1 Corinthe 5 4e studie

Het oude zuurdeeg

1 Corinthiërs 5:6-9 Jullie roem deugt niet. Weten jullie dan niet dat een beetje ZUURDEEG het hele deeg ZUUR maakt? Ruim het oude ZUURDEEG op, opdat jullie vers deeg mogen zijn, want jullie zijn toch zeker ongezuurd? Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom door blijven feesten, niet met oud ZUURDEEG, ook niet met ZUURDEEG van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid.

In de vorige studie zijn we ingegaan op het eerste kenmerk van het zuurdeeg, dat ons tegemoet komt in dit Bijbelgedeelte.
1e. Een beetje zuurdeeg

We hebben nog drie kenmerken te gaan:
2e. Het oude zuurdeeg
3e. Zuurdeeg van slechtheid
4e. Zuurdeeg van boosheid

1 Corinthiërs 5:6-9 Ruim het OUDE ZUURDEEG op, opdat jullie vers deeg mogen zijn, want jullie zijn toch zeker ongezuurd?
Het aparte is dat het opruimen van het OUDE zuurdeeg in de meeste gevallen gezien wordt als het verwijderen van die man over wie gekletst werd. Wat is de echte inhoud van deze uitspraak van Paulus?

1/ Nou wijst dat werkwoord “opruimen” inderdaad op een reiniging van binnenuit naar buiten toe. Twee delen: “Ek” – betekent “naar buiten toe”. “Kathairo”- betekent “reinigen”.
2/ Het werkwoord staat in de gebiedende wijs. Het draait er dus ook echt om dat dit daadwerkelijk gebeurt.
3/ Dit werkwoord is vervoegd in de bedrijvende vorm, dus niet de lijdende vorm. Het draait hier dus niet om een handeling die een gelovige als zodanig ondergaat. Het gaat dus wel degelijk om een handeling, die de gelovige zelf hier dient uit te voeren.

Maar dan…..
4/ In welke tijdsvorm denk je dat dit werkwoord staat? Eigenlijk gaat men, zoals ik hierboven al schreef, ervan uit dat het hier gaat om het verwijderen van die man, die het onderwerp van de roddel is in die groep in Corinthe. Dan had deze opdracht heel simpel gewoon in de tegenwoordige tijd gestaan. Dan pakt men namelijk die man bij kop en kont, zet hem buiten de deur en klaar is kees. Dat zou het uitvoeren van een opdracht in de tegenwoordige tijd zijn. Maar dat staat er niet!!!

1 Corinthiërs 5:6-9 Ruim het OUDE ZUURDEEG op,
Deze opdracht staat in de aorist, oftewel het is een handeling, die op een bepaald tijdstip begint en verder blijft doorgaan. Bij die man zou het zijn dat als die eenmaal buiten de poort staat, die handeling ook voorbij is. Maar het gaat ook helemaal niet over die man. Het gaat over het zuurdeeg. Ja, het draait allemaal om het OUDE zuurdeeg. Die man was dus niet het onderwerp dat voortdurend buiten de deur van de kring gelovigen gehouden moest worden. Er moest iets anders buiten gehouden worden, namelijk dat OUDE zuurdeeg.

De sprong dat zuurdeeg simpelweg zonde is wordt vrijwel overal gemaakt zonder dat daar blijkbaar een Bijbelse onderbouwing voor nodig lijkt. Ik ben bijvoorbeeld nog nergens een grondige woordstudie tegengekomen van waaruit die link bewezen wordt. Ik ben ook nog nooit een Schrift met Schrift vergelijking tegen gekomen die aangeeft dat het zuurdeeg de zonde is. De sprong naar zonde wordt dan ook nooit gemaakt betreffende de zonde in de betekenis van het missen van het doel, wat de letterlijke betekenis is.

In de lijn van uitleg, waarbij het zuurdeeg zou staan voor praktisch zondegedrag, wordt de hele gedachte dat er van God uit een antwoord op de zonde is gekomen totaal overgeslagen.
2 Samuël 12:13 Yahweh heeft jouw zonde weggenomen,
Psalmen 103:10 God doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
Jesaja 1:18 Al waren jouw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Jesaja 6:7 Je misdaad is van jou geweken, en je zonde is verzoend.
Jesaja 38:17 Al mijn zonden hebt U achter Uw rug geworpen.
Jesaja 43:25 Ik delg jouw overtredingen uit om mijnentwil, en denk niet meer aan jouw zonden.
Jesaja 44:22 Ik delg je misdaden uit als een wolk, en je zonden als een nevel:
Jeremia 31:34 Ik vergeef hun misdaad en denk nooit meer aan hun zonde.
Micha 7:18 Waar is een God zoals U, die de zonden vergeeft en de misdaad kwijtscheldt?
Micha 7:19 Hij zal onze misdaden uitdelgen en al onze zonden in de diepten van de zee werpen.
Zacharia 3:4 Ik heb je zonde van jou weggenomen en heb je feestkleren aangetrokken.
Lukas 5:24 De Zoon des mensen heeft macht op aarde om de zonde te vergeven.
Johannes 1:29 Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, daar is de genade meer dan overvloedig geworden;
Romeinen 5:21 Zoals de zonde geheerst heeft door de dood, zo zal ook de genade heersen door gerechtigheid tot in het leven van de aioon, door Jezus Christus, onze Heer.
Romeinen 6:2 Hoe zouden wij nu, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
Romeinen 6:6 Onze oude mens is met Christus gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde te niet gedaan is, waardoor wij niet meer de zonde dienen.
Romeinen 6:7 Wie gestorven is, die is vrij van de zonde.
Romeinen 6:10-11 Dat Christus gestorven is, dat is Hij voor de zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij voor God. Zo is het net zo bij jullie, reken ermee dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onzen Heere.
Romeinen 6:18 Wij, die vrijgemaakt zijn van de zonde, zijn daarmee dienstknechten van de gerechtigheid gemaakt.
Romeinen 6:22 Wij zijn nu van de zonde vrijgemaakt, en dus dienstbaar aan God gemaakt,
Romeinen 8:2 De wetmatigheid van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en van de dood.
1 Corinthiërs 15:3 Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften;
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, door hun overtredingen hun niet toe te rekenen,
Hebreeën 9:26 Hij is eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen.
Hebreeën 10:17 Hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik absoluut niet meer aan denken.
1 Johannes 2:2 Christus is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor die van ons, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

1 Corinthiërs 5:6-9 Ruim het
OUDE ZUURDEEG op,
Als we deze altijd maar doorgaande opdracht opvatten alsof wij nu ons best moeten doen telkens weer onze zonde op te ruimen, dan is de volgende vraag van Paulus uitermate actueel:
Romeinen 6:2 Hoe zouden wij nu, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
Dat is toch zeker absoluut uitgesloten? De vraag blijft dus staan: Wat is dat OUDE zuurdeeg?

Natuurlijk is dat oude zuurdeeg, dat we nu in deze studie als het tweede kenmerk onderzoeken, precies hetzelfde zuurdeeg als het kleine beetje zuurdeeg dat we in de vorige studie als eerste kenmerk bekeken. Dat vervalt dus niet. Dat blijft staan. We breiden het nu alleen verder uit naar het OUDE zuurdeeg.

Het OUDE zuurdeeg is exact datgene wat gisteren of eergisteren, of misschien zelfs nog eerder, op de bakplank kwam als een vers deeg. Let nou goed op. Zonde is nooit het heerlijk, reine, heilige leven dat GOd werkt in mensen geweest. Zonde is nooit dat verse deeg geweest. Daar miste het nou juist helemaal het doel voor. Waar komt dat verse deeg nou wel naar voren?
1 Corinthiërs 5:7 Jullie mogen een vers deeg zijn, want jullie zijn toch zeker ongezuurd? Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht.

Daar heb je dat geweldige resultaat van het werk van Christus. Wij zijn een vers deeg! Wij zijn volkomen ongezuurd! Ons Pascha, Christus, is namelijk geslacht. Dat is de simpele boodschap van Gods blijde nieuws. Daar verblijd ik me vandaag ontiegelijk in. Morgen wil ik me er ook nog graag in verblijden. Volkomen smetteloos, volkomen rein, wat heerlijk. Ik kijk om me heen en probeer die reinheid vandaag ook te bewaren en al lukt het me niet helemaal, toch breng ik het er best goed vanaf. Ik zie daar andere gelovigen, die het er een stuk minder vanaf brengen en ik bespreek dat met broeder en zuster Zussenmezo. De dag daarop zorg ik er nog wat harder voor dat onreinheden me zo weinig mogelijk aankleven en ik hoor dat die anderen het er nog slechter vanaf gebracht hebben. Ik wijs op de noodzaak van reinheid, tenslotte heeft de Heer niet voor niks Zijn leven voor ons gegeven! Ik voel me best trots dat wij als groepje het er zo goed vanaf brengen. Alleen ja, wat moeten we aan met die losers? Zo wordt dat verse deeg van een aantal dagen terug een OUD zuurdeeg.

Wat is OUD zuurdeeg letterlijk? De basis is gewoon puur, vers deeg. Zonder dat verse deeg zal je nooit ergens het proces kunnen krijgen dat resulteert in zuurdeeg. De basis is dus dat er een zekere mate van kennis van God is, dat men weet heeft van het volbrachte werk van Christus, dat men zich bewust is dat er ergens genade werkt, waardoor er nieuw leven ontstaat.

Zuurdeeg was dus ooit vers deeg, maar het is aan een verrottingsproces blootgesteld. In Wikipedia kan je veel meer over dat proces te weten komen als je “Fermentatie” opzoekt. Een heel gebruikelijk proces in de voedselindustrie. Na verloop van tijd kan dit verzuurde deeg in een hoge staat van fermentatie worden toegevoegd aan een vers deeg om daarmee een luchtig brood te kunnen bakken. Zo zit het na verloop van tijd, waardoor je inderdaad kan spreken over OUD zuurdeeg.

Deuteronomium 16: 2-3 Jullie zullen voor Yahweh, jullie God, het Pascha slachten, …. Jullie zullen dan niets GEZUURDS eten; zeven dagen zullen jullie ONGEZUURDE BRODEN eten,
Het Paasfeest werd hier dus ingesteld en daar zaten zeven dagen feest aan vast waarop ze alleen maar ongezuurde broden zouden eten. Eigenlijk heel logisch als we eenmaal het bovenstaande doorhebben. Het Paasfeest spreekt luid en duidelijk over Gods afrekening met de zonde, Gods bevrijding van het volk. Daar moest op gefeest worden en dat dan maar gelijk een hele week lang! Blijf maar doorfeesten! Dan wil je tijdens dat grote feest geen boodschap van verrotting i.p.v. van wat Yahweh tot stand gebracht heeft onder het volk hebben. OUD zuurdeeg zou daar helemaal niet passen.

God schenkt me hier eventjes een doorgaand feest en daartoe geeft Hij het Pascha met het geweldige resultaat dat we een vers deeg zijn, ongezuurd. Je zou kunnen zeggen alles van het werk van de Heer kenmerkt jou nou helemaal. Er zit niks van eigen inspanning meer bij, geen stukje zuurdeeg. Dat past gewoon niet.
Leviticus 2: 11 Geen enkel offer, dat jullie aan Yahweh brengen, zal met zuurdeeg worden samengesteld;
Bedenk dat elk offer in de Joodse eredienst wijst op een aspect van het werk van de Heer voor ons. Daar past geen OUD zuurdeeg bij. Daar past dus geen verrottingsproces van ons menselijk aandeel in het pure verse deeg bij.

Het feit dat het zuurdeeg daadwerkelijk OUD genoemd wordt illustreert de doorgaande corrumperende werkzaamheid van onze menselijke inbreng in de evangelieboodschap. Akkoord, ik gaf aan dat er nooit concrete Bijbelse grond gegeven wordt om aan zondedaden te denken, maar dan mag je vanzelfsprekend wel verwachten dat ik nu wel met Bijbelse grond kom om aan te tonen dat het OUDE zuurdeeg wijst op een verrotting, oftewel een verdraaiing van de boodschap, die ooit als vers deeg begon.
Mattheüs 16:6 Jezus zei: Pas op voor het ZUURDEEG van de farizeeën en sadduceeën.
Mattheüs 16:11-12 Waarom begrijpen jullie niet dat ik niet over brood spreek: Pas op voor het
ZUURDEEG van de farizeeën en sadduceeën? Toen begrepen zij dat hij het niet had over het gevaar van ZUURDEEG in het brood, maar van de leer van de farizeeën en sadduceeën.
Markus 8:15 Hij waarschuwde hen: Pas op voor het
ZUURDEEG van de farizeeën en voor het ZUURDEEG van Herodes.
Lukas 12:1 Toen er een schare van vele duizenden bij elkaar gekomen was, zodat zij elkaar stonden te verdrIngen, begon hij in de allereerste plaats zijn discipelen te waarschuwen: Pas op voor het
ZUURDEEG van de farizeeën, dat is de huichelarij.

In Mattheus 16 blijkt overduidelijk dat het OUDE zuurdeeg staat voor een leer. Om precies te zijn ging het hier om een leer van de Farizeeën, Sadduceeën en Herodus. Eigenlijk kan je die drie helemaal niet op één hoop gooien. Die lijnen van denken lopen zo verschrikkelijk uiteen, daar valt geen stampotje van te maken. Maar er is één overduidelijke overeenkomst. Ze hebben een leer gevormd vanuit de basis die God zelf in de Schrift aan Zijn volk heeft overhandigd. Handig, want dan hoef je niet meer terug naar de basis, de Schrift. Je hebt je eigen waarheid gekookt of gebakken vanuit de grondslag, wat een vers deeg was en nog steeds is. Het duurde eventjes. Tja, je moet dat verrottingsproces natuurlijk wel de tijd gunnen, maar dan heb je ook wat. Laat ik voor de duidelijkheid eventjes vermelden dat ik me hier even liet meeslepen door cynisme. Je hebt namelijk niet meer het verse deeg van Gods woord. Je hebt zo OUD zuurdeeg van wetticisme, OUD zuurdeeg van rationalisme en OUD zuurdeeg van verpolitiseerde godsdienst. Iedereen zo zijn eigen leer, het handvest van “Dit geloven wij!”, de officiële kerkleer, geloofsbelijdenis of confessie.

1 Corinthiërs 5:7-8 Ruim het OUDE ZUURDEEG op, opdat jullie vers deeg mogen zijn, Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom door blijven feesten,
Er is reden om feest te vieren, mensen! Er is reden om door te blijven feesten! Ons Pascha is namelijk geslacht. Dat is Christus Jezus zelf. Jij bent daardoor ongezuurd, oftewel een vers deeg. Maar veel van die ongezuurde broeders en zusters hadden hier weer hun eigen leer te pakken, waren weer trots geworden op hun eigen inspanning. Hadden eigen menselijk politieke consequenties verbonden aan hun eigen inzichten. Er ontstond weer fermentatie, oftewel verrotting. De ontbinding sloeg weer toe en trots dat men erop was! Het verderf greep om zich heen, maar men proefde het als zuiverheid van leer en keek neer op hen die niet meegingen in dit proces. Er gingen geruchten rond over die en die.

1 Corinthiërs 5:7-8 Ruim het OUDE ZUURDEEG op, opdat jullie vers deeg mogen zijn,
Besef heel goed dat het Pascha geslacht was. Al die mensen waren ongezuurd. Allemaal! Het staat er zo absoluut. Ik zou het nooit hebben durven beweren als de Schrift zelf dit werk van Christus met zijn resultaten niet zo heerlijk duidelijk had tentoongesteld. Die man over wie geroddeld werd was ongezuurd. Zij, die zich huichelachtig aan de leer van de Farizeeën vastklampten waren ongezuurd. Zij, die zich wijsgerig aan de leer van de Sadduceeën hechtten waren ook al ongezuurd. Ook de Herodianen met hun politieke invulling van de boodschap waren ongezuurd. Maar wie verder kon zonder al die hoogdravende, geestelijke poespas en het dus maar opruimden genoten dat verse deeg ook daadwerkelijk.


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken