U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 6 En jij, Betlehem, land van Juda, bent geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit jou zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal.
Is het vreemd om als Koning in de lijn van David de Herder van het volk genoemd te worden?

Koning David zelf werd de herder van het volk genoemd.
2 Samuel 5: 2 Yahweh sprak tot u [David]: U zal mijn volk Israël weiden en vorst over Israël zijn.
Psalm 78: 70 – 72 Hij verkoos
David, zijn knecht, en nam hem weg van de schaapskooien; van achter de zogende schapen haalde Hij hem, om Jakob, zijn volk, te weiden en Israël, zijn erfdeel. Deze weidde hen naar de oprechtheid van zijn hart, en leidde hen met kundige hand.

God zelf is de Herder van Zijn volk.
Genesis 48: 15 God, die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag;
Psalm 23: 1 Een psalm van David.
Yahweh is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Psalm 77: 14 – 20 U bent
de God, die wonderen werkt, U hebt onder de volken uw macht doen kennen. ……U leidde Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron.
Psalm 80: 1
Herder van Israël, neem ter ore! U, die Jozef leidt als schapen, U, die op de cherubs troont, verschijn in lichtglans.
Jesaja 40: 10 - 11 Zie, hier is
uw God! Zie, Adonai Yahweh zal komen ……Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

God, Israël & Koning David
Een helder hoofdstuk over het volk Israël (de kudde) en God (de Herder), met opnieuw Koning David als aangestelde herder van het volk.
Ezechiël 34: 11 – 31 Want zo zegt Adonai Yahweh: Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op een goede weideplaats en zullen zij in een vette weide grazen, op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van Adonai Yahweh; de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. En jullie, mijn schapen, zo zegt Adonai Yahweh, zie, Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen de rammen en de bokken. Is het jullie niet genoeg, dat jullie de beste weide afweiden en de rest van de weiden met jullie hoeven vertreden; dat jullie het helderste water drinken en wat overblijft met jullie hoeven vertroebelen? Moeten mijn schapen dan afweiden wat jullie hoeven hebben vertreden en drinken wat jullie hoeven hebben vertroebeld? Daarom, zo zegt Adonai Yahweh tegen hen: Zie, Ik ga zelf rechtspreken tussen de vette en de magere schapen; omdat jullie al wat zwak is, met flank en schouder wegdringen en met de horens stoten totdat jullie ze naar buiten gedreven hebben, zal Ik mijn schapen verlossen, opdat zij niet langer tot een prooi zijn; Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere. Dan zal Ik een herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, Yahweh, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, Yahweh, heb het gesproken. ……..En zij zullen weten, dat Ik Yahweh, hun God, met hen ben, en dat zij, het huis van Israël, mijn volk zijn, luidt het woord van Adonai Yahweh. Jullie toch zijn mijn schapen, de schapen die Ik weid; jullie zijn mensen en Ik ben uw God, luidt het woord van Adonai Yahweh.

Yahshua HaMashiah, de Goede Herder van Zijn volk
Johannes 10: 11 – 16 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht (en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen) want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, een herder.
Hebreeën 13: 20 – 21 De God nu van de vrede, die
onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, zal jullie in alle goed bevestigen, om zijn wil te doen,
1 Petrus 2: 25 Jullie waren
dwalende als schapen, maar thans hebben jullie je bekeerd tot de herder en hoeder van jullie zielen.
1 Petrus 5: 4 Wanneer
de opperherder verschijnt, zullen jullie de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.
Openbaring 7: 17 want
het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Yahshua HaMashiah als de Herder voor de vijandelijke heidenen
Openbaring 2: 27 en hij [Yahshua] zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,
Openbaring 19: 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede
de heidenen te slaan. En Hijzelf [Yahshua] zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn van de gramschap van de toorn Gods, van de Almachtige.
Bij de heidenen die zich vijandig opstellen gebruikt de Messias niet Zijn herdersstaf, maar een ijzeren staf.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: