U bevindt zich hier: Enkel Genade

2 Samuel 10: 1 – 4 Daarna stierf de koning der Ammonieten en zijn zoon Chanun werd koning in zijn plaats. Toen zei David: Ik zal genade betonen aan Chanun, de zoon van Nachas, zoals zijn vader mij genade betoond heeft. Daarom liet David hem door zijn dienaren zijn deelneming betuigen wegens het verlies van zijn vader. Maar toen de dienaren van David in het land der Ammonieten gekomen waren, zeiden de vorsten der Ammonieten tot hun heer Chanun: Denkt u, dat David uw vader eren wil, nu hij u boden van rouwbeklag gezonden heeft? Heeft David zijn dienaren niet tot u gezonden om de stad te verkennen, haar te verspieden en haar te verwoesten? Toen nam Chanun de dienaren van David, liet de helft van hun baard wegscheren, en hun kleren halverwege, tot hun achterste, afsnijden, waarna hij hen heenzond.
De naam ‘Chanun’ betekent: ‘Begenadigd’.
In vers 2 komen we weer het woord checed, zn tegen, dat genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid betekent.

Genade Geschonken
Wat moet er in het hoofd van de ouders van Chanun gespeeld hebben, dat ze hem zo’n mooie naam hebben gegeven? ‘Aan mij is genade geschonken’, klonk het telkens als hij zich voorstelde. Op zich was de naam van zijn vader een heel stuk duidelijker. Nachas was zijn vader, die net overleden was. Telkens als die man zich voorstelde maakte hij zich als ‘de slang’ bekend.

Ammonieten En Moabieten
De Ammonieten waren net als de Moabieten vijanden van het volk van God. Beide volken waren geboren uit incest tussen Lot en zijn twee dochters (Genesis 19: 36-38). Beide volkeren stonden mijlenweg af van een relatie met de levende God. Was er dan geen genade voor hen? O ja wel degelijk! We kennen de geschiedenis van Ruth, de Moabitische. Je kan het onder DEZE KOPPELING nog eens nalezen.

Meer Dan Een Naam
We hebben koning David inmiddels al leren kennen als een man die genade heel persoonlijk aan den lijve kende en die genade ook liet doorwerken in zijn leven.
Hier biedt David aan deze ‘Begenadigde’ zijn vriendschap aan. Evenals Ruth had Chanun mogen proeven dat hij zeer concreet het voorwerp van Gods genade mocht zijn. Evenmin als Ruth had hij enige rechten om te doen gelden, maar hij had het uit genade kunnen ontvangen. Het had bij hem niet alleen bij een naam hoeven blijven.

Leugens Van Satan
Zoals satan altijd de tegenwerker van Gods genade is en ons zijn leugens influistert, zo kwamen hier de vorsten van de Ammonieten met hun influisteringen: ‘het zijn spionnen, ze komen om de stad te verkennen.’ Satan zal ons altijd wijs maken dat we niet zomaar uit genade kunnen leven, dat het een list is om ons te doen vallen.
Jesaja 26: 10 Al wordt de boosdoener genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid; hij handelt slecht in een land van recht en de majesteit des HEREN ziet hij niet.

De Genade Niet Zien
De genade van Yahweh was er. Hij mocht het om niet ontvangen. Hij, degene die getuigt dat hem genade geschonken is, ziet die genade niet. Hij ziet list en bedrog en maakt de boodschappers te schande.

Overvloeiende Genade
Moet de boosdoener geen genade bewezen worden? Goddank, God doet het! Ik heb genade ontvangen en God overlaadt deze wereld met Zijn overvloeiende genade. Ook deelt Hij nog altijd Zijn genade uit op die plek waar de tegenstander van genade zijn bedrieglijk en leugenachtig werk verricht. In het hier en nu zien wede uitwerking van die genade vaak beantwoord worden op de wijze zoals het in deze geschiedenis openbaar komt. In het plan van God zal echter die overstromende rijkdommen van genade zegevieren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende