U bevindt zich hier: Enkel Genade

In tegenstelling tot al de voorgaande studies over genade is dit een tamelijk pittig onderwerp. Ik zet daarom dan ook het hele gedeelte hier eerst voor de aandacht.

Deuteronomium 7: 1 – 5 Wanneer Yahweh, uw Elohim, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, en Hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Perizzieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij, en Yahweh, uw Elohim, hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen; want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere elohim zouden dienen, en de toorn van Yahweh tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen. Maar aldus zult gij met hen doen: hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen omhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden.
Hier staat het woord chanan, ww – met de betekenis van genade of een gunst bewijzen, betonen, vragen

Deuteronomium 7: 6 – 12 Want gij zijt een volk, dat Yahweh, uw Elohim, heilig is; u heeft Yahweh, uw Elohim, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft Yahweh Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat Yahweh u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft Yahweh u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, opdat gij zoudt weten, dat Yahweh, uw Elohim, de enige Elohim is, de trouwe El, die het verbond en de genade bevestigt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten; maar aan ieder persoonlijk van hen die Hem haten, oefent Hij vergelding door hem te gronde te richten; Hij stelt het niet uit voor wie Hem haat, aan hem persoonlijk vergeldt Hij het. Onderhoud dus het gebod, de inzettingen en verordeningen, die ik u heden gebied na te komen. Het zal geschieden, omdat gij aan deze verordeningen gehoor geeft en ze naarstig onderhoudt, dat Yahweh, uw Elohim, jegens u het verbond en de genade zal bevestigen, die Hij aan uw vaderen met een eed bekrachtigd heeft;
Hier staat tot twee keer toe het woord checed, zn met de betekenis van genade, goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid

De God Aller Genade
In het tweede deel, dat ik hierboven citeer herkennen we zonder meer de God van alle genade. Hij bevestigd Zijn genade aan het volk Israël, met wie Hij door middel van een verbond getrouwd is. Het grote probleem zit hem echter in het eerste deel (vers 1 t/m 5).

Genade Voor Alle Mensen?
De vraag komt op bij het lezen van deze verzen: Is Yahweh inderdaad de God van genade voor alle mensen? Yahweh noemt hier zeven volkeren met name, over wie Hij heel letterlijk zegt dat het volk Israël hen absoluut geen genade mochten verlenen. Letterlijk betekende het dat deze volkeren uitgeroeid moesten worden. Er was voor hen geen reddende genade, maar de dood.
Wat is hier gaande? Hoe zit het met die genade van God? Gaat die inderdaad slechts uit naar een uitverkoren groepje? Valt de rest van de mensheid buiten die genade van God?

Buiten De Genade
Toen we voor de eerste keer in de Bijbel stuitten op het woord genade waren niet slechts zeven volkeren uitgesloten van die reddende genade. Er was toen een hele mensheid, waarvan de Bijbel zegt dat deze mensen verwoest waren. Ze waren verwoest door vermenging met geestelijke wezens. Zij stonden, evenals deze zeven volkeren, buiten de reddende genade van de dood.

Juist Genade Voor De Mensheid
In mijn studies over de Ufo’s ga ik zeer uitgebreid in op dit onderwerp. Hier wil ik er slechts op wijzen dat het juist Gods genade is voor de mensheid zoals Hij met deze mengsoort tussen mens en geestelijk wezen handelt. De totale mensheid dreigt verwoest te worden door wat men wel het hybride soort noemt, zoals het was in de tijd van Noach. God handelt in genade met de mensheid door hier in te grijpen. Voor een nadere uitleg verwijs ik dus naar mijn studies over Ufo’s.

Genade In Chaos
In de tijd van Noach was er grote chaos in de wereld, maar Noach keek in alle rust op in de ogen van Yahweh. Midden in die chaos vond Noach genade in de ogen van Yahweh. Het volk Israël staat hier te midden van die zeven volkeren, maar ze mag opzien in de ogen van Yahweh. Opnieuw vindt Israël daar die overvloeiende rijkdom van genade. Een God die Zijn genade bevestigd tot in duizenden geslachten. Hij is niet karig met Zijn genade.

God handelt In Genade
Yahweh ziet op de belofte die Hij met een eed aan zijn echtgenote gedaan heeft en houdt Zijn woord. Hij wijst erop dat het Zijn genade was die hen uit de slavernij van Egypte bevrijd had. Hij zal hen ook door Zijn genade veilig thuisbrengen in het land van de belofte. God handelt in genade met Zijn volk. Hij zou dit volk gaan gebruiken om Zijn genade ook te tonen aan de hele mensheid. Zij mochten Zijn bruikbare werktuigen worden om de wereld te bereiken met Zijn genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende