Romeinenbrief 14

Het blijde nieuws dat ons vast doet staan

Romeinen 1: 11 Ik verlang ernaar om jullie te zien zodat ik een enkele geestelijke GENADEGAVE/CHARISMATA met jullie kan delen tot in jullie vaststaan;

We zouden bij het oppervlakkig lezen van deze Bijbeltekst kunnen concluderen dat hier niks interessants voor ons als leden van het lichaam van Christus uit op te maken valt. Uiteindelijk kan je globaal best wel stellen dat al die genadegaven, die God, de Schenker van genade, aan personen uitdeelt, dat geen enkele daarvan binnen het lichaam van Christus een plek heeft. Wat volgens mij nog wel altijd functioneert zijn genadegaven die mensen zelf zijn als geschenken aan het lichaam van Christus. Dus het lichaam van Christus ontvangt tegenwoordig wel genadegaven. Zo´n genadegave is dan een persoon, maar die persoon ontvangt zelf geen genadegave. Daar vind je niks van terug in de Schrift.
Efeziërs 4:11 Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, sommigen als profeten, sommigen als evangelisten, sommigen als herders en leraars,

Het is inderdaad terecht dat het hier in dit vers 11 heel letterlijk over een genadegave gaat. Nou is een genadegave tevens iets wat ook functioneert in die plaatselijke synagoge/gemeente van Rome. Je komt ze verderop in de brief namelijk opnieuw tegen.
Romeinen 12: 6-8 Omdat wij verschillende GENADEGAVEN/CHARISMATA hebben, in overeenstemming met de genade die ons gegeven is, laten wij dan die genadegaven besteden, hetzij profetie, in overeenstemming met de maat van het geloof; hetzij dienst, in het dienen; hetzij die leert, (rustend) in het leren; hetzij die vertroost, (rustend) in het vertroosten; wie meedeelt, (rustend) in eenvoudigheid; wie leiding geeft, (rustend) in ijver; wie barmhartigheid bewijst, (rustend) in blijmoedigheid.

Dit zijn dan de diverse genadegaven, die maken dat deze groep gelovigen elkaar kunnen opbouwen en versterken. Iemand heeft dus de gave van profetie ontvangen om de woorden van God te spreken. Iemand heeft de gave van dienst ontvangen om de hele groep te dienen. Een ander heeft weer de gave van onderwijzen, oftewel het leren, ontvangen en die zorgt dat de groep zijn onderwijs over de geestelijke zaken ontvangt. En zo gaat het door.

Romeinen 1: 11 Ik verlang ernaar om jullie te zien zodat ik een enkele geestelijke GENADEGAVE/CHARISMATA met jullie kan delen tot in jullie vaststaan;
Maar dan zou je bij de gebruikelijke vertaling van dit elfde vers in het eerste hoofdstuk toch tot een vreemde conclusie kunnen komen. Waarom? Ik zal even enkele vertalingen weergeven:
NBG vertaling: Ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking.
Staten vertaling: Ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;
Voorhoeve vertaling: Ik verlang zeer u te zien om u enige geestelijke genadegave mee te delen tot uw versterking;

Ook vanuit de allernieuwste concordante vertaling van deze tekst (terug te vinden in geschriften.nl) zou je eventueel nog een verkeerde conclusie kunnen trekken. Hier komt die vertaling:
Geschriften vertaling: “Ik verlang ernaar jullie waar te nemen om aan jullie een geestelijke genadegave mee te geven.”

Oppervlakkig bekeken zou het ons niet opvallen dat in al die diverse vertalingen de genadegave telkens terecht in het enkelvoud staat weergegeven. Er is dus maar sprake van één gave. Maar er is geen sprake van dat Paulus met een bepaalde bijzondere goddelijke kracht een genadegave uitdeelt. Genadegaven kwamen onder het nieuwe verbond echt uitsluitend van God zelf. Zoals het woord het zelf al duidelijk maakt is het een gave van genade. Dat kan geen enkel mens zomaar onder de mensen verspreiden. Taalkundig moeten we echter ook tot de conclusie komen dat die voorstelling van zaken verkeerd is. Als we al die mensen een gave willen meegeven, dan heb je aan eentje echt behoorlijk te weinig. Er valt in een redelijk grote groep niks uit te delen als je er maar eentje hebt.

Romeinen 1: 11 Ik verlang ernaar om jullie te zien zodat ik een enkele geestelijke GENADEGAVE/CHARISMATA met jullie kan delen tot in jullie vaststaan;
Paulus verlangen was om een genadegave, die hij bezat met deze gelovigen te delen. Maar moeten we dan aan een gave van profetie denken of de gave van het leren of de gave van het vertroosten? Heeft Paulus dan onder het nieuwe verbond een bijzondere genadegave ontvangen, die hij nu toch op de één of andere manier probeert uit te delen? Ik denk dat het daar helemaal niet op slaat.

Hier komt een verhelderende tekst, waar Paulus opnieuw dat werkwoord “meedelen” hanteert:
1 Thessalonicenzen 2:8 Wij wilden MET jullie niet alleen graag het evangelie van God DELEN, maar ook ons eigen leven, omdat jullie ons zo lief zijn geworden.
Het is hier echt precies hetzelfde Griekse werkwoord. Maar wat wilde Paulus hier dan meedelen? In de eerste plaats het evangelie van God en dan ook nog eens hun eigen leven. Dit tekent dus al gelijk wat Paulus telkens in de allereerste plaats met andere mensen deelde. Dat was het evangelie van God. En let nou op!!! Dat verraadt gelijk wat Paulus nou zo intens verlangde om te delen met deze gelovigen in Rome.

We hadden al gezien dat het niet over genadegaven in het meervoud gaat. Bij meervoudige genadegaven ging het zowel in Rome als in Corinthe om die kenmerkende gaven, die verbonden zijn aan het nieuwe verbond en hoe die functioneerden. Maar nu zal ik eens de tekstplaatsen citeren waar op andere plaatsen de genadegave, oftewel de charismata, in het enkelvoud voorkomt.

Romeinen 5:15 Het is met DE GENADEGAVE niet zoals met de overtreding. Want als door de misdaad van de éne de velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave in genade, die door één mens Jezus Christus is, overvloedig geweest over de velen.
Romeinen 5:16 het is met de gave niet zo als met het zondigen van de éne. Want het oordeel was uit één daad tot veroordeling, maar
DE GENADEGAVE is vanuit vele overtredingen tot in rechtvaardiging.
Romeinen 6:23 Het loon van de zonde is de dood; maar
DE GENADEGAVE van God is het leven van de aioon in Christus Jezus, onze Heer.

Paulus verlangen om de genadegave met deze gelovigen in Rome te delen hield dus inderdaad letterlijk in dat hij, net als bij de Thessalonicenzen graag met hen het blijde bericht van God wilde delen. Wat is dat bericht dan? Oftewel: Wat is dan die genadegave?

Volgens Romeinen 5: 15 is dat het heerlijke bericht dat tegenover de overtreding en misdaad, de genade van God met Zijn gave in genade staat, die zelfs overvloedig is geworden door de mens Jezus Christus. Paulus verlangen om dat te delen met die gelovigen in Rome is toch vanzelfsprekend?!

In Romeinen 5: 16 staat die genadegave van God tegenover de zonde, het oordeel en die daad ter veroordeling. Daar heeft die genadegave zelfs een richting, namelijk vanuit veel overtredingen tot in pure rechtvaardiging. Wat groots! Is Paulus verlangen om dit te delen met die gelovigen in Rome dan niet zo logisch als maar kan?!

In Romeinen 6: 23 staat Gods genadegave tegenover het loon wat de zonde opbrengt, namelijk de dood. Tegenover die dood staat het leven van de aioon in Christus Jezus, onze Heer. Dat is Gods genadegave, die Paulus dus zo intens graag wil delen met die gelovigen in Rome. Daar kunnen we toch vanzelfsprekend helemaal inkomen? Wat een boodschap om te delen!

Paulus intense verlangen was om die geweldige boodschap van het blijde bericht, waar hij al over geschreven had, nu ook persoonlijk met hen te delen.
Romeinen 1: 2-5 Ik (Paulus) ben apart gezet voor het blijde nieuws van God. Dat blijde nieuws had God al van tevoren beloofd door Zijn profeten in het Oude Testament. Dit blijde nieuws gaat over Gods Zoon. Die Zoon van God is vanuit de geslachtslijn van David ten tonele verschenen. Dat is de lijn naar het vlees. Hij heeft ook met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is door de opstanding van doden. Dat is de geestelijke lijn, die Hem daartoe heeft apart gezet. Deze Zoon van God in kracht is Jezus Christus, onze Heer.

En dan zegt Paulus verderop nog eens overduidelijk over dat blijde bericht:
Romeinen 1: 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.
Ik kan me dat intense verlangen van Paulus zo levendig indenken. Het is geweldig om over dit bericht te schrijven, maar wat is het verrukkelijk als je dat nieuws ook persoonlijk met anderen delen kan, gewoon er samen over doorpraten. Die gave, die God jou geschonken heeft, op die manier ook heerlijk te delen met medegelovigen. Ik ken dat genieten en dus vind ik het meer dan vanzelfsprekend dat Paulus hier intens naar verlangt.

Even tussen haakjes. Telkens wanneer je weer wat verder graaft in de letterlijke tekst, dan springt er weer iets nieuws op dat je erg verblijden kan. Wat blijkt namelijk in deze tekst? Het is niet Paulus, die zich niet schaamt. Eventjes heel letterlijk geeft Paulus hier aan dat het blijde nieuws hem niet beschaamd heeft: “Want ik ben niet beschaamd geworden van het goede bericht”. Het delen van dit prachtige nieuws wordt dus telkens weer rijker!

Romeinen 1: 11 Ik verlang ernaar om jullie te zien zodat ik een enkele geestelijke genadegave met jullie kan delen TOT IN JULLIE VASTSTAAN;
Paulus was er dus stellig van overtuigd dat het delen van deze geweldige boodschap van Christus als Gods genadegave zou uitmonden in het standvastig worden van al deze gelovigen in Rome. Paulus begint zijn brief aan Rome hiermee en hij sluit zijn brief hier ook weer mee af.
Romeinen 16:25 Hem nu, die machtig is om jullie VAST TE DOEN STAAN, in overeenstemming met mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus,

Dit is nu precies de werking van Gods onvoorwaardelijke genade. Alles is gedaan door de mens Christus Jezus. Het werk is volbracht. Hij is de genadegave van God. Dat mogen we met elkaar delen en dat heeft tot resultaat dat we vast komen te staan. Niet omdat wij zo goed zouden preken. Nee, het is de Heer zelf, die ons die vaste standplaats schenkt.
2 Thessalonicenzen 3:3 De Heer gelooft, Hij zal jullie VAST DOEN STAAN.
Genade en genade alleen!


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken