U bevindt zich hier: De Bijbel Door

God spreekt eindelijk na vierhonderd jaar
Nu we een start maken met de studie van het Nieuwe Testament, dat we ook wel het Nieuwe Verbond kunnen noemen, belanden we in het Evangelie van Mattheus.
Dit is het eerste spreken van God nadat Hij 400 jaar daarvoor voor het laatst sprak via de profeet Maleachi. Er ligt dus een stilzwijgende periode van 400 jaar tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Al die tijd was God voor Zijn volk Israël verborgen. Er verschenen geen engelen. Niemand had visioenen van God. Er werd zelfs geen stem van een profeet gehoord. Het volk Israël was in deze 400 jaren wel degelijk Gods uitverkoren volk. Toch werd dit volk verschrikkelijk verdrukt zonder dat God tussenbeide kwam. Israël moest het uitsluitend met het geschreven Woord van God doen: de Wet en de Profeten.

Voorzegging van de komst van de Messias
Tussen het herstel van Jeruzalem onder Ezra en de geboorte van de Messias lag 450 jaar. Dit was door Daniel al exact voorzegd.
Daniel 9: 25 vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht,
Hier wordt gesproken over 69 jaarweken (dat is 483 jaar) tussen Ezra 1: 1 en het offer van Christus. De Heer is 33 jaar geworden. Daarmee is exact de geboorte van de Messias weergegeven in het Oude Testament.

De karakters van de vier verschillende Evangeliën
Mattheus tekent de Messias als Koning.
Zacharia 9: 9 Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u,
Markus tekent Hem als de dienstknecht.
Jesaja 42: 1 Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Lukas tekent Hem als de Mens.
Zacharia 6: 12 zeg tot hem: Zo zegt Yahweh Zebaoth: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel van Yahweh bouwen.
Johannes tekent Hem als Yahweh.
Jesaja 40: 9 – 10 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God!

De verschillende karakters reeds voorzien in het Oude Verbond
De cherubim, die verschenen aan Ezechiël worden ook wel aan de vier Evangelisten verbonden.
Ezechiël 1: 10 En wat hun aangezichten betreft, die geleken bij alle vier ter rechterzijde op dat van een mens en dat van een leeuw; bij alle vier ter linkerzijde op dat van een rund; ook hadden alle vier het aangezicht van een arend.
De verdeling zou dan als volgt zijn:
Mattheus – de Leeuw, de Koning
Markus – het Rund, de Dienstknecht
Lukas – de Mens, de Mens
Johannes – de Arend, het vleesgeworden Woord

De verschillen in karakters
Het is ook opvallend dat met name Mattheus de toespraken van de Heer heeft verzameld (in overeenstemming met zijn Koninklijke karakter), terwijl Markus een aaneenschakeling van de daden van de Heer is, zonder dat daar een toespraak tussen verzeild is geraakt (in overeenstemming met zijn Dienstknecht karakter).
Een dienstknecht (Markus) en God (Johannes) hebben geen geslachtsregister nodig, een Koning (Mattheus) en Mens (Lukas) wel.

Orde en structuur in Mattheus
We zullen in Mattheus vergeefs naar een chronologische volgorde zoeken. Mattheus levert zijn Evangelie strak gesorteerd op onderwerp aan om het als onderwijs aan Joodse gelovigen aan te kunnen bieden. Natuurlijk zullen bepaalde onderwerpen tijdens het leven van de Heer meerdere keren uitgediept zijn, terwijl het hier in Mattheus dan slechts één maal naar voren komt.
Mattheus arrangeert gebeurtenissen en uitspraken in numerieke groepen van met name drie, maar ook vijf en zeven.

Click hier als je een diepgaande studie wenst van de reeksen van drie in Mattheus.

Gods geordende Heilige Geest
Met zo’n overzicht is wel overduidelijk aangetoond dat het beslist niet tegen de werking van Gods Geest indruist om structureel systematisch het onderzoek van Gods Woord aan te pakken. Integendeel, Gods Geest werkt geordend en uitermate logisch.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: