U bevindt zich hier: Enkel Genade

Exodus 20: 4 - 6 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, Yahweh uw Elohim, ben een naijverig El, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die genade bewijst aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
Hier is het weer het woord checed, zn dat genade goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid betekent.

Overeenkomstige teksten
Exodus 34: 5 - 7 En Yahweh daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam van Yahweh uit. Yahweh ging aan hem voorbij en riep: Yahweh, Yahweh El, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van genade en trouw,die genade bewijst aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.
Numeri 14:18 Yahweh is lankmoedig en
groot van genade, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht.

Het Huwelijk
Hier in Exodus 20 wordt het trouwboekje van Yahweh aan het volk Israël overhandigd. Wij die niet tot dit volk behoren hebben vaak een vertekend beeld van de wet. Dat is ook nogal eens de reden dat we niet kunnen begrijpen dat Yahweh in Zijn wet dit volk zijn genade bewijst. Zouden we maar meer zicht hebben op het feit dat Yahweh hier Zijn vrouw Israël ten huwelijk neemt. Wellicht gingen onze ogen dan verder open voor de genade die Hij haar bewijst.
In de overeenkomstige Bijbelplaatsen wordt niet alleen de genade die Hij haar bewijst genoemd, maar tevens de bron waar dit uit voortkomt. Yahweh is groot van genade.

Vloek Of Genade?
Waar velen totaal geen zicht hebben op de genade in de wet wordt ook de negatieve berichtgeving die men denkt te horen in dit gedeelte overbelicht. Men proeft een vloek en velen gaan ook wettisch met die vloek aan de haal waarschuwend dat kinderen tot in het vierde geslacht onder de vloek van hun voorouders verkeren. Er is zelfs niet het lichtste vermoeden dat nou juist hier de grote genade van Yahweh vermeld wordt.

Bezoeken. Opzoeken. Omzien Naar
Een vloek over het derde en vierde geslacht? Hoe staat dat in verhouding tot die duizenden aan wie Hij genade bewijst? Het probleem ontstaat omdat men hier een tegenstelling proeft die er niet is. Het woord dat met ‘bezoeken’ is vertaald is het Hebreeuwse woord ‘pakad’. Letterlijk weergegeven betekent dat heel simpel ‘opzoeken’. Yahweh zegt dus: ‘Ik zal de ongerechtigheid opzoeken Ik laat je er niet mee zitten. Ik zoek het op en als het moet tot in de derde en vierde generatie, net zolang tot Ik de ongerechtigheid boven tafel heb’.
Is dat niet een geweldige genade? Yahweh zoekt op of misschien kan je het zelfs nog beter weergeven met dat Hij omziet naar. Zo wordt ditzelfde woord in de Psalmen weergegeven.
Psalm 8: 4 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
Als de vaderen dus ongerechtigheid bedreven dan ging Yahweh omzien naar die kinderen tot aan het derde en vierde geslacht. Dat wat misging bij de vaders moest geen gevolg hebben bij de kinderen. Yahweh ging speciaal toezien op die ongerechtigheid.
Ezechiël 18:20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.

Nee, Yahweh Die groot van genade is komt die kinderen opzoeken om de angel van de ongerechtigheid er met wortel en tak bij hen uit te halen. In de wet bewijst Yahweh Zijn vrouw genade. Die genade strekt zich uit tot duizenden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende