U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,
(
Leidse Vertaling: Mattheus 2: 1 Toen dan Jezus te Bethlehem in Judea ten tijde van koning Herodes geboren was, kwamen enige sterrenwichelaars uit het Oosten te Jeruzalem,)

De Magiërs Uit Iran
Als we naar de titel ‘magiër’ in de oudheid zoeken, dan komen we ongetwijfeld terecht bij de astronomen in Perzië, het huidige Iran. Met onze huidige vooringenomenheid, maar ook onze tegenwoordige wetenschappelijke kennis, zouden wij hen eerder astrologen genoemd hebben. Zij waren het gewend om de hemel af te speuren naar afwijkende patronen.

Monotheïstisch Iran
In de tijd van deze magiërs was de godsdienst in Iran monotheïstisch. Er was dus geen veelgodendom. Zij aanbaden maar één god. Zoroaster was degene die dit monotheïsme in Perzië had geïntroduceerd. Hij moet zo omstreeks 628 voor Christus geboren zijn.

De invloed van Joodse magiërs
Nebukadnezar, de koning van Babel, had Juda in ballingschap weggevoerd. Daar namen de magiërs vanwege hun verbazingwekkende inlevingsvermogen, wijsheid en kennis nogal vooraanstaande posities in. Daar wisten echter ook Joden als Daniël, Sadrach, Mesech en Abednego zich een plek in hun midden te veroveren.
Daniël 2: 48 Toen verhief de koning Daniël en schonk hem vele, grote geschenken; ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele gewest Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel.
Dit duidelijke Joodse leiderschap onder de magiërs in Babel zal zeker de kennis van de Joodse profetie betreffende de komende Messias aangewakkerd hebben.

Magiërs In Jeremia
Jeremia 39: 3 toen trokken al de vorsten van de koning van Babel binnen en vatten post in de Middenpoort, Nebusazban, de hofmaarschalk, Nergal–sareser, de bewindvoerder, en al de overige vorsten van de koning van Babel.
Deze Nergal-sareser wordt in de NBG netjes neutraal de bewindvoerder genoemd. Hier staan echter twee uitgesproken en niet mis te verstane Hebreeuwse woorden, die helemaal niet zo neutraal zijn. Het eerste woord wijst op een hoofd van de eunuchen. Het tweede woord wijst op een hoofd van de tovenaars.
Het blijkt dat dergelijke magiërs in die tijd officiële adviseurs waren van de koning. In deze tekst hebben we te maken met de hoofdadviseur van koning Nebukadnezar.
In vers 13 wordt dezelfde persoon nogmaals vermeld samen met zijn heldere titel ‘oppertovenaar’. Ook daar is de vertaling op de vlakte gehouden.

Magiërs In Daniël 2
Onder de kop ‘De invloed van Joodse magiërs’ heb ik hier al iets van aangetipt.
In de context van dit hoofdstuk bevinden we ons aan het hof van koning Nebukadnezar van Babel, waar ook Daniël en de andere Joden verblijven.
Daniël 2: 10 De Chaldeeën gaven de koning ten antwoord: Er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven; daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of Chaldeeër gevraagd.
Bij onze huidige invulling voor een geleerde hebben we daar toch meestal geen tovenaar bij voor ogen. Toch is dat hier de wezenlijke inhoud van het woord. Feitelijk kan je al de drie classificaties, die hier opgenoemd worden, onderbrengen onder het ene woord: magiër.
Daniël 2: 27 Daniël gaf de koning ten antwoord: De verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven.
Hier zelfs vier categorieën die onder diezelfde noemer vallen: magiërs. Het boek Daniël benadrukt het feit dat de magiërs in die tijd een vooraanstaande plek in de regering innamen.

Magiërs In Daniël 4
De magiërs stonden bekend om hun uitleggen van dromen. Ondanks hun reputatie waren ze toch niet in staat om de bizarre droom van koning Nebukadnezar uit te leggen. De enige persoon die dat kon was Daniël.
Daniël 4: 7 Daarop kwamen de geleerden, de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers, en ik vertelde hun de droom, maar zij konden mij zijn uitlegging niet bekendmaken.
Daniël 4: 9 Beltesassar, jij
hoofd der geleerden, van wie ik weet, dat de geest der heilige goden in u woont, en dat geen enkele verborgenheid u moeite veroorzaakt, vertel mij de gezichten van mijn droom die ik gezien heb, namelijk de uitlegging daarvan.
Hier wordt Daniël, zij het onder zijn heidense naam, het hoofd van de tovenaars genoemd. Onthoudt dat dit de werkelijke omschrijving is van wat hier zo mooi met ‘geleerde’ geparafraseerd wordt in de NBG. We wisten het al uit Daniël 2: 48, maar hier staat het nog een tandje duidelijker. Daniël was in die tijd het hoofd van de tovenaars, oftewel het hoofd van de magiërs.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: