U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,

Aanbidding In Nazaret
Het bijzondere onderwerp van dit tweede hoofdstuk is de aanbidding van de Koning Messias door magiërs uit het oosten. Deze aanbidding moet hebben plaatsgevonden in Nazaret. De Heer moest een tijd daarvoor nog in Jeruzalem in de tempel gebracht zijn.
Lukas 2: 21 – 22 En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen. En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te stellen,
Dit gebeurde 41 dagen na Zijn geboorte.
Leviticus 12: 3 – 4 En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Drieëndertig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed; niets heiligs zal zij aanraken, naar het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen van haar reiniging vervuld zijn.
Daarvandaan keerden ze terug naar Nazaret
Lukas 2: 39 En toen zij alles volbracht hadden, wat volgens de wet des Heren te doen was, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret.
De magiërs vonden hun Messias daar in een huis (vers 11). De aanbidding door de magiërs vond dus niet in een stal in Betlehem plaats.

Het Oosten
Het ijkpunt was altijd Jeruzalem. Het gaat dus altijd om het oosten ten opzichte van Jeruzalem.
Letterlijk slaat het Griekse woord ‘anatole’ op de opgang. Je kan het dus ook vertalen als ‘het opkomen’. Sommige vertalers geven het daarom weer als: ‘zie, magiërs kwamen bij het opkomen te Jeruzalem’. Lukas geeft hetzelfde woord ook weer met ‘Opgang’.
Lukas 1: 78 door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede
de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien,
De normale vertaling ‘het oosten’ krijgt van mij toch voorrang.

Ingang Naar Het Oosten
In mijn zoektocht naar een antwoord op deze vraag kwam ik uit in Ezechiël. Maar eerder eigenlijk al in de tabernakel. In de tabernakel was de ingang van het complex en de tent van de samenkomst naar het oosten gericht.

Heerlijkheid Van Yahweh Uit Het Oosten
Ezechiël 43: 1 – 4 Toen leidde hij [de hand van Yahweh] mij tot de poort, de poort, die de weg naar het oosten zag. En ziet, de heerlijkheid van de God van Israël kwam van de weg naar het oosten; en Zijn stem was als het geruis van vele wateren, en de aarde werd verlicht van Zijn heerlijkheid. …..En de heerlijkheid van Yahweh kwam in het huis, door de weg van de poort, die de weg naar het oosten zag.
Hier zien we hoe de heerlijkheid van God uit oostelijke richting kwam en het huis van God door de oostelijke poort binnenging.

De Vorst Vanuit Het Oosten
Ezechiël 46: 12 Wanneer de vorst een vrijwillig offer bereidt, een brandoffer of een vredeoffer als vrijwillige gave aan Yahweh, dan zal men de poort die op het oosten uitziet, voor hem openen, en hij zal zijn brandoffer en zijn vredeoffer bereiden, zoals hij het op de sabbatdag doet; en nadat hij naar buiten gegaan is, zal men de poort na zijn vertrek sluiten.
Hier lezen we verder dat de profeet ziet hoe de vorst, met de offers naar binnen gaat naar Gods troon. Deze Vorst is niet een gewone koning. De koningen in Israël mochten niet offeren aangezien zij niet uit de stam van Levi kwamen.

David De Toekomstige Vorst Uit Het Oosten
Ezechiël 34: 23 – 24 Dan zal Ik een herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, Yahweh, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, Yahweh, heb het gesproken.
Ezechiël 37: 24 – 25 En
mijn knecht David zal koning over hen wezen; een herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen onderhouden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn.

David – Niet Yahshua
In de persoon van de toekomstige vorst wordt regelmatig de Messias zelf gezien. Dit kan feitelijk niet kloppen omdat van Yahshua bekend is dat er geen zonde in Hem is. De vorst zal echter ook voor zichzelf zondoffers moeten brengen.
Ezechiël 45: 22 Op die dag zal de vorst voor zichzelf en voor al het volk van het land een stier als zondoffer bereiden.

Jeruzalem.
Een plaatsnaam met de betekenis van ‘stad’ of ‘verblijfplaats van de vrede’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: