U bevindt zich hier: Enkel Genade

Ruth 1: 8 Noomi zei tot haar beide schoondochters: Gaat heen, keert terug, ieder naar het huis van haar moeder; Yahweh bewijze u genade, zoals jullie die bewezen hebben aan de gestorvenen en aan mij;
Ruth 2: 20 Daarop zei Noomi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij door Yahweh, die zijn
genade niet heeft onttrokken aan de levenden noch aan de doden.
Opnieuw is het hier in beide gevallen het woord checed, zn, dat genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid betekent.

Getuigenis Van Genade
Het hele boek is één groot getuigenis van de genade van de Heer. Het loopt van Mara, zoals de moeder zich eerst noemde en wat bitterheid betekent uit op Naomi, haar werkelijke naam die liefelijkheid betekent. Zo ontmoet genade ons in onze bitterheid en brengt daar liefelijkheid uit voort.

Van Wens Naar Lofprijzing
In de eerste tekstplaats was de genade van Yahweh nog slechts een wens van Naomi voor Orpa en Ruth. Die genade was er altijd, welke keus ze ook zouden maken. De tweede tekstplaats is een lofprijzing aan het adres van Yahweh omdat Zijn trouw gebleken is uit de genade, die Hij is blijven schenken.

De Moabitische
Ruth was een Moabitische en kon als zodanig onmogelijk enig recht laten gelden op een plek onder het volk Israël.
Deuteronomium 23: 3 Een Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente van Yahweh komen; zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente Yahweh komen,
De genade van de Heer bracht Ruth niet alleen in de Gemeente van Yahweh, maar zelfs in het geslachtsregister van de Heer zelf. Totaal onverdiend, zonder enig recht, kreeg zij deze vooraanstaande positie. Welk recht zouden wij kunnen laten gelden op die hoge positie in Christus in de hemelse? Geen enkele. Het is genade, die ons daar geplaatst heeft.

Afgodendienaars
Zowel Orpa als Ruth waren afgodendienaars.
Ruth 1: 15 Toen zei zij: Zie, uw schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden; keer terug, uw schoonzuster achterna.
Ook al stuurt Naomi beide schoondochters terug naar hun land met hun afgoden, ging ze er heel bewust van uit dat Yahweh hen Zijn genade zou bewijzen. Ze verklaart nader hoe Yahweh zijn genade aan hen zou bewijzen. Hij zal hen opnieuw een echtgenoot geven bij wie ze rust zouden vinden.
Ruth 1: 9 Yahweh geeft aan jullie, dat jullie rust mogen vinden, ieder in het huis van haar man.
Evenals Abram als afgodendienaar door de genade van God in de kraag werd gegrepen en hem onverdiend zo’n vooraanstaande plaats gegeven heeft, zo grijpt de genade hier opnieuw in bij afgodendienaars. Genade discrimineert niet. Genade redt ongeacht wat of wie we zijn.

Uitgeputte Reserves
Naomi had zelf geen enkele verwachting voor haar schoondochters.
Ruth 1: 12 – 13 Ik ben te oud om een man toe te behoren. Indien ik al dacht: Ik heb hoop; ja, al zou ik vannacht een man toebehoren, ja, al zou ik zonen baren, zouden jullie daarop wachten, tot zij volwassen waren? Zouden jullie daarom verhinderd worden een man toe te behoren?
Opnieuw hetzelfde onmogelijke plaatje die we ook al bij Abraham en Sara gezien hadden. Wat menselijke mogelijkheden betreft waren de reserves uitgeput. Juist daar kan genade zijn werk doen.

Het Broodhuis Van De Opgestane
Het was de genade die hen op het juiste tijdstip op de juiste plek bracht.
Ruth 1: 22 Alzo kwam Naomi weder, en Ruth, de Moabietische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs wederkwam; en zij kwamen te Bethlehem in het begin van den gersteoogst.
Naomi en Ruth kwamen aan in Bethlehem. Het broodhuis. Dat gebeurde nou net precies in het begin van de gersteoogst. Wanneer was dat begin?
Leviticus 23: 10 – 11 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer jullie in het land komen dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zullen jullie de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, en hij zal de garve voor het aangezicht van Yahweh bewegen, opdat jullie welgevallig zijn; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.
Ze kwamen dus in het broodhuis op de dag na de grote sabbat. Dat is de dag dat Christus uit de doden opstond. Ook de eerstelingsgarve spreekt hiervan.
1 Corinthe 15: 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.
De genade van God bepaalt ons bij de opstanding van de Heer in Wie we het leven, het opstandingleven, ontvangen hebben. Niet langer ons leven bepaalt onze gang in deze wereld, maar het opstandingsleven. Dat is wat genade werkt. Daar vinden we ook het brood des levens in het broodhuis. We mogen smullen van wat we door genade in die opgestane Heer vinden.

De Losser
Daar in het broodhuis zou zij Boaz ontmoeten.
Ruth 2: 1 Naomi nu had een bloedverwant van haar mans kant, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelek, Boaz geheten.
Boaz betekent ‘In hem is kracht’. Hij was een zeer vermogend man. Alles in het plaatje van Boaz verwijst naar onze zeer vermogende Man in Wie we alle kracht gevonden hebben. Hij heeft Zijn rijke vermogen besteed om ons vrij te kopen.
1 Timotheus 2: 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
Zo was Boaz de losser van Ruth.
Ruth 2: 10 Toen wierp zij zich op haar aangezicht, boog zich ter aarde en zei tot hem: Waarom bewijst u mij genade, dat u uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdelinge ben?
Ruth vond genade bij Boaz, zoals wij genade vinden bij de Heer.

Genade Geeft Rust
Het leven uit genade plaatst ons in een leven van rust. We mogen rusten in een opgestane Heer. We mogen weten dat Hij Zijn werk in ons voleindigen zal. Dat is genade.
Ruth 3: 18 Toen zei deze: Blijf stil afwachten, mijn dochter, totdat je verneemt, hoe de zaak uitvalt; want die man zal niet rusten, voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht.
Een prachtig beeld van wat genade uitwerkt. We mogen rusten. De Heer werkt totdat Hij de zaak tot een eind heeft gebracht.

Waar onze reserves uitgeput zijn, waar ons leven niet in overeenstemming is met de wil van de Heer, waar wij nooit en te nimmer recht hadden op een plek bij de Heer, daar grijpt genade in en plaatst ons in de Opgestane Heer en voedt Hij ons met het brood des levens en ontvangen we rust. Gods genade is onuitputtelijk.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende