U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 6 En jij, Betlehem, land van Juda, bent geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit jou zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal.
Nog even verder in de lijn van de Herder en Zijn kudde.

De Opdracht van Petrus de schapen te weiden
Johannes 21: 15 - 17 Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb jij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zei tot Hem: Ja Here, U weet, dat ik U liefheb. Hij zei tot hem: Weid mijn lammeren. Hij zei voor de tweede maal weer tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb jij Mij waarlijk lief? En hij zei tot Hem: Ja Here, U weet het, dat ik U liefheb. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde maal tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb jij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zei: Heb jij Mij lief? En hij zei tot Hem: Here, U weet alles, U weet, dat ik U liefheb. Jezus zei tot hem: Weid mijn schapen.

Herderschap en Pastoraat
Het hele idee van Herder zijn en weiden, hoeden, leiden en voederen van de schapen is in de Bijbel volledig aan het volk Israël verbonden. Zodra we gaan nadenken over het herderschap in de brieven van Paulus en daarin consequent de Bijbelse lijn volgen, zal dat ons nog aardig wat revolutionaire gevolgen opleveren. Moet het hele kerkelijk pastoraat Bijbels gezien dan op de helling? Dat hoort thuis in de uitleg van de brieven.

Israël
De nieuwe naam die Jakob kreeg na de worsteling met ‘de’ Engel van de Heer (Genesis 32: 28). Hij heette niet langer ‘hielenlichter’, maar heette in het vervolg ‘strijder Gods’ of ‘vorst Gods’. Ook het volk zelf dat van Jakob afstamt kreeg deze naam. Het volk waar Yahweh Zijn verbonden mee sluit en dat ook in het Mattheus Evangelie weer centraal staat.

Wiens Oorsprong Is Van Ouds
Dit is nog een heel aparte toevoeging in de profetie van Micha. Het wijst over de geboorteplek Betlehem terug naar de ware oorsprong van de Messias.
Johannes 1: 1 – 2 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.
Johannes 1: 14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.
Johannes 8: 58 Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik.

Van De Dagen Der Eeuwigheid
Het laatste Hebreeuwse woord ‘olam’ maakt deze oorsprong nog een stuk bijzonderder. Letterlijk staat hier: ‘vanaf de dagen van de aioon’.
Dezelfde uitdrukking wordt in Deuteronomium 32: 7 vertaald met ‘de dagen van weleer’.
In Psalm 21: 4 is het weergegeven met ‘dagen voor altoos’.
In Jesaja 63: 9 & 11; Amos 9: 11; Micha 7: 14 en Maleachi 3: 4 wordt het vertaald met ‘de dagen van ouds’.

Een Dubbel Getuigenis
De uitdrukking ‘van de dagen der eeuwigheid’ lijkt dus vrijwel een herhaling van de vorige uitdrukking ‘wiens oorsprong is van ouds’. Dit dubbele getuigenis (waarop elk woord vaststaat) legt een sterke nadruk op de ware oorsprong van de Messias.
Johannes 8: 17 Ook in jullie [Israël] wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is;
Deuteronomium 19: 15 Op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan.

Kennis Zonder Enige Uitwerking
De tekst uit Micha 5 kwam direct naar boven bij deze overpriesters en schriftgeleerden. Ze wisten waar ze zoeken moesten en ook wat er daadwerkelijk stond over de komende Messias. Kennis die het geweten niet raakt en dus niets uitwerkt. Wellicht waren ze het hele voorval al snel vergeten om er nog even aan herinnerd te worden op de dag van de kindermoord in Betlehem.

Mag Ik Je Voorstellen?
De geestelijke elite van het volk!
Spoedig zal hun godsdienstigheid deze schijnbare onverschilligheid doen omslaan in haat en boosheid. Uiteindelijk zullen ze met een volkomen kennis van de Persoon, die in hun midden verkeert, Hem overleveren in de handen van de Heidenen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: