U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 20 en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël, want zij, die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven.

Israël
Zie Mattheus 2: 7.

Zij, Die
Hier wordt feitelijk Koning Herodes bedoeld. Ze stonden echter tegenover de hele macht die hem vertegenwoordigden

Het Leven
Grieks: ‘Psuche’. Letterlijk: ‘de ziel’. Hier staat de ziel voor het leven van de mens, die je kwijt kan raken, die gered kan worden of die je af kan leggen. Op deze wijze gebruikt kom je ‘de ziel’ zo’n 58 keer tegen in het Nieuwe Verbond.

Click hier voor een uitgebreide studie van het gebruik van het Griekse woord ‘Psuche’ in het Nieuwe Testament.

Wat is de ziel?
Hebreeën 4: 12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest,
Het Woord van God, de Bijbel, maakt dus heel concreet een onderscheid tussen ziel en geest. Het aparte feit doet zich nu voor dat zelfs veel Bijbeluitleggers beweren dat je daar niet zo’n duidelijk verschil in kan aanbrengen. Het kan toch niet gekker zijn?

De Bijbel Als Uitgangspunt
Laat ik helder en duidelijk zijn. Voor mij is de Bijbel het enig geldend uitgangspunt. Ziel en geest zijn dus totaal verschillende grootheden. Zelfs als ik dit niet verder zou begrijpen moet dit nog mijn uitgangspunt zijn, of ik moet de Bijbel met een hele schep zout nemen.

Verwarring In De Media
Bekijk je de gewone seculiere lectuur, dan valt gelijk het gebrek aan onderscheid scherp op. In de gewone krant, de tijdschriften en de hedendaagse boeken is het een vanzelfsprekende zaak om over de ziel te spreken als de geest bedoeld wordt. De ‘Psychics’ buitelen in populaire tv-uitzendingen over elkaar heen om hun geestelijke kunstjes te vertonen. Alleen de naamgeving van dit soort mediums is op zich al een helder blijk van onkunde betreffende de zaak waar ze zich mee bezig houden.

Geest En Ziel Tegenover Elkaar
Het feit dat ziel en geest regelmatig apart worden vermeld geeft natuurlijk al aan dat dit geen onderling verwisselbare grootheden kunnen zijn.
1 Thessalonica 5: 23 geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
In plaats van dat met geest en ziel hetzelfde bedoeld zou zijn, wordt het in de Bijbel juist tegenover elkaar geplaatst.
1 Corinthe 15: 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

Geestelijk En Ziels Tegenover Elkaar
Verwarring alom hebben we ook te danken aan onze Bijbelvertalers. Als de NBG over ‘natuurlijk’ spreekt, dan staat dat in die teksten tegenover geestelijk. Daar hebben veel christenen een negatief beeld van hun eigen (slechte?) natuur aan te danken.
1 Corinthe 15: 44 Er wordt een natuurlijk [psuchikos] lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk [psuchikos] lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
In plaats van een natuurlijk lichaam is hier sprake van een ziels lichaam. Het zielse lichaam van nu wordt hier tegenover het geestelijk lichaam van straks geplaatst.

Ziel En Lichaam Een Eenheid
Ons lichaam van nu wordt beheerst door onze zintuigen. Wij nemen waar en reageren daarop. Onze gevoelens en emoties zijn direct verbonden aan onze waarneming. Dat is onze zielse beleving. Het maakt dat ons lichaam leeft. Zonder al die uitwisseling van waarneming, emoties en reacties daarop leven wij niet. Dan is er geen sprake van ons ‘ik’. Vandaar dat onze ziel onze hoogsteigen persoon is.

Buiten Bijbelse Ideeën
Plato had het over de onsterfelijke menselijke ziel. Het grootste deel van de Christenheid heeft deze verkeerde voorstelling overgenomen. Het was de leugen die de slang aan de vrouw doorgaf.
Genesis 3: 4 De slang echter zei tot de vrouw: Je zal geenszins sterven,
Het is goed om te beseffen dat voordat er in Genesis over de ziel van de mens geschreven wordt er al vier keer over de ziel van de dieren geschreven was. Evenmin als dat de ziel bij de dieren een zelfstandig levend iets, zomin is dat bij de mens ook het geval.

Een Levende Ziel
Nergens in de Bijbel wordt een aparte ziel geschapen. Wel wordt de mens tot een levende ziel gevormd.
Genesis 2: 7 toen formeerde Yahweh Elohim de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen [nephesh].
Natuurlijk is het weer weg vertaald in de NBG. Er staat: ‘een levende ziel’.
1 Corinthe 15: 45 de eerste mens, Adam, werd
een levende ziel;

Conclusie:
De hele mens, niet een apart stukje van die mens, is een levende ziel. Als de mens dus sterft, dan sterft de ziel vanzelfsprekend.
Ezechiël 18: 4 Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: