U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 23 en, daar gekomen, vestigde hij zich in een stad, genaamd Nazaret, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat Hij Nazoreeër zou heten.

Netzer - Scheut
De naam van Nazaret op zich gaf al aan hoe onbetekenend die plaats was. In het Hebreeuws heeft het ook nog de betekenis van ‘twijgje’, ‘takje’ of ‘scheut’. Die naam behoort profetisch alleen aan de Messias van Israël.
Jesaja 11: 1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.

Cederwoud Libanon
Volkeren worden in de Bijbel veelvuldig voorgesteld in het beeld van bomen. Zo wordt in de twee voorafgaande verzen van de profeet Jesaja het volk ‘Libanon’ beschreven als een woud van ceders.
Jesaja 10: 33 – 34 Zie, Adonai, Yahweh Zebaoth, houwt met vervaarlijke kracht de loverkroon af, de rijzige stammen worden omgehouwen en de hoge geveld; het dichte gewas van het woud houwt Hij af met het ijzer, en de Libanon zal vallen door de Heerlijke.

Vellen En Uitlopen
Het lot van de Libanon wordt beschreven in het beeld van het vellen van een cederwoud. Het beeld van de boom wordt dan in het volgende vers (Jesaja 11: 1) voortgezet betreffende het volk Israël. Aan de ceders verschijnen geen verse uitlopers meer. De eik is echter een boom waarvan, na het vellen, nog een tronk overblijft.
Jesaja 6: 13 Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn.
Job 14: 8 – 9 Wanneer zijn wortel in de aarde veroudert en zijn tronk in de grond afsterft, dan bot hij weer uit, zodra hij water ruikt, en schiet twijgen als een jonge plant.

Hoop Voor Israël In De Nazoreeër
In het beeld van de eik wordt een hoop voor Israël getekend. Er is een toekomst voor het Joodse volk.
Jesaja 11: 1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.
Zoals Koning David voortkwam uit het nederige gezin van Isaï, zo zal de Messias, de tweede David, opkomen vanuit een weg van vernedering. Het enkele feit dat Yahshua HaMashiah opgroeide in Nazaret was voldoende grond voor verachting.

De Onbetekenende, Verachte Scheut
Hij was geen verheven tak aan de top van een statige boom. Hij was geen erkend en alom geëerd afstammeling van het Koninklijke huis van David. Nee, Hij was een onbetekenend rijsje uit de tronk van Isaï, een Nazoreeër. Kan daar iets goeds uit komen?
Filippi 2: 7 – 8 Hij [Yahshua HaMashia] , die Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.

Sekte Der Nazoreeërs
De gelovigen die onder het Nieuwe Verbond zich bij Hem voegden, ontvingen deze zelfde erenaam van verachting.
Handelingen 24: 5 Want wij hebben gevonden, dat deze man een pest is, iemand, die opstanden verwekt onder alle Joden over de ganse wereld, een eerste voorstander van de sekte der Nazoreeërs;

Nazoreeër Voor Ongelovige Joden
Deze gelovigen kregen dus niet de naam ‘christen’, maar Nazoreeër opgeplakt door ongelovige Joden. Die ongelovige Joden zouden hen zeker geen ‘christen’ of ‘messiaan’ noemen omdat dit een erkenning van de Messias zou zijn.

Mensen Van De Weg
Zelf noemden deze Joodse gelovigen zich ‘mensen van de weg’.
Handelingen 9: 2 en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om, als hij
mannen en vrouwen, die van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen.

Christen Voor Ongelovige Heidenen
De naam ‘christen’ kwam pas in zwang als een soort bijnaam, die de heidense ongelovigen hen opplakten.
Handelingen 11: 26 En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochie Christenen genoemd werden.

Christen: De Naam Van Verachting
Het heeft Bijbels altijd in relatie gestaan met lijden en verachting evenals de Joodse naam ‘Nazoreeër’. Pas in de kerkelijke geschiedenis kreeg het een totaal andere klank en inhoud.

Verachting & Lijden
Tijdens Paulus betoog voor koning Agrippa was Agrippa zelfs bang dat Paulus hem zou overhalen tot die verachte groepering.
Handelingen 26: 28 Maar Agrippa zei tot Paulus: Je wilt mij wel spoedig als Christen laten optreden!
Petrus tekent op dat iemand die voor zijn geloof in de Messias moeten lijden een christen was.
1 Petrus 4: 16 Indien hij echter als Christen lijdt, dan hoeft hij zich niet te schamen, maar laat hem dan God verheerlijken onder die naam.

Heiligen
Binnen de huishouding van het geheimenis, waar wij toe behoren, heb ik geen enkele andere benaming naast ‘gelovige’ kunnen vinden als ‘heilige’. Nergens wordt meer gesproken over Nazoreeërs of Christenen. Er wordt ook niet meer gesproken over mensen die van die weg waren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: