U bevindt zich hier: Enkel Genade

Genesis 43:29 Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij zijn broeder Benjamin, de zoon zijner moeder, en zeide: Is dit uw jongste broeder, over wie gij tot mij gesproken hebt? En hij zeide: God zij u genadig, mijn zoon.
Het woord dat hier gebruikt wordt is chanan, ww – genade of een gunst bewijzen, betonen, vragen

Jozef ontmoet hier zijn jongste broer Benjamin. Je zou kunnen zeggen dat Jozef de belangrijkste man van Egypte, misschien zelfs wel van de hele toenmalige wereld was geworden. Toch is het niet zijn eigen hulp waar hij Benjamin op wijst, maar Gods genade.
Jozef wist dat het niet zijn inspanningen waren waardoor hij op deze plek was terecht gekomen. Alles had hij te danken aan de genade van God. Dat was het allereerste waar hij zijn jongste broer op wilde wijzen.

Benjamin, Zoon Van De Rechterzijde
De naam Benjamin spreekt zelf al van deze genade. Normaliter wordt het vertaald met ‘Zoon van de rechterhand’. Letterlijker zou je het kunnen weergeven met ‘Zoon van de rechterkant of rechterzijde’. Veel Bijbelgedeelten spreken van die rechterzijde van God.

Schuilen in Gods Genade
Jozef wist dat hij altijd bij de genade van Yahweh kon schuilen. In de put was daar die schuilplaats van Gods rechterhand. In de gevangenis was daar de schuilplaats van Gods rechterhand. Ook in die hoge positie die hij bekleedde was daar die schuilplaats van Gods rechterhand.
Psalm 17:7 Maak uw gunstbewijzen wonderbaar, Verlosser van hen die voor tegenstanders schuilen bij uw rechterhand.
Het eerste waar Jozef aan moest denken bij het zien van zijn jongste broer was de geborgenheid van Gods genade, die er ook zou zijn voor Benjamin.

Gods Ondersteunende Genade
Jozef wist dat hij altijd op de ondersteunende genade van God mocht rekenen. In al zijn zwakheid, in al zijn benauwdheid, heeft de rechterhand van God hem ondersteund. Hij hoefde niet angstig rond te kijken. Het was de genade van God die hem vasthield waardoor hij één geworden was met die heerlijke Heer.
Psalm 18:35 Ook gaf U mij het schild van uw heil, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw neerbuigende genade maakte mij groot.
Psalm 63:8 Mijn ziel is aan U verkleefd,
uw rechterhand houdt mij vast.
Psalm 138:7 Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoudt Gij mij in het leven; tegen de toorn van mijn vijanden strekt Gij uw hand uit, en
uw rechterhand verlost mij.
Psalm 139:10 ook daar zou uw hand mij geleiden,
uw rechterhand mij vastgrijpen.
Jesaja 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met
mijn heilrijke rechterhand.
Bij het zien van zijn broertje had Jozef maar één gedachte: Dat ook hij die ondersteunende genade van God zou mogen kennen.

Overwinning In Gods Genade
Jozef wist dat hij altijd mocht staan in de overwinning van Gods genade. Toen zijn broers tegen hem opstonden was er de overwinning van Gods rechterhand. Toen de vrouw van Potifar hem aanklaagde was daar de overwinning van Gods rechterhand. Toen een hevige hongersnood dreigde was daar de overwinning van Gods rechterhand.
Job 40:14 Dan zal ook Ik u loven, omdat uw rechterhand u de zege geeft.
Psalm 98:1 Een psalm. Zingt Yahweh een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan,
zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem zege;
Psalm 20:6 Nu weet ik, dat Yahweh zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden
van zijn rechterhand.
Psalm 44:3 Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar
uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat U voor hen genade had,
Psalm 89:13 Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk,
uw rechterhand verheven;
Psalm 118:15 Hoort! jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen:
De rechterhand van Yahweh doet krachtige daden,
Psalm 118:16
de rechterhand van Yahweh verhoogt, de rechterhand van Yahweh doet krachtige daden!
Het eerste waar Jozef aan dacht bij het zien van zijn jongste broer was de overwinning in Gods genade, die er ook zou zijn voor Benjamin. God heeft ook voor hem genade.

Genade Vol Gerechtigheid
Jozef wist dat het uitsluitend de rechtvaardig makende genade van God was, waardoor hij was wie hij was. Nergens om op terug te vallen dan alleen de genade, die vol is van gerechtigheid.
Psalm 48:10 Gelijk uw naam, o God, zo is uw lof tot aan de einden der aarde; uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
Die positie in genade alleen wenste hij ook zijn jonger broertje toe.

Zoon Van Gods Rechterhand
Benjamin wierp al een blik vooruit op de grote Zoon van Gods rechterhand. Het is in die Zoon dat deze genade tot zijn volle openbaring zou komen.
Psalm 110:1 Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord van Yahweh tot mijn Adonai: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.
Christus is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. De positie van opperste heerschappij. Daaraan hebben we de volle rijkdommen van Gods genade te danken. Net als Jozef mogen we elkaar toewensen dat die genade ook in ons leven mag werken.

Genade In Lijden
Nee, van Benjamin lees je in de Bijbel geen enkele uitspraak. Toch spreekt zijn persoon zo nadrukkelijk van genade en genade alleen. Hij die Benoni genoemd werd door zijn moeder, wat ‘Zoon van smart’ betekent, hij werd Benjamin.
We kennen de Man van smarten maar al te goed. Het was door de weg die Hij moest gaan, door het lijden heen, dat we die rijkdommen van genade hebben leren kennen. Benoni werd Benjamin.
Er is veel lijden over de stam van Benjamin gekomen. Is de wens van Jozef niet uitgekomen? Er is ook veel lijden over Christus gekomen. Is daardoor Zijn leven geen leven van genade geweest? Ook wij ondergaan wellicht lijden. Is er daarom geen genade in ons leven?
Ja, rijkdommen van genade vervulden het leven van Christus. Lijden is geen bewijs dat Gods genade afwezig is. In het lijden werkt Gods genade. Kennen we die genade?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende