U bevindt zich hier: Enkel Genade

Ge 33:5 Daarna sloeg hij zijn ogen op, zag de vrouwen en de kinderen, en vroeg: Wie hebt gij daar bij u? En hij antwoordde: De kinderen, die God in zijn genade aan uw knecht geschonken heeft.
Ge 33:11 Neem toch mijn geschenk, dat u gebracht werd, want God
is mij genadig geweest en ik heb alles. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam.
In beide teksten is het hetzelfde woord chanan, ww – genade of een gunst bewijzen, betonen, vragen

Dubbele Genade Van God
Jakob had veel geleerd na zijn laatste ontmoeting met Yahweh waarbij hij in een worsteling op de heup geslagen werd en in zijn eigen volkomen onmachtige staat tot overwinnaar werd uitgeroepen door Yahweh zelf. Hij had een nieuwe naam gekregen en was nu Israël, strijder Gods, geworden.
Jakob ontmoet nu zijn broer Ezau. Een ontmoeting waar hij met veel angst zich op had voorbereid. Het bleek een goede ontmoeting van broers te worden. Tot twee keer toe wijst hij op de genade van God. Het eerste betrof zijn kinderen en het tweede zijn bezit.

Deel Aan De Huishouding Van Genade
We moeten goed beseffen dat in Jakob feitelijk de geboorte van het volk Israël gevonden wordt. Gods verbonden met dit volk betreffen altijd aardse zegeningen. Met ons, heidenen, heeft God nooit een verbond gesloten. Toch wordt de huishouding waar Hij ons in heeft geplaatst door niets anders dan genade gekenmerkt.
Efeze 3: 2 Gij hebt immers gehoord van de bediening van Gods genade mij met het oog op u gegeven:
Aan Paulus was de huishouding van Gods genade met het oog op ons gegeven.

Gods Genade Aan Ons Is Geestelijk
Gods handelen met ons is niets anders dan genade. Waar de blijken van genade bij Jakob en dus bij Israël echter aards zijn, zijn Gods blijken van genade aan ons geestelijk.
Efeze 1: 3 de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Kinderloos En Toch: Rijke Genade
We zouden weinig oog hebben voor de genade die God voor ons heeft als we ons blind zouden staren op het leven van Jakob en zouden verwachten dat ook wij dus alleen Gods genade zouden kennen als we gezegend werden met kinderen. Het is in Gods huishouden van vandaag heel goed mogelijk dat Hij Zijn overvloeiende rijkdom van genade aan ons kwijt wil en wij toch kinderloos blijven.

Kinderen: Een Genadeblijk Onder Het Verbond
Voor Jakob waren de kinderen een blijk van Gods genade.
Psalm 127: 3 Zie, zonen zijn een erfdeel van Yahweh, een beloning is de vrucht van de schoot.
Daar stond hij met zijn twaalf zonen, die naar Gods belofte zouden uitgroeien tot de twaalf stammen van het huis van Israël. Het waren tekenen en zinnebeelden van de genade die Yahweh had voor het volk Israël.
Jesaja 8: 18 Zie, ik en de kinderen die mij Yahweh gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden onder Israël vanwege Yahweh Zebaoth, die op de berg Sion woont.
Als we geen oog hebben voor de letterlijke verbonden van Yahweh met dit volk verliezen we ook de genade uit het oog die God voor ons in petto heeft.

Genade Op Grond Van Gods Woord
Jakob had geleerd alles uit de hand van Yahweh te ontvangen. Hij leefde uit genade op grond van de uitspraken van Yahweh zelf. Ook wij hebben de uitspraken van God zelf over de huishouding van genade waar wij toe behoren. De speciale dienst van die huishouding is in de handen van Paulus gelegd. We mogen leren van Jakob de uitspraken van God speciaal voor ons letterlijk te nemen. Dan is de genade van God niet alleen een feit maar ook een ervaring.

Zegen En Vloek
Jakob deelde uit van zijn bezittingen aan zijn broer Ezau. Letterlijk lees je dat hij uitdeelt van de genade die God hem bewezen had.
Ook hier geldt dat de belofte van materiële overvloed een kenmerk is van de genade van Gods handelen met het volk Israël. Die genade van overvloed staat tegenover de vloek dat het volk zou treffen als ze Yahweh de rug zouden toekeren. Je kan daar alles over lezen in de zegen en de vloek in Deuteronomium 11: 26 – 32.

Elkaar Genade Bewijzen
De zegeningen die God ons in genade geeft zijn geestelijk. Maar ook wij kunnen wel degelijk een les putten uit de wijze waarop Jakob met genade van God omging.
Ook wij worden opgeroepen genade te bewijzen.
Colosse 3: 13 vergeeft elkander gelijk ook de Here u vergeven heeft.
Hier staat niet het gewone woord voor vergeven, maar letterlijk zegt Paulus: ‘Bewijst elkaar genade zoals de Heer ons genade bewezen heeft.’

Jakobs Les Voor Ons
Net als Jakob heeft God ons rijkelijk Zijn genade bewezen. Zoals Jakob materieel ontzaglijk rijk is geworden door Gods genade hebben wij geestelijk zo’n rijkdom van genade in Christus ontvangen. Daar kan je van uitdelen. Dat deed Jakob. Wij kunnen dat dankzij de genade van God ook.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende