFDE broeders,
2 Thessalonicenzen 2:16 Onze God en Vader, die ons heeft
LIEFGEHAD,
2 Thessalonicenzen 3:5 De Heer richt jullie harten tot in
DE LIEFDE van God.
Hebreeën 12:6 Wie de Heer
LIEFHEEFT, tuchtigt Hij.
1 Johannes 3:1 Kijk nou eens, wat
EEN LIEFDE de Vader ons gegeven heeft,
1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij
DE LIEFDE leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet;
1 Johannes 4:7
DE LIEFDE is uit God; en een ieder, die LIEFHEEFT, is uit God geboren, en kent God;
1 Johannes 4:8 God is
LIEFDE.
1 Johannes 4:9 Hierin is
DE LIEFDE van God ten opzichte van ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft,
1 Johannes 4:10 Hierin is
DE LIEFDE, niet dat wij God LIEFGEHAD HEBBEN, maar dat Hij ons LIEF HEEFT GEHAD, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.
1 Johannes 4:11 Geliefden, God
HEEFT ons zo LIEF GEHAD.
1 Johannes 4:12 Gods
LIEFDE is in ons volmaakt.
1 Johannes 4:16 God is
LIEFDE; en wie in DE LIEFDE blijft, blijft in God en God in hem.
1 Johannes 4:18 In
DE LIEFDE is geen angst, DE VOLMAAKTE LIEFDE drijft juist de angst uit,
1 Johannes 4:19 Wij
HEBBEN LIEF, omdat Hij ons eerst LIEFGEHAD HEEFT.
Judas 1:21 Bewaar jezelf in
DE LIEFDE van God,
Openbaring 1:5 Hem, Die ons
HEEFT LIEFGEHAD.


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken