U bevindt zich hier: Enkel Genade

We stonden in het vorig artikel stonden we al kort stil bij het feit dat dit gebed van Salomo bij de inwijding van de Tempel profetisch als het ware over de tijdperken heenkijkt en een afgeweken volk ziet dat eenmaal weer terug zal keren tot de genade van Yahweh. Wij pakken hier de draad weer op.

1 Koningen 8: 33 Wanneer uw volk Israel verslagen wordt door de vijand, omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij zich tot U bekeren, uw naam belijden, en tot U bidden en genade vragen in dit huis,
Het werkwoord chanan, dat genade bewijzen, betonen, vragen betekent.

Verslagen door de vijand, omdat zij tegen U gezondigd hebben.
Hier hebben we zo’n praktische zaak in het bestuur van God met Zijn volk Israël. Voor ons, onder de huishouding van het geheimenis (Efeze 3: 9), geldt een oorlog niet als een tuchtiging van God. Voor Gods handelen met Zijn aardse volk is dit een gebruikelijke weg.
Het praktische, Bijbelse antwoord hierop voor Israël is bekering, belijdenis en de vraag om genade.

1 Koningen 8: 38 welk gebed, welke vraag om genade ook, die enig mens van uw gehele volk Israel doen zal, omdat ieder van hen de plaag van zijn eigen hart kent, zodat hij zijn handen in dit huis uitbreidt,
1 Koningen 8: 45 hoor dan in de hemel naar hun gebed en
vraag om genade, en verschaf hun recht.
Beide keren het zelfstandig naamwoord chinnah, dat Genade, Gunst, Vraag om Genade betekent.

Het volk kent de plaag vanwege zijn eigen hart. Ze zijn zich bewust dat de wegvoering onze vreemde machten Gods kastijding was vanwege hun afdwaling. Het is hun afwijken van Yahweh in hun eigen hart dat hen die plaag oplevert. Als zij de oorzaak van die plaag ‘kennen’, zoals dat hier beschreven staat, dan zullen ze met hun vraag om genade bij Yahweh komen en dan hoort Hij naar die vraag om genade. Genade is de basis voor hun herstel.
Deze toch wel duidelijk gespecificeerde genade is Gods basis voor Zijn handelen met het volk Israël. Die genade zal ook volledig uitgestort worden als het volk straks Zijn Messias zal zien terugkomen en zij zich zullen bekeren.

1 Koningen 8: 47 wanneer zij het dan ter harte nemen in het land waarheen zij weggevoerd zijn, zich bekeren, en tot U om genade vragen in het land van wie hen weggevoerd hebben en zeggen: wij hebben gezondigd, ongerechtigheid bedreven en goddeloos gehandeld,
Het werkwoord chanan, dat genade bewijzen, betonen, vragen betekent.

Zich bekeren en om genade vragen.
Hier wordt nogmaals helder en duidelijk Gods bestuur met Zijn volk getekend.

1 Koningen 8: 49 hoor dan in de hemel, de vaste plaats uwer woning, naar hun gebed en naar hun vraag om genade en verschaf hun recht.
1 Koningen 8: 52 Laten dan uw ogen geopend zijn voor de
vraag om genade van uw knecht en voor de vraag om genade van uw volk Israel, en hoor naar hen, zo dikwijls zij tot U roepen,
1 Koningen 8: 54 Toen Salomo dit gehele gebed en deze
vraag om genade tot Yahweh beëindigd had, stond hij op van voor het altaar van Yahweh uit zijn knielende houding, waarbij zijn handen naar de hemel uitgebreid waren
Alle drie de keren het zelfstandig naamwoord chinnah, dat Genade, Gunst, Vraag om Genade betekent.

Knielende houding, waarbij zijn handen naar de hemel uitgebreid waren.
Een overduidelijke houding van de afhankelijkheid van Salomo van de genade van Yahweh.

1 Koningen 8: 59 – 60 Mogen deze mijn woorden, die ik voor het aangezicht van Yahweh uit Zijn genade gevraagd heb, des daags en des nachts nabij Yahweh, onze Elohim, zijn, opdat Hij zijn knecht en zijn volk Israel recht verschaffe dag aan dag, opdat alle volken der aarde mogen weten, dat Yahweh Elohim is en niemand meer,
Het werkwoord chanan, dat genade bewijzen, betonen, vragen betekent.

Opdat alle volken mogen weten.
Gods genade komt tot Zijn doel met Zijn aardse volk Israël. Waar nu nog altijd het grootste deel van deze twaalf stammen Israëls verstrooid zijn onder de volkeren, zal daar bekering komen en men zal om genade roepen. Dan zullen zij uitgaan om alle volkeren tot discipelen te maken (Mattheus 28: 19). De grootste tentoonstelling van Gods genade aller tijden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende