U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Profetieën van de Messias Koning zijn vervuld
De dienst van Yahshua HaMashiah (Jezus Christus) als koning voor het volk wordt in het Evangelie van Mattheus benadrukt. Zijn rechten als de Messias voor het volk worden daarom ook helder neergelegd in dit Evangelie. De vervulling van al de profetieën betreffende de Messias worden daarom ook zo uitgebreid beschreven.

Kenmerkende uitdrukkingen voor Mattheus
Speciaal verbonden aan de bovenstaande taak van dit Evangelie om Christus als de Messias en Koning van het volk Israël voor te stellen, komen we kenmerkende woorden en uitdrukkingen tegen in dit Evangelie.
1/ De uitdrukking ‘Koninkrijk der hemelen’ komt 32 maal voor in Mattheus en nergens anders in de Bijbel.
2/ De uitdrukking ‘Vader in de hemel’ komt hier 15 maal voor, verder alleen nog twee keer in Markus.
3/ De uitdrukking ‘Zoon van David’ vinden we 10 maal in Mattheus. Daarnaast alleen nog drie keer in Lukas en tweemaal in Markus.
4/ De uitdrukking ‘het einde van de eeuw (of aioon)’ vinden we alleen terug in dit Evangelie.
5/ De uitdrukking ‘opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is’ is ook weer exclusief in Mattheus en wel 9 maal.
6/ De uitdrukking ‘het woord, gesproken door…’ is ook alweer exclusief voor Mattheus en dat komen we er 14 maal tegen.
7/ Mattheus heeft alles bij elkaar zo’n 60 verwijzingen naar het Oude Testament omdat de wet en de profeten vervuld zijn in de komst van de Messias voor het volk.
8/ De uitdrukking ‘wat gezegd is’, wat onze weergave is van het Griekse woordje ‘rheo’, komt zo’n 20 maal voor in Mattheus. Voor de Evangeliën is dit exclusief recht weer voorbehouden aan Mattheus. Verder gebruikt Paulus het nog 3 maal in zijn vroege brieven en Johannes tweemaal in Openbaring.

De zes Koninklijke toespraken in Mattheus
Het Evangelie is opgebouwd rondom de zes grote toespraken van de Heer over het Koninkrijk en de Koning voor het volk Israël. Hier een kort overzicht:
hoofdstuk 5 – 7 de Bergrede – de wet van het Koninkrijk
hoofdstuk 9 – 10 de boodschappers van het Koninkrijk
hoofdstuk 13 de gelijkenissen van het Koninkrijk
hoofdstuk 18 de richtlijnen van het Koninkrijk
hoofdstuk 23 de vijanden van het Koninkrijk
hoofdstuk 24 – 25 de komst van het Koninkrijk

Alles over de Koning
Mattheus stelt Yahshua HaMashiah voor als de Koning:
1/ de Persoon van de Koning – hoofdstuk 1 - 2
2/ de voorbereiding van de Koning – hoofdstuk 3 – 4: 16
3/ de prediking van de Koning – hoofdstuk 4: 17 – 9: 35
4/ het plan van de Koning – hoofdstuk 9: 36 – 16: 20
5/ de toewijding van de Koning – hoofdstuk 16: 21 – 27: 66
6/ de kracht van de Koning – hoofdstuk 28

Alles op zijn juiste plek
Het is voortdurend het volk Israël dat hier aangesproken wordt en beslist niet de Gemeente, het Lichaam van Christus. De boodschap dat in dit Evangelie gebracht wordt is het Nieuwe Verbond, dat met dit uitverkoren volk gesloten wordt. Het is beslist niet de boodschap van het geheimenis, waarin wij aangesproken worden. Je kunt dus gerust stellen dat als je de adressering van dit Evangelie niet onderscheidt, je ook erbarmelijk zult falen in het interpreteren van de uitspraken in het Mattheus Evangelie.

De verschillen onderscheiden
Wanneer we de boodschap van het Nieuwe Verbond, dat in het Evangelie van Mattheus aan het volk Israël wordt aangeboden, verstaan zouden we er niet intuinen om in de Bergrede een onderwijzing voor onze normen en waarden in te lezen, die in tegenspraak is met de rijke boodschap van Gods onvoorwaardelijke genade. Onderscheiden we de verschillen die er liggen tussen de boodschap in deze Evangeliën en de boodschap voor ons in de geheimenisbrieven, dan vallen plotseling ook al die zogenaamde tegenspraken en fouten in het Nieuwe Testament volledig weg.

De beperkte taak richting Israël
Hebben we zicht op de prominente plaats van Israël in de boodschap van de Koning, dan begrijpen we ook de reden van de beperkte uitzending van de twaalf apostelen.
Mattheus 10: 5 - 6 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis van Israël.
De Heer beperkt ook Zijn eigen dienst uitsluitend tot het volk Israël.
Mattheus 15: 24 Hij [Christus] echter antwoordde en zei: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël.
De hoop en uitzicht van dit Evangelie blijft strikt beperkt tot het volk Israël.
Mattheus 19: 28 Jezus zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg jullie, die Mij gevolgd zijn, zullen in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.
Dergelijke beloften kunnen natuurlijk uitsluitend gedaan worden door de rechtsmatige zoon van David. Christus koningschap over Zijn volk is dan ook het centrale thema van dit Evangelie.

De mondiale taak van Israël
De beperking van de boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk tot Israël was er niet op gericht om dit volk met verachting naar de heidenwereld te doen kijken. Integendeel, het is de opdracht van dit volk om al die heidenen te bereiken met het goede nieuws van God.
Mattheus 28: 19 – 20 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de aioon.
Dit is een opdracht die nog nooit, maar dan ook werkelijk nog nooit in praktijk is omgezet. Er zijn wel zendingswerkers en groeperingen die graag met deze tekst schermen, maar ook zij brengen het niet in praktijk. Er is zelfs nog niet één volk tot discipelen gemaakt, laat staan allen. Het bekeerde volk Israël zal dit echter te Zijner tijd wel letterlijk in praktijk brengen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: