U bevindt zich hier: Enkel Genade

Jozua 2: 12 Nu dan, zweert mij toch bij Yahweh, dat, aangezien ik u genade bewezen heb, gij ook aan mijn familie genade zult bewijzen; en geeft mij een betrouwbaar teken,
Jozua 2:14 Toen zeiden de mannen tot haar: Wij staan met ons leven voor u borg, indien gij deze onze zaak niet ruchtbaar maakt; wanneer dan Yahweh ons het land gegeven heeft, zullen wij u genade en trouw bewijzen.
Dit keer is het weer in alle drie de gevallen het woord checed, zn met de betekenis van genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid

Een Fonkelend Juweel
Opnieuw weer een prachtig juweeltje van Gods genade te midden van een volk dat zo ontzaglijk verwoest was. Net zoals Noach te midden van een verwoeste mensheid opkeek in de ogen van Yahweh en daar genade vond, zo zag Rachab op het handelen van Yahweh en vond daar genade om te handelen.

De Hoer
Niets gaf haar moreel of ethisch enige voorsprong op welk mens dan ook. Zij stond bekend als de hoer. Ook eeuwen later blijft zij vermeld staan als de hoer.
Hebreeën 11: 31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen.
Jakobus 2:25 En is niet evenzo
Rachab, de hoer, uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heengaan?
Rachab de hoer die gelooft. Rachab de hoer die gerechtvaardigd is. De enige grond hiervoor is genade.

De Rode Lichtjes
Je gaat je vuile was toch niet buiten hangen? Nou, dat deed zij wel! Als teken dat zij geloofde in die genade moest zij het bewijs van haar schande buiten hangen.
Jozua 2: 18 zie, wanneer wij het land binnenkomen, moet gij dit koord van scharlakendraad binden aan het venster waardoor gij ons hebt neergelaten,
Een scharlaken koord functioneerde in die tijd als de rode lichtjes op de wallen in onze tijd. Ze moest getuigen: Hier is die hoer! De hoer wordt gered. Genade ten top.

Midden Tussen Een Verwoest Volk
Daarnaast was ze ook nog eens Kanaäniet. Daar was een verbond uitgesloten en van genade zelfs geen sprake.
Deuteronomium 7 :2 En Yahweh, uw Elohim, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn.
Evenals Noach een bijzondere plek innam in een mensheid die vernietigd moest worden, vinden we hier een Rachab midden tussen een volk dat verwoest moest worden. Geen genade en toch overvloeiende genade.

Vertrouwen Op Yahweh
Zij had haar vertrouwen gesteld op de God van Israël, Yahweh.
Zij getuigde in woorden van wat ze in Yahweh gevonden had.
Jozua 2: 11 Yahweh, uw Elohim, is Elohim in de hemelen boven en op de aarde beneden.
Zij getuigde in daden van wat ze in Yahweh gevonden had.
Jozua 2: 4 Maar de vrouw had de beide mannen genomen en hen verborgen,
Daarin had zij zich al helemaal één gemaakt met dit volk van Yahweh. Ze loog zelfs voor hen tegen de overheden van dit verwoeste volk. Misschien hebben wij in ons moreel oordeel de neiging dit zonde te noemen. Voor God was het een duidelijke daad van geloof. Het was de genade die werkzaam was in deze vrouw.

In De Ruimte
De naam ‘Rachab’ betekent letterlijk ‘Ruimte’. Zij kon in dat opzicht dan ook heel concreet met de psalmist meezingen:
Psalm 31: 8 Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven, Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan.

Geslachtsregister Van Christus
Genade bracht haar in het geslachtsregister van Christus Jezus zelf.
Mattheus 1: 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai,

Genade Voor Schande
Rachab, de hoer. Seksueel misvorm, geschonden. Geen fatsoenlijk mens die contact met haar wenste. Maar God wel. In Gods oog was ze kostbaar. Het teken van schande, het scharlaken koord, werd het teken van redding. Het teken van schande werd Gods grote bewijs van genade. Zij kreeg die eervolle vermelding in het geslachtsregister van onze Heer omdat zij Zijn genade geproefd had. Zij kreeg die eervolle vermelding onder de geloofshelden omdat die genade werkte in haar leven.

Genade, Ook Voor Ons
Evenals er genade was voor Rachab de hoer, is er genade voor ons dankzij het werk van Christus. God kijkt niet naar onze maatschappelijke positie. Hij ziet niet op onze schande. Hij plaatst ons werkelijk in de ruimte. Onverdiend. Puur uit genade. Evenals God genade werkte in de acties van Rachab zal Hij dat ook in ons werken. Evenals God deze vrouw zo’n krachtig getuigenis gaf zal Hij ook ons dat in Zijn genade schenken. Hij is de God van alle genade in de hemelen boven en hier op aarde beneden. Die genade was niet alleen de basis voor haar redding, maar voor de redding van haar hele familie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende