U bevindt zich hier: Enkel Genade

Ge 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen van Yahweh.
Het is hier het Hebreeuwse woord ‘chen’, zn, dat genade, gunst, genegenheid, bekoorlijkheid en aanvaarding betekent.

Oordeel Of Genade. Wat Zie Je?
Wat zien de meeste mensen als je hen vraagt naar de geschiedenis van Noach? Het merendeel zal het dan hebben over chaotische wereld met een oordelend God. Maar wat ziet Noach als hij opziet in de ogen van Yahweh? Genade! In de persoon van Noach toont Yahweh feitelijk aan de hele mensheid Zijn genade.

Rust
Zijn naam betekent ‘rust’. De reden van die bijzondere naam was:
Ge 5:29 en gaf hem de naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die Yahweh vervloekt heeft.
Ook het leven van de mensheid begon opnieuw toen de ark op de berg de Ararat rustte.
Ge 8:4 En in de zevende maand, op de zeventiende dag der maand, bleef de ark vastzitten (letterlijk: rustte) op het gebergte van Ararat.
Ook spreekt zijn naam van de door Yahweh zelf ingestelde sabbatrust.
Ex 20:11 Want in zes dagen heeft Yahweh de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende Yahweh de sabbatdag en heiligde die.
Nou juist die Noach vond genade toen hij in de ogen van Yahweh keek.
Ieder die Noach ontmoette en hem begroette zei: ‘rust’. Zo kende men Noach. Zo kent men ieder die in de ogen van Yahweh heeft gekeken en daar genade vond.

Rust In Christus
Mt 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
Als we tot Christus gaan vinden ook wij opnieuw die genade en herkent men ons aan die uit genade geschonken rust.
Mt 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;
Er was zoveel tumult op de aarde ten tijde van Noach. Vrijwel elk mens die je naar de tijd van Noach vraagt zal een periode in de wereldgeschiedenis beschrijven van onbeschrijflijke chaos. Maar het meest kenmerkende aan Noach was de genade, die hij gevonden had en de rust, die hij uitstraalde.

Werkende Rust In Genade
Als Paulus de praktische bijstand van de Corinthiërs ziet voor de arme gelovigen in Jeruzalem herkent hij daarin de onuitsprekelijke genade van Yahweh, die zich heeft geopenbaard in Christus Jezus. Ook dan kenmerkt die genade zich weer in rust.
2 Corinthe 9: 14 – 15 de buitengewone genade Gods, die op u rust. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave!

Zie Omhoog
Kijk niet zoveel naar beneden. In de tijd van Noach was beneden zoveel ellende te ontdekken, maar Noach keek omhoog in de ogen van Yahweh en vond genade. Noach kon je zo herkennen aan de rust. Er was veel mis in Corinthe, maar Paulus keek omhoog en zag die buitengewone genade van God en herkende de rust die deze genade bracht bij deze gelovigen.
Heb 4:3 wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn.

Rust Van Eigen Werken
Heb 4:10 Wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.
Noach keek omhoog. Wij mogen omhoog kijken. Noach zag in de ogen van Yahweh. Wij mogen in die ogen kijken. Noach vond daar genade. Wij zullen daar genade vinden. Noach, die zelf ‘rust’ heette, is daar tot rust gekomen van zijn eigen werken. Waar wij die genade vinden, zijn ook wij echt tot rust gekomen van onze eigen werken.

Genade En Al Zijn Gevolgen
Als basis van alles staat dat Noach opzag in de ogen van Yahweh. Wie oprecht opziet in de ogen van Yahweh vindt daar genade.
Het is de genade, die in de ogen van Yahweh gevonden wordt, die de basis is voor de rust, waarmee de mens getroost zal worden.
Het is de genade, die in de ogen van Yahweh gevonden wordt, waardoor van Noach in het volgende vers gezegd kan worden dat hij rechtvaardig is. Besteedt Paulus niet de hele brief aan de Romeinen aan het feit dat rechtvaardiging alleen op grond van het werk van Christus rust?
Het is de genade, die in de ogen van Yahweh gevonden wordt, waardoor Noach met God ging wandelen, zoals ook in het volgende vers beschreven wordt.
Het is de genade, die in de ogen van Yahweh gevonden wordt, die Noach tot een prediker van de gerechtigheid, die hij zelf net ontvangen had, maakte (2 Petrus 2: 5)
Het is de genade, die in de ogen van Yahweh gevonden wordt, die de basis is van het geloof van Noach om die ark toe te bereiden (Hebr. 11: 7).
Het is de genade, die in de ogen van Yahweh gevonden wordt, wat een kompleet nieuw begin betekende voor de mensheid.
Het is de genade, die in de ogen van Yahweh gevonden wordt, die de basis is van de rust die de ark vond op de berg, de Ararat. (Gen. 8: 4)
Het is de genade, die in de ogen van Yahweh gevonden wordt, die de basis is van Gods onvoorwaardelijk verbond met de hele schepping. (Gen. 9: 8-17).

Alles Is Genade
Al deze ervaringen die Noach met God mocht opdoen waren het rijke gevolg van die genade, die hij in de ogen van Yahweh mocht vinden.
Het is niet slechts de redding waarvoor we naar genade mogen wijzen.
Het is niet alleen de rechtvaardiging, die uit die genade voortkomt.
Het is niet alleen het einde van het oude leven en de start van een nieuw begin, dat uit die genade voortkomt.
Het is ook de wandel, de prediking en het werk van Noach dat zijn bron vond in de genade, die hij vond in de ogen van Yahweh met als klap op de vuurpijl de onvoorwaardelijke relatie, die Yahweh aangaat met de hele schepping.
Alles is genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende