U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Mijn spreekbeurten Gedichten Overzicht geopende bestanden 2 Bijbelverwijzingen 3 Bijbelverwijzingen 2 Bijbelverwijzingen Alle Onderwerpen Overzicht geopende bestanden Contact

Zoeken naar:

1 Corinthe 5 10e studie

Reden om feest te vieren

1 Corinthe 5: 7-8 Ons pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feestvieren,

We zijn er inmiddels al achter dat het centrale thema van 1 Corinthe 5 het vieren van feest is: Het Pascha, oftewel het geslachte Lam.

Christus Jezus is het geslachte Lam. Dat spreekt feitelijk rechttoe rechtaan van de vijandschap van de mens naar God toe en hoe dat leidde tot de slachtpartij van Christus aan het kruis. Nee, geen ereteken, maar een vloekhout.
Handelingen 2:23 Jullie hebben Hem (Jezus) door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en ter dood gebracht.
Handelingen 3:13 Gods knecht Jezus, die jullie overgeleverd hebben en die jullie verloochend hebben voor de ogen van Pilatus,
Handelingen 3:14 Jullie hebben de Heilige en Rechtvaardige verloochend,
Handelingen 3:15 Jullie hebben de Vorst des levens gedood,
Handelingen 4:10 Jezus Christus de Nazaréner, die jullie gekruisigd hebben,
Handelingen 5:30 Jullie hebben Hem
(Jezus) omgebracht door Hem te hangen aan een hout.
Handelingen 10:39 Hem
(Jezus) hebben zij gedood door Hem te hangen aan een hout.
Handelingen 13:28 Hoewel zij geen grond voor de doodstraf vonden, eisten zij van Pilatus dat Hij
(Jezus) zou gedood worden.
Galaten 3:13 Christus is voor ons een vloek geworden, want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt.
Hebreeën 12:2 Jezus, de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof, heeft het kruis verdragen en de schande veracht,

Christus Jezus is ook de opgestane Heer. Daarin is Hij het offer, dat als een welriekende reuk naar Vader God opstijgt.
Handelingen 2:24 God heeft Hem (Jezus) opgewekt,
Handelingen 2:32 Deze Jezus heeft God opgewekt,
Handelingen 3:13 De God van Abraham en Izaäk en Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt,
Handelingen 3:15 De Vorst des levens, die God opgewekt heeft uit de doden,
Handelingen 3:26 God heeft Zijn knecht opgewekt,
Handelingen 4:10 Jezus Christus de Nazaréner, die God uit de doden heeft opgewekt,
Handelingen 5:30 De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt,
Handelingen 13:33 Jij bent mijn Zoon, vandaag heb Ik je opgewekt.
Hebreeën 12:2 Jezus, de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof, is geplaatst in de rechterzij van de troon van de God.

Vanzelfsprekend heb je een slachting nodig als je een offer wenst te brengen. In de offerdienst van Israël ging ook telkens de slachting aan het offer vooraf. Het is echter duidelijk onderscheiden. Het is eigenlijk heel typisch, heel apart, dat binnen het godsdienstige leven de slachting een grotere belangstelling heeft gekregen dan het offer. We zingen veelvuldig over het gestorte bloed en over het kruis, hoewel toch eigenlijk de mens die zich daar zo uitgesproken op richt en die het offer vergeet ook door de Schrift de meest ellendige mens wordt genoemd.
1 Corinthe 15: 17-19 Als Christus niet zou zijn opgewekt, dan is jullie geloof leeg, dan zijn jullie nog in je zonden; dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen in dit leven onze hoop op Christus zouden stellen, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen.

Ja, die Paulus weet het wel eventjes ijzersterk voor de aandacht te brengen! Wij zijn dan de ellendigste van alle mensen! Keurig vroom, maar het heeft totaal geen body! In de meest letterlijke zin geeft dit Griekse woord aan dat wij voor iedereen om ons heen een schouwspel van medelijden zijn. Niet wij zijn hier degenen die compassie en erbarmen opbrengen voor de ander. Nee, dat kunnen we dan zelfs ook helemaal niet. Het is hier juist de ander, die met ons meelijdt, die zich over ons ontfermt omdat wij zo deerniswekkend zijn. Men kijkt naar ons met een “Ach, wat een tobbers!” Nee, geen Toppers. We blijven maar staan bij die afwijzing van het kruis. We blijven onszelf maar die grove vijandschap tegenover God in herinnering brengen. We blijven staan bij dat vloekhout der schande en voelen ons veroordeeld. Er is ook geen uitzicht, want onze ogen zijn gesloten voor het offer.

Even voor alle duidelijkheid: Natuurlijk is er wel degelijk uitzicht! Natuurlijk is er hoop. Vader God heeft Zijn Zoon opgewekt! De dood is overwonnen! De macht van de zonde is gebroken! Opstandingskracht is een realiteit. Het is echter zo dat als we aan de voet van het kruis blijven staan, dan komt ons genot niet verder dan het kruis. We zien dan niet over het graf heen. Maar Gods genade blijft vanzelfsprekend altijd doorgaan.

We willen meer weten over de slachting en het offer en dus pakken we nu wat Bijbelteksten hierover om dat eens nader te onderzoeken. Let op het Pascha, het Feest van de ongezuurde broden, maar ook het feest van de eerstelingen met die lieflijke reuk daaraan verbonden.

We zijn al een tijdje op dit Pascha samen met het feest van de ongezuurde broden ingegaan. In Leviticus 23 zien we dan nu de eenheid, de totale verbondenheid van die twee. Juist die verbondenheid tekent in beeld ook zo onherroepelijk dat we nu ongezuurd zijn.
Leviticus 23: 5-8 In de eerste maand, op de veertiende van de maand, tussen twee avonden in, is HET PASCHA van Yahweh. Op de vijftiende dag van diezelfde maand is HET FEEST VAN DE ONGEZUURDE BRODEN van Yahweh; zeven dagen zullen jullie ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zullen jullie een heilige samenroeping hebben; jullie zullen dan geen dienstwerk doen. Maar jullie zullen zeven dagen EEN VUUROFFER aan Yahweh offeren;

Die zevende maand werd in de geschiedkundige weergave van Exodus 12 plotseling de eerste maand van het jaar. Dat had alles te maken met Israëls bevrijding uit Egypte en dat de eerstgeborenen onder de Israëlieten scholen achter het bloed van het Lam. De verderfengel ging aan hen voorbij (passeerde/Pascha).

Zo is de kentering in ons leven, het volkomen nieuwe Leven, ook volledig te danken aan ons Paaslam, dat geslacht is. Zo’n samenballing van de haat en woede van ons als mensheid zouden wij toch echt nooit kunnen zien als iets waar positief op gereageerd kan worden! En nou juist daar is het waar Gods verzoeningswerk tot stand kwam. En met welke praktische consequenties?
Leviticus 23: 8 Jullie zullen dan geen dienstwerk doen. Maar jullie zullen zeven dagen EEN VUUROFFER aan Yahweh offeren;
Het verzoenend werk is juist daar verricht waar wij ons vijandschap op het hoogst lieten blijken. Daar heeft Christus ons terug aan het hart van Vader God gebracht. Daar is geen enkel dienstwerk van ons bij. Mooi hè? “Jullie zullen dan geen dienstwerk doen”. Mensen, laten we feestvieren!

Leviticus 23: 10-11 Als jullie in het land zullen zijn aangekomen, het land dat Ik jullie geven zal, en jullie zijn oogst zullen binnen halen, dan zullen jullie een garf van DE EERSTELINGEN van jullie oogst bij de priester brengen. Hij zal die garf voor het aangezicht van Yahweh bewegen, opdat dit voor jullie aangenaam zal zijn; de volgende dag, na de sabbat, zal de priester die bewegen.
Van het ene feest vallen we zo in het volgende feest: Het feest van de eerstelingen. Heb je al een idee waar dat naar verwijst? God heeft vanuit de mond van Paulus daar een dubbel getuigenis van gegeven (op het getuigenis van twee staat elke zaak vast) .

1 Corinthiërs 15:20 Christus is OPGEWEKT UIT DE DODEN, DE EERSTELING van hen die ontslapen zijn.
1 Corinthiërs 15:23 een ieder in zijn eigen orde:
DE EERSTELING CHRISTUS, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna de voltooiing.
Jazeker, dat betekent die eersteling! Christus is de eersteling, die door Vader God uit de doden is opgewekt! Dat is niet langer een slachtpartij. Christus is dan wel gestorven en ook begraven, maar Vader God heeft Hem opgewekt en heeft Hem gezet in Zijn eigen rechterzij.

Wat zien we nu in deze verzen 10 & 11? Ze zijn nu in het land aangekomen. Geen tocht meer door de woestijn. Nee, ze zijn de Jordaan (de dood) doorgetrokken. Wat een heerlijk beeld van onze positie nu in Christus, de opgestane Heer! We zijn dankzij Zijn overwinning van de dood samen met Hem opgewekt in een nieuw leven en gezet in de hemelse, in de rechterzij van God, in Christus Jezus! Mensen! Laten we feestvieren!

Christus Jezus, de Opgestane, is deze Eersteling en als zodanig is Hij dat offer dat als een lieflijke reuk naar God opstijgt.
Leviticus 23: 12-14 Jullie zullen ook op de dag, wanneer jullie die garf bewegen zullen, een volkomen lam bereiden, dat eenjarig is, als EEN BRANDOFFER aan Yahweh; En zijn SPIJSOFFER twee tienden meelbloem, met olie gemengd, tot EEN VUUROFFER, tot EEN LIEFLIJKE REUK voor Yahweh; en zijn DRANKOFFER van wijn, het vierde deel van een hin. En jullie zullen geen brood eten, en ook geen geroost koren, en ook geen groene aren, tot op die bewuste dag, dat jullie DE OFFERANDE voor jullie Gods gebracht zullen hebben; het is een inzetting van de aioon voor jullie geslachten, in al jullie woningen.

Daar bij het feest van de eerstelingen treffen we een volkomen lam aan.
Hebreeën 4:15 Onze Hogepriester, die in alle dingen verzocht is als wij, ZONDER ZONDE.
Hebreeën 9:28 Christus zal de tweede maal
ZONDER ZONDE verschijnen.
Het volkomen Lam, maar nu hier als de opgestane en verheerlijkte Heer, die ons Leven is. Nu is er dus geen enkel dienstwerk, maar er is wel degelijk activiteit! Hij, het volkomen Lam is nu ons Leven en als ons Leven is Hij die lieflijke reuk.
Romeinen 6:5 Nu wij één gemaakt zijn met Christus in wat gelijk is aan Zijn dood zullen wij het ook zijn aan Zijn opstanding;
Er gebeurt nu dus van alles aan, in en door ons dat Vader God pleziert. Hij ruikt de lieflijke reuk. Hij geniet van ons, want Hij ziet Zijn geliefde Zoon verheerlijkt in ons.

Alles waar wij maar toe in staat zijn (voor onszelf of voor God) hoort bij dat dienstwerk, dat hier totaal geen enkele plek heeft. Nee, eigen dienstwerk past hier niet! Het enige dat werkt is Gods overvloeiende rijkdom aan genade, een lieflijk reukwerk voor Yahweh. In dit offer van het volkomen Lam is elke wettische inspanning uitgesloten. De oproep van Paulus om toch vooral feest te vieren wordt steeds logischer. Mensen! Laten we feestvieren!

Leviticus 23: 14 Jullie zullen geen brood eten, en ook geen geroost koren, en ook geen groene aren, tot op die bewuste dag, dat jullie DE OFFERANDE voor jullie Gods gebracht zullen hebben;

Waarom nou opeens weer zo’n streng vingertje, die bedillerig aangeeft dat iets niet mag?
Leviticus 23: 10-11 Jullie zullen een garf van DE EERSTELINGEN van jullie oogst bij de priester brengen. Hij zal die garf voor het aangezicht van Yahweh bewegen, opdat dit voor jullie aangenaam zal zijn; de volgende dag, na de sabbat, zal de priester die bewegen.

Het heeft er alles mee te maken dat de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, zelf enkel en alleen het brood des hemels is.
Johannes 6:32-35 Jezus zei: Amen, amen, Ik zeg jullie: Mozes heeft jullie niet HET BROOD UIT DE HEMEL gegeven; maar Mijn Vader geeft jullie HET WARE BROOD UIT DE HEMEL. Want HET BROOD VAN GOD is Hij, Die uit de hemel neerdaalt, en Die aan de wereld het leven geeft. Toen zeiden ze tegen Hem: Heer, geef ons altijd DIT BROOD. En Jezus zei tegen hen: Ik ben HET BROOD VAN HET LEVEN; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Het wachten was dus op de garf van de eerstelingen. We gaan geen feest vieren met een Christus, die nog in het graf ligt. Er valt veel te zeggen over de Heer, zoals Hij op de aarde rondliep, maar als zodanig kennen we Hem niet meer.
2 Corinthiërs 5:16 Als wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, dan kennen wij Hem nu toch niet meer zo.

Nee, onze relatie met God loopt via de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel. Hij is het brood van de hemel. Al het andere brood, dat je zou kunnen eten, voldoet niet. Andere denkbeelden, andere levenswijsheden, andere paden om te bewandelen. Het voldoet totaal niet. De Opgestane is ons Leven. Mensen, laten we dat Leven vieren!

Ik zal je eerlijk zeggen dat het mij soms enorm gaat duizelen als ik erover nadenk dat Mozes dus al ruim tweeduizend jaar voor Christus alles in plaatjes doorkreeg over die verschrikkelijke slachtpartij van de Messias en de daarop volgende opwekking en verheerlijking van het Lam, dat nu staat als geslacht. Mozes zag dus eigenlijk al alles van Gods rijke genade, hoe die werkt in de gelovigen. Maar nee, daar stopt het niet. Mozes kreeg dan wel al 2.000 jaar voor Christus dat hele pakket van Gods plan met de mensheid in de schoot geworpen. Het hele plan dateert van nog veel eerder.
Openbaring 13:8 Het Lam, dat geslacht is VANAF DE GRONDLEGGING VAN DE WERELD.

Nou kijk, dit zijn woorden, daar tol ik toch echt helemaal van tegen de vlakte! Dus ruim vierduizend jaar voordat dit concreet als historisch feit plaatsvond, stond dit al vast binnen Gods planning! Die vijandschap van ons mensen, dat tot die verschrikkelijke slachtpartij leidde, was al een bekend gegeven voordat zelfs maar de allereerste mens geschapen was. Maar God wist dat Hij dwars door al die haat en vijandschap Zijn liefde voor de hele mensheid zou laten triomferen.

Kijk, zo spreekt Petrus over precies ditzelfde gebeuren:
1Petrus 1:19-20 Het onberispelijke en vlekkeloze Lam. Hij was van TEVOREN GEKEND VOOR DE GRONDLEGGING VAN DE WERELD en Hij is bij het einde van de tijden gemanifesteerd ter wille van jullie.

Johannes 1:29 Zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.
Dit verzoenend werk van Christus voor de hele schepping lag dus al in het denken, het hele plan van God, klaar, zelfs nog voordat er ook maar iets bestond! Proef je die onbegrijpelijke, die overvloeiende, die onvoorwaardelijke liefde van God?

Onze volgorde is altijd dat we met een probleem worden geconfronteerd en dan nog eventjes een zo goed mogelijke oplossing proberen uit te denken. God start Zijn plan met de oplossing, nog ver voordat er een probleem is. Die oplossing is niet maar een zo goed mogelijke, nee! Gods planning vooraf is de weergave van Zijn overstromende liefde! Logisch dat Paulus ons allen hier in 1 Corinthe 5 oproept om feest te vieren! We hebben er alle reden toe.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende

Ga naar: 1 Corinthe 5 1e studie Jesaja 45, de Pottenbakker & het kwaad 6