U bevindt zich hier: Enkel Genade

Richteren 6: 17 Toen zei hij tot Hem: Aangezien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken, dat U het bent, die met mij spreekt.
Dit keer is het weer het woord chen, zn – met de betekenis van genade, gunst, genegenheid, bekoorlijkheid, aanvaarding

De Engel Van Yahweh
Het was de Engel Van Yahweh die aan Gideon verscheen, maar als Hij sprak lees je in vers 14 en vers 16 dat Yahweh sprak. Yahweh verscheen dus in het Oude Testament in de gedaante van de Engel Van Yahweh. Wij kennen Hem als Christus Jezus zelf. Voor de studie, die ik hierover geschreven heb kan je op DEZE LINK klicken.

Genade Roept Afgodendienaars
Ook Gideon was weer opgegroeid in afgodendienst.
Richteren 6: 25 Yahweh zei: breek af het altaar van Baäl, dat van uw vader is,
Genade zoekt niet naar het voortreffelijke in de mens. Genade ziet het voortreffelijke dat God wil werken in die mens. Evenals Abram nog een afgodendienaar was toen de genade van Yahweh hem riep, zo zien we ditzelfde principe bij Gideon herhaald worden.

Genade Maakt Angstige Mensen Helden
Gideon was niet bepaald het toonbeeld van moed. Toen de Engel van Yahweh aan hem verscheen was hij bezig tarwe uit te kloppen.
Richteren 6: 11 Toen kwam de Engel van Yahweh en zette zich neer onder de terebint te Ofra, eigendom van de Abiezriet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midjanieten in veiligheid te brengen.
Hij deed dit niet op de openlijke plek van de dorsvloer, die feitelijk de meest aangewezen plek ervoor zou zijn. Uit angst voor de Midianieten deed hij dit werk op de verborgen uithoek van de wijnpers. God zoekt hem op dat verstopplekje op.

Genade Zag De Held
Zit je angstig weggestopt voor de vijand en ben je gewend om de afgoden te dienen en dan spreekt genade je plotseling aan met deze woorden:
Richteren 6: 12 Yahweh is met je, jij dappere held.

Genade Zoekt Verwijtende Ongelovigen
Het spreken van Gideon getuigt ook al niet van geweldig vertrouwen op God.
Richteren 6: 13 Maar Gideon zei tot hem: Och, mijn heer, indien Yahweh met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden: Heeft Yahweh ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft Yahweh ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midjan.
Er is niet alleen wantrouwen naar God bij Gideon, hij zit ook vol verwijten aan het adres van God. Als God dan met hem is, waarom moet hij zich dan zo stiekem verstoppen in de wijnpers?

Zicht Op De Huishouding Van Genade
Gideon had uit het feit dat Yahweh een profeet had gezonden naar het volk in de verzen 7 tot 10 wel kunnen weten dat God het volk niet verlaten had. God was met hen.
Dezelfde verwijten van Gideon aan Gods adres kunnen ook over onze lippen komen als er bij ons geen zicht is op de genade van God. We zitten soms hopeloos in de problemen en we wijzen God op Zijn handelen in de tijd van de Evangeliën en Handelingen. Waarom grijpt God nu niet net zo in? Waar zicht is op de huishouding van de genade waar wij in geplaatst zijn weten we feitelijk wel het antwoord. God is wel degelijk met ons.

Genade Wijst Op De Kracht Van Yahweh
Yahweh wijst Gideon op de kracht die hij in Yahweh zelf mag vinden, maar Gideon blijft op zijn eigen onmogelijkheden zien.
Richteren 6: 14 – 15 Toen wendde Yahweh Zich tot hem en zei: Ga heen in deze uw kracht en verlos Israel uit de greep van Midjan. Ik zend u immers? Maar hij zei tot Hem: Och, mijn Adonai, waarmee zal ik Israel verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie.

God Is Voor Ons, Wie Zal Tegen Ons Zijn?
Yahweh wijst hem erop dat hij zijn kracht niet in zichzelf moet zoeken maar in Hem.
Richteren 6: 16 En Yahweh zei tot hem: Ik ben met u, daarom zult gij Midjan verslaan als was het één man.
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

De Blik Van Genade
Pas dan begint Gideon iets te proeven van de genade van Yahweh. Er was iets in de blik van Yahweh, de manier waarop Hij hem aankeek. Het was een blik van genade. Welke tegenwerpingen en verwijten Gideon ook uitte, er sprak geen enkele veroordeling uit die ogen van Yahweh. Niets van boosheid flikkerde op. Het was de blik waarmee Christus Petrus aanzag toen hij Hem drie maal verloochend had.
Lukas 22: 61 En de Heer, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord van de Heer, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen.

Genade Maakt Ons Gereed
Richteren 6: 17 Toen zei hij tot Hem: Aangezien ik nu genade in uw ogen gevonden heb,
Gideon had genade gevonden in de ogen van Yahweh. Die genade maakte hem tot het werktuig dat Yahweh kon gebruiken om Zijn volk te bevrijden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende