U bevindt zich hier: Enkel Genade

2 Samuel 7: 15 Maar mijn genade zal van hem niet wijken, zoals Ik haar heb doen wijken van Saul, die Ik voor uw aangezicht heb weggedaan.
Dit is het woord checed, zn, dat genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid betekent.

Het Volk En Het Huis
Yahweh heeft een bijzondere relatie met het volk Israël. Hij is met haar getrouwd. Aan dat volk is ook een bijzonder koningshuis verbonden. Dat is het huis van David waar Yahweh ook een bijzondere relatie mee heeft. Yahweh handelt in genade met Zijn aardse volk Israël. Ook handelt Hij in genade met dit koningshuis van David. Dat is waar deze tekst in het bijzonder naar verwijst.

Geschiedenis Van Genade
Deze tekst van genade ligt ingebed in een heel hoofdstuk dat overstroomt van de rijke genade van Yahweh voor het huis van David. De geschiedenis begint als David in zijn palijs is gaan wonen.

Eerste Kenmerk Van Genade
2 Samuel 7: 1 Yahweh had hem aan alle zijden van al zijn vijanden rust gegeven,
Zodra we met de genade van God in contact komen, mogen we Zijn rust leren kennen.
Mattheus 11: 28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
Toen we leerden vertrouwen op alles wat de Heer tot stand heeft gebracht mochten we tot Zijn rust ingaan.
Hebreeën 4: 3 Want wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn,

Eigen Initiatief
Wij hebben net als David die buitengewone genade van God aan den lijve leren kennen.
2 Corinthe 9: 14 de buitengewone genade Gods, die op u rust.
Dat houdt zonder meer in dat we nu verder rusten mogen in die genade. Toch herkennen we wel iets in dat initiatief van David om nu zelf ook iets voor de Heer te doen. David wilde voor Yahweh een huis bouwen. Daar zou Yahweh toch wel blij mee zijn?
2 Samuel 7: 7 Heb Ik ooit…….. het woord gesproken: Waarom bouwen jullie Mij niet een huis van cederhout?
De Heer heeft aan ons in de brieven van Paulus het woord gesproken dat we mogen leven uit genade. Heeft Hij ooit iets anders aan ons gevraagd?
David toonde liefde voor Yahweh zonder kennis van Zijn wil. Wij mogen de wil van God ten volle kennen en daaruit leren om te leven uit genade alleen.

Genade Zet De Zaken Op Zijn Kop
Yahweh had wel degelijk het hart van David geproefd en zijn liefde gewaardeerd. Yahweh onderwees David nu verder dat genade precies omgekeerd werkt.
2 Samuel 7: 11 Ook kondigt Yahweh u aan: Yahweh zal u een huis bouwen.
Yahweh verbond zich intens met dit huis van David. Zijn genade zal niet wijken van dat koningshuis, zoals onze uitgangstekst zegt.

Onbegrensde Genade
Gods handelen in genade met het huis van David zal geen einde hebben.
2 Samuel 7: 13 Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen.
2 Samuel 7: 16 Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd.
Verwarring is tamelijk groot onder theologen over deze grootse belofte van Yahweh aan het huis van David. David zelf verstond echter maar al te goed wat die beloften inhield.
2 Samuel 7: 19 daarom heeft U aangaande het huis van uw knecht ook gesproken over de verre toekomst,
David verstond de belofte zoals het in het Hebreeuws werd uitgesproken prima. Vers 13 zegt dat de troon tot in de ‘Olam’ bevestigd wordt. Vers 16 zegt dat zijn koningschap tot in de ‘Olam’ bestendig zal zijn en vast zal staan tot in de ‘Olam’. Dat is de toekomende aioon en dus, zoals David het zegt, in de verre toekomst.
De genade, die Yahweh bewijst aan het huis van David, springt over de vele eeuwen van de huishouding van genade heen en zet zich voort tot in de toekomende aioon.
Ezechiël 37: 24 En mijn knecht David zal koning over hen wezen;
Ezechiël 37: 25 en mijn knecht David zal hun voor eeuwig
[Oloam] tot vorst zijn.

Wie Ben Ik
Als we zo overstelpt worden door de genade van God valt al het zien op jezelf weg en is er alleen nog oog voor de Heer zelf.
2 Samuel 7: 18 Toen ging koning David naar binnen, zette zich neder voor het aangezicht van Yahweh en zei: Wie ben ik, o Adonai Yahweh, en wat is mijn huis, dat U mij tot hiertoe gebracht hebt?
Dat God zoveel genade aan ons bewijst is onbegrijpelijk. Wat hadden het absoluut niet verdiend. Dat is dan ook echt letterlijk: genade.

Lofprijzing
Wanneer we zicht hebben op die overvloeiende rijkdommen van genade blijft er maar één mogelijkheid over voor ons om te doen: Hem lof zingen.
2 Samuel 7: 20 – 22 Wat kan David nog meer tot U spreken? Gij kent uw knecht, o Adonai Yahweh Ter wille van uw woord en naar uw hart hebt Gij al dit grote gedaan en aan uw knecht verkondigd. Daarom bent U groot, o Adonai Yahweh, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve U naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende