U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,
(
Leidse Vertaling: Mattheus 2: 1 Toen dan Jezus te Bethlehem in Judea ten tijde van koning Herodes geboren was, kwamen enige sterrenwichelaars uit het Oosten te Jeruzalem,)

De Lijn Edom
Koning Herodes was uit de lijn van Edom. Sinds het afpikken van het eerstgeboorterecht door Jakob is er bij Edom een voortdurende haat.
Genesis 27: 41 En Ezau koesterde wrok tegen Jakob om de zegen, waarmede zijn vader hem gezegend had,

Deze Haat Is Overgeërfd
Ezechiël 35 :5 Omdat jullie [Edom]een eeuwige vijandschap hebben gekoesterd en jullie de Israëlieten hebben overgeleverd aan het geweld van het zwaard ten tijde van hun rampspoed, ten tijde van de eindafrekening,
Amos 1: 11 Zo zegt Yahweh: Om drie overtredingen van Edom, ja om vier, zal Ik het niet herroepen. Omdat hij zijn broeder met het zwaard heeft vervolgd en zijn medelijden heeft verstikt, zodat zijn toorn eeuwig verscheurt en hij zijn gramschap immer blijft koesteren,
Obadja 1: 10 Wegens de gewelddaad aan je broeder Jakob zal schande je bedekken, en jij zal voor altoos worden uitgeroeid.

Twee Zaden Tegenover Elkaar
De opstelling van de Edomieten tegen het zaad van de vrouw is altijd doorgegaan. Het is de voortdurende strijd tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw.

Type Van De Antichrist
Als de Messias bij Zijn tweede komst terugkomt zal hij de stad Jeruzalem aantreffen in het bezit van de Antichrist, waar deze Herodes een plaatje van is.
2 Thessalonica 2: 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem van Zijn mond en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt.

Zie
Een tussenvoegsel om extra aandacht van de lezer te vragen voor het volgende.

Wijzen
Grieks: ‘magoi’.
Velen zullen de benaming van deze wijzen direct plakken op alles wat in de Bijbel over de wijzen in het algemeen geschreven staat. Dat veroorzaakt een stevige verwarring. Dat is een volslagen ander Grieks woord. De eerstvolgende tekst met dat woord laat ik hier volgen:
Mattheus 11: 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zei: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kleine kinderen geopenbaard.
Dit is het Griekse woord ‘sophos’, dat met onderwijs en bekwaamheid te maken heeft. Te zijner tijd komen we hier op terug.

Magiërs
Het waren magiërs die zich vooral bezig hielden met natuurgeheimen, astrologie en medicatie. Vandaar dat ik hier de juistere weergave van de Leidse Vertaling erbij gezet heb. Daniël bijvoorbeeld werd aanvoerder van zo’n order in Babylon.
Daniël 2: 48 Toen verhief de koning Daniel ……; ja, hij maakte hem tot …..opperhoofd over alle wijzen van Babel.
Zonder uitzondering nam elk volk dit woord over voor mensen die zich met dergelijke wetenschappen bezig hielden. Die wetenschap was echter wel vaak vermengd met praktijken als magie en bedrog. Ook in onze eigen Europese talen raakte deze bezigheid al spoedig ingeburgerd als magie.

Het Sprookje Van De Drie Koningen
Veel absurde tradities en veronderstellingen over deze bezoekers van de Koning Messias hebben hun weg gevonden naar het populaire volksgeloof en de Christelijke kunst.
Het zouden koningen zijn en nog wel drie in getal. Zij zouden de vertegenwoordigers zijn van de drie families waar de hele mensheid tot terug te brengen is: Sem, Cham en Jafeth. Dat zou ook de reden zijn waarom één van hen afgetekend wordt als een Ethiopiër. Hun namen zouden zelfs bekend zijn en luiden: Caspar, Balthazar en Melchior. Hun drie schedels zouden zelfs in de twaalfde eeuw ontdekt zijn door ene Bisschop Reinald von Dassel uit Cologne. Nog steeds worden ze daar in de plaatselijke kathedraal tentoongesteld in een kostbare kist.

Occultisten
Eén heel belangrijk ding, dat feitelijk nergens in de uitleggingen aandacht verkrijgt, valt wel op te maken uit het Griekse woordgebruik hier: Dit waren magiërs, oftewel tovenaars of occultisten. Er wordt niet geoordeeld in het hele hoofdstuk en dat is eigenlijk ook vanzelfsprekend. Hun hart was gericht op het vinden van de beloofde Koning van de Joden.

Genade Voor Occultisten
De zoektocht van deze occultisten was vrijwel compleet het tegenovergestelde van de schriftgeleerden in vers 4. Die zaten dag en nacht met hun neus in de boeken van de Tenach. Zij onderzochten het Woord van God, maar toen het er op aankwam zette dit hen niet in beweging.
Occultisten, wiens harten aangeraakt waren. Wat is genade toch een heerlijk iets.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: