U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 23 en, daar gekomen, vestigde hij zich in een stad, genaamd Nazaret, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat Hij Nazoreeër zou heten.

In een stad
Letterlijk: ‘tot in een stad’. Grieks: ‘eis’.

Nazaret
Een plaatsnaam met de letterlijke betekenis ‘geheiligd’ of ‘afgezonderd’, maar in het Hebreeuws ook ‘uitspruitsel’ of ‘twijg’.
Dit was de voormalige woonplaats van Jozef.
De Messias nam de plaats in van de Geheiligde, de werkelijk Afgezonderde.

Verachte Nazoreeër
Maar toen de Koning der Joden uit Egypte geroepen werd kon hij niet de troon van zijn vaderen opeisen. De Koning zou de verworpene onder Zijn volk zijn. Hij werd een verachte Nazoreeër.
Johannes 1: 46 Natanael zei tot hem: Kan uit Nazaret iets goeds komen?
Dit was Jozef zijn geboorteplaats. Hier beoefende hij zijn vak als timmerman.
De inwoners van Nazaret werden ‘Am-horatzim’ genoemd, wat ‘onwetende mensen’ betekende. Daaruit bleek de algehele verachting.

Hetgeen Door De Profeten Gesproken Is
Er staat hier niet dat het ergens opgeschreven is. Mattheus laat hier ook de veelvuldig gebruikte uitdrukking: ‘zeggende’ achterwege. Hij citeert feitelijk niets. Deze profetie is door meerdere profeten uitgesproken. Wat door alle profeten werd voorzegd over de eerste komst van de Messias was dat Hij veracht en verworpen zou zijn. In die zin spraken alle profeten over Zijn Nazoreeër zijn. Zo is het ook uitgekomen.

Enkele Voorbeelden:
Psalm 22: 6 – 8 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd: Wentel het op Yahweh; laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!
Psalm 69: 11 – 21 ik maakte een rouwgewaad tot mijn kleed, maar ik werd hun tot een spreekwoord. Wie in de poort zitten, praten over mij, en een spotlied van drinkers. Maar mijn gebed is tot U, Yahweh, ten tijde van hets welbehagen; o God, antwoord mij naar uw grote goedertierenheid met uw trouwe hulp. Red mij uit het slijk, opdat ik niet zal verzinken, laat mij gered worden van mijn haters, en uit de diepe wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen, noch de diepte mij verslinden, noch de put zijn mond boven mij toesluiten. Antwoord mij, o Yahweh, want rijk is uw goedertierenheid, wend U tot mij naar uw grote barmhartigheid, verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, want het is mij bang te moede; antwoord mij haastelijk. Nader tot mijn ziel, bevrijd haar, verlos mij om mijner vijanden wil. U, ja U kent mijn smaad, mijn schaamte en mijn schande; allen die mij benauwen, staan voor U. De smaad heeft mij het hart gebroken, en ik ben verzwakt. Ik wachtte op een teken van medelijden, maar tevergeefs, op troosters, maar ik vond hen niet. Ja, zij gaven mij gif tot spijze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken.
Jesaja 53: 2 – 4 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

Nazoreeër –Nazireeër
Numeri 6: 2 – 3 Wanneer iemand, man of vrouw, een bijzondere gelofte wil afleggen, de nazireeërgelofte, om zich aan Yahweh te wijden, dan zal hij zich van wijn en bedwelmende drank onthouden, geen azijn van wijn of van bedwelmende drank drinken noch enige uit druiven bereide drank, en geen druiven eten, noch verse noch gedroogde.

Geen Nazireeër
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de Heer deze gelofte zou hebben afgelegd. Er is namelijk geen enkel bewijs dat Yahshua Zich ooit een dergelijke ascetische leefwijze zou hebben opgelegd.
Mattheus 11: 19 De Zoon des mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en zij zeggen: Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars.
In strikt letterlijke zin van het woord was Hij natuurlijk wel de meeste afgezonderde, oftewel de allerheiligste. Dat is de betekenis van het woord ‘nazireeër’.

Nazoreeër
Iemand die afkomstig is uit Nazaret. Het is niet meer dan een term waarmee verachting werd uitgedrukt.
Johannes 1: 46 Natanaël zei tot hem: Kan uit Nazaret iets goeds komen?
Johannes 7: 52 Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: