U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.

Hulde Bewijzen
Grieks: ‘proskuneo’. Het gebruik van het werkwoord wijst op de daad van verering.

Hier volgt een lijst met voorbeelden.
1/ Hulde Bewijzen (zoals hier)
Mattheus 2: 8 zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen.
Mattheus 2: 11 zij vielen neder en
bewezen hem hulde.
Markus 15: 19 zij vielen op de knieën en
bewezen Hem hulde.
Handelingen 10: 25 kwam Cornelius hem tegemoet, viel hem te voet en
bewees hem hulde.
Hebreeën 1: 6 Hem moeten alle engelen Gods
huldigen.
2/ Aanbidden
Mattheus 4: 9 Dit alles zal ik je geven, indien jij je neerwerpt en mij aanbidt.
Mattheus 4: 10 De Here, uw God, zult gij
aanbidden en Hem alleen dienen.
Mattheus 28: 9 Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij
aanbaden Hem.
Mattheus 28: 17 En toen zij Hem zagen,
aanbaden zij, maar sommigen twijfelden.
Lukas 4: 7 Indien Gij mij dan
aanbidt, zal zij geheel van U zijn.
Lukas 4: 8 Gij zult de Here uw God,
aanbidden en Hem alleen dienen.
Johannes 4: 20 Onze vaderen hebben op deze berg
aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden.
Johannes 4: 21 de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult
aanbidden.
Johannes 4: 22 Gij
aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten,
Johannes 4: 23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader
aanbidden zullen in geest en in waarheid;
Johannes 4: 24 God is geest en wie Hem
aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Johannes 12: 20 enige Grieken onder hen, die opgingen om op het feest te
aanbidden:
Handelingen 7: 43 de afbeeldingen, die jullie gemaakt hadden om die te
aanbidden?
Handelingen 8: 27 een Ethiopier …….. was naar Jeruzalem gegaan om te
aanbidden;
Handelingen 24: 11 Je kan je ervan vergewissen …..dat ik naar Jeruzalem ben gegaan om te
aanbidden.
1 Corinthe 14: 25 hij zal zich ter aarde werpen, God
aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is.
Hebreeën 11: 21 hij heeft
aangebeden, leunende op het uiteinde van zijn staf.
Openbaring 4: 10 zullen de vierentwintig oudsten zich neerwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem
aanbidden,
Openbaring 5: 14 de oudsten wierpen zich neder en
aanbaden.
Openbaring 7: 11 zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en
aanbaden God,
Openbaring 9: 20 wie van de mensen ….. bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te
aanbidden.
Openbaring 11: 1 Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin
aanbidden.
Openbaring 11: 16 de vierentwintig oudsten … wierpen zich op hun aangezicht en
aanbaden God,
Openbaring 13: 4 en zij
aanbaden de draak, ….., en zij aanbaden het beest,
Openbaring 13: 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest
aanbidden,
Openbaring 13: 12 het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen
aanbidden,
Openbaring 13: 15 ….. dat allen, die het beeld van het beest niet
aanbaden, gedood werden.
Openbaring 14: 7 de ure van zijn oordeel is gekomen, en
aanbidt Hem,
Openbaring 14: 9 Indien iemand het beest en zijn beeld
aanbidt,…..
Openbaring 14: 11 zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld
aanbidden,
Openbaring 15: 4 alle volken zullen komen en zullen voor U neervallen in
aanbidding,
Openbaring 16: 2 de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld
aanbaden.
Openbaring 19: 4 En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en
aanbaden God,
Openbaring 19: 10 En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te
aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God!
Openbaring 19: 20 hen … die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld
aanbaden;
Openbaring 20: 4 die noch het beest noch zijn beeld hadden
aangebeden,
Openbaring 22: 8 wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te
aanbidden.
Openbaring 22: 9
aanbid God!
3/ Neervallen
Mattheus 8: 2 een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder,
Mattheus 9: 18 een overste der synagoge kwam tot Hem en
viel voor Hem neder,
Mattheus 14: 33 Die in het schip waren,
vielen voor hem neder.
Mattheus 15: 25 Maar zij kwam en
viel voor Hem neer.
Markus 5: 6 En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe,
viel voor Hem neder,
4/ Neerbuigen
Mattheus 20: 20 zij boog zich voor Hem neder, om iets van Hem te vragen.
5/ Neerwerpen
Johannes 9: 38 Ik geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neder.
Openbaring 3: 9 Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich
neerwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.
6/ Smekeling zijn
Mattheus 18: 26 De slaaf wierp zich neder als smekeling,

Hulde Bewijzen
Het gaat in dit werkwoord met name om de handeling op zich. Vandaar dat ‘Neervallen’, ‘Neerbuigen’ en ‘Neerwerpen’ ook een zeer goede vertaling is. In de meeste gevallen draait het om de daad van aanbidding. Dat is dan ook terecht meestal op die manier vertaald.

De Samenvoeging
Het werkwoord zelf is een samenvoeging van woorden, waaruit niet makkelijk een conclusie getrokken kan worden. De twee woorden zijn ‘pro’, dat ‘naar toe’ betekent en het woord ‘kuoon’, dat ‘hond’ betekent. Misschien dat het de onderdanige houding van de hond is, die de hand van zijn meester kust? Letterlijk valt er niets uit dit vreemde, maar wel belangrijke woord op te maken.

Heidenen Kwamen Aanbidden
Het waren deze heidense magiërs uit het Oosten, die als eerste kwamen om de Koning te aanbidden. Israël staat in het plan van God op de eerste plaats. De eersten werden de laatsten en de laatsten de eersten.
Deze magiërs zijn als het ware nu al van tevoren een plaatje van de volkeren die later op zullen gaan naar Jeruzalem om te aanbidden.

Koningen & Volkeren Zullen Aanbidden
Men probeert het volgende Bijbelgedeelte wel als een vervulling te zien van deze komst van de magiërs.
Psalm 72: 9 – 11 Mogen ….de koningen van Tarsis en de kustlanden hem geschenken brengen, de koningen van Saba en Seba hem schatting offeren, mogen alle koningen zich voor hem nederbuigen, alle volkeren hem dienen.
Dit zou het plaatje van de drie koningen weer herstellen. Deze voorzegging wijst echter op de nog toekomstige geweldige tijd dat de volkeren hun lof en eer aan de Messias Koning zullen brengen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: