Romeinenbrief 12

Paulus priesterdienst onder het Nieuwe Verbond

Romeinen 1: 9 De God, die ik PRIESTERLIJK DIEN (rustend) in mijn geest (rustend) in het evangelie van de Zoon van Hem, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan jullie denk,

Wij hebben als leden van het ophemelse lichaam van Christus, weinig tot geen relatie met één of andere uiterlijke priesterdienst. Zo zit ons denken dan ook vaak niet geprogrammeerd. Dat soort vreemde uiterlijke overblijfselen bekijken wij als iets typisch joods, dat alleen nog in Rooms Katholieke en Oosters Orthodoxe kerken is terug te vinden. Wij hebben daar eigenlijk helemaal niks mee.

Zelfs protestantse kerken waar nauwelijks zicht is op het specifieke karakter van het lichaam van Christus, waar de Schrift over spreekt, vind je vrijwel niks meer terug van een soort priesterdienst of iets dergelijks. Maar, en dat komt waarschijnlijk binnen als een bom, dat ligt bij Paulus anders.

Plotseling blijkt hier dat Paulus dienst onder de heidenen in zijn eerste bediening meer was dan een simpele diakendienst. Paulus dienst onder de heidenen was er eentje van een offerdienaar.

Het werkwoord voor “dienen” is hier “latreuo”. De betekenis van dit werkwoord is het dienen van God als een heilige dienst in het waarnemen van priesterlijke rituelen. De uitgesproken verbondenheid aan Israël van een dergelijke priesterlijke dienst, zoals ook de wetgeving, de verbonden en de beloften aan dit volk verbonden zijn, blijkt al gelijk uit de volgende tekst:
Romeinen 9:4 Zij zijn Israëlieten, van hen is de zoonplaatsing, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de PRIESTERLIJKE DIENST, en de beloften;

Voor alle duidelijkheid geef ik even aan dat het zelfstandig naamwoord hier “latreia” is, wat direct van dit werkwoord “latreuo” is afgeleid. We begrijpen dus reeds dat deze priesterlijke dienst eigenlijk niks met het lichaam van Christus te maken heeft, maar zoals het hier ondubbelzinnig staat direct verbonden is aan het volk Israël. Dat is dus eveneens ook het geval met Paulus dienst hier in het negende vers van dit eerste hoofdstuk. Dat doet vanzelfsprekend totaal niks af aan het feit dat het een geschonken dienst van God is, een door God in Paulus gewrocht werk en totaal Gods genade is, die hier aan de slag is. Het is alleen binnen het nieuwe verbond, waar de jood de eerste plaats in inneemt en dan daarna de heiden. Er is op dat moment namelijk nog geen sprake van de gemeente, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is.

Het is binnen deze gemeente van Rome dat Paulus dan ook vanzelfsprekend kan spreken over een heel logische priesterlijke dienst. Dat is namelijk wanneer de gelovigen hun lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer.
Romeinen 12:1 Ik bemoedig jullie, broeders, dwars door de ontfermingen van de God, dat jullie je lichamen stellen tot een levende offerande heilig, voor God welbehaaglijk, dat is jullie logische PRIESTERLIJKE DIENST.

De schrijver van de Hebreeënbrief maakt het nog duidelijker waar dit Griekse woord exact op duidt door het ook twee keer te gebruiken, maar dan met betrekking tot de dienst van de priesters onder het oude verbond.
Hebreeën 9:1 Het eerste verbond had dan ook inzettingen voor de PRIESTERLIJKE DIENST en het wereldlijk heiligdom.
Hebreeën 9:6 Waar deze dingen nu zo ingericht zijn, gaan wel de priesters steeds in de eerste tabernakel om de
PRIESTERLIJKE DIENSTEN te volbrengen,

Volgens mij is er hier in de Romeinenbrief dus gewoon nog altijd een voortzetting van de gewone verhoudingen, zoals die onder het Oude Verbond al golden. Israël is het volk dat de woorden Gods had en vanuit Israël ging er een priesterlijke dienst over de hele wereld uit. Zij vaardigden dan ook feitelijk de dienst uit. Dat bleek wel.
Handelingen 16:4 Toen zij (Paulus en Timotheus) de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over, die door de apostelen en de oudsten te Jeruzalem waren vastgesteld om die te onderhouden.
Ook Paulus boog voor deze leiding van Jeruzalem.
Handelingen 15:28-29 De Heilige Geest en wij hebben gedacht dat het goed was, om jullie geen grotere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: dat jullie je onthouden van wat aan de afgoden geofferd is, van het bloed, van het verstikte en van, de hoererij. Als jullie je daarvoor in acht nemen, dan doen jullie daar goed aan.
Dat waren die verordeningen uit Jeruzalem.

Paulus had echter wel een roeping specifiek direct van God ontvangen. Ook had hij het goede bericht niet van mensen, maar direct uit de mond van God ontvangen.
Romeinen 2:16 Naar mijn Evangelie.
Romeinen 16:25 Naar mijn Evangelie;
2 Timotheüs 2:8 Naar mijn Evangelie;
Galaten 1: 11-12 Het evangelie dat door mij verkondigd is, is niet naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

Maar als Paulus dan een priesterlijke dienst mocht hebben, wat is die priesterlijke dienst dan?
Romeinen 15: 16 Opdat ik, een dienaar van Jezus Christus zij tot in de heidenen, het Evangelie van God BEDIENENDE, opdat de offerande van de heidenen aangenaam zal worden, geheiligd door de Heilige Geest.

Paulus zegt hier van zichzelf dat hij het Evangelie van God bedient. Het gaat in deze dienst om de heidenen, die hij bereikt en die hij hier heel treffend een offerande noemt. Het Griekse woord voor bedienende ‘hierourgeo’ is een uniek woord in het Nieuwe Testament. Ook hier weer hebben we letterlijk genomen te maken met het ‘verrichten van een priesterlijke dienst’. Binnen het Nieuwe Verbond is Paulus dienst onder de heidenen dus een priesterlijke dienst.

Ik weet niet hoe jij hiermee omgaat, maar ik blijf het toch eigenlijk vreemd vinden zo´n priesterlijke dienst van deze Jood Paulus aan heidenen. Nou kent vrijwel iedereen wel een priesterlijke dienst onder het volk Israël. Dat is niet zo´n probleem. Dat betrof namelijk niet het hele volk Israël. Dat viel alleen de stam Levi met hun priesterambt ten deel. Maar waar spreekt de Schrift over een priesterlijke dienst van het hele volk Israël aan de heidenen?
Exodus 19:6 Jullie zullen voor Mij een koninkrijk van priesters worden en een heilig volk. Dit zijn de woorden, die jij tot de zonen van Israël zult zeggen.
Jesaja 43:21 Dit volk heb Ik Mij bereid, het zal Mijn roem verkondigen.
Jesaja 60:3 De volken zullen in jullie licht wandelen, en koningen in de glans, die over jullie opgaat.
1 Petrus 2:9 Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk ten eigendom, opdat jullie de deugden zouden verkondigen van Hem, die jullie uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht;Het hele volk Israël gaat in de profetische toekomst een koninkrijk van priesters vormen. Het gaat hier niet over een priesterschap onder het volk Israël bestemd voor het volk Israël. Hier wordt elke Israëliet gezien als een priester in zijn priesterlijke dienst. Dat gaat God werken. Dat is de profetische toekomst voor deze aarde. Dat is wat genade in het nieuwe verbond zal gaan uitwerken. Die tijd kennen we niet als vervuld vanuit het oude testament. Die tijd is nu ook nog niet aangebroken. Momenteel is zelfs Gods handelen met het aardse volk Israël onderbroken en is God bezig met de verborgenheid, die Hij verstopt had in Zichzelf, namelijk het lichaam van Christus, waar Christus het Hoofd van is. Maar voor die tijd was er wel al een dienst onder datzelfde nieuwe verbond. Er was er één, die door genade gedreven al vooruit greep naar die joodse priesterdienst vanuit het hele joodse volk. Dat was degene die te vroeg geboren was. De ontijdig geborene.
1 Corinthiërs 15:8 Als laatste van allen is Hij (de opgestane en verheerlijkte Heer) ook door mij (Paulus) gezien, als door een te vroeg geborene,

Als een te vroeg geborene is Paulus een plaatje van het hele volk Israël, dat later haar vertrouwen op de Opgestane zullen stellen. Daar spreekt Paulus verderop in deze brief aan Rome nog over. Zij verschijnen straks profetisch prima op tijd op het aardtoneel. Paulus was in zekere zin te vroeg. In verhouding tot het hele volk was hij te vroeg geboren.
1 Timotheus. 1: 16 Hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen tot in het leven van de aioon.
Paulus was te vroeg geboren. Vandaar ook dat hij vanzelfsprekend kon zeggen dat God die lankmoedigheid in hem bewees als eerste. Hij was als het ware het voorbeeld, oftewel een prototype, voor straks dat hele volk.

Zoals de opstanding van Christus het leven van Paulus opwekte als een te vroeg geborene, zo zal het volk Israël opgewekt worden in de Opgestane. Ja meer nog. Het is Gods overvloeiende rijkdom van genade dat dit volk tot een koninklijk priesterdom voor de heidenen zal maken. Zoals Paulus gebruikt werd tot het incidenteel openen van de ogen van de heidenen, zo zal God in dit hele koninklijk priestervolk straks de heidenvolkeren vol zicht geven.
Psalm 22: 27 Alle einden van de aarde zullen het gedenken en zich tot Yahweh bekeren; alle geslachten van de volken zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht.
Psalm 86: 9-10 Alle volken, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Adonai, en uw naam eren; want U bent groot en doet wonderen, U, o God, alleen.
Jesaja 2: 2 Het zal geschieden in het laatste van de dagen: dan zal de berg van het huis van Yahweh vaststaan als de hoogste van de bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen daar heen stromen.
Jesaja 25: 6-9 Yahweh Zebaoth zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmee alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig [blijvend] de dood vernietigen, en Adonai Yahweh zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want Yahweh heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is Yahweh, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.

Tja, we dachten even na over de priesterlijke dienst van Paulus aan de God. Wat een prachtig voorportaal van alles wat nog komen gaat in het grote plan van God. Het gaat misschien niet over ons persoonlijk, maar het geeft een blik in het hart van onze Vader God, die liefde is en voor wie elk mens waardevol is. Vandaar Zijn grootse plannen. Wat een rijkdom van liefde en genade!


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken