U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,
(
Leidse Vertaling: Mattheus 2: 1 Toen dan Jezus te Bethlehem in Judea ten tijde van koning Herodes geboren was, kwamen enige sterrenwichelaars uit het Oosten te Jeruzalem,)

Een Edomiet
Herodes was een Edomiet, een afstammeling van Ezau.
De Edomieten waren in de tweede eeuw voor Christus gewelddadig bekeerd tot het Jodendom.

Joodse Bekeringsdrang
Yahshua zelf verwijst naar deze drang om proselieten te verwerven in Zijn rede tot de Schriftgeleerden en Farizeeën.
Mattheus 23: 15 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, jullie huichelaars, want jullie trekken zee en land rond, om een bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maken jullie van hem een kind van de gehenna, tweemaal zo erg als jullie het zelf zijn.
Op zich was dit een terechte opvatting van Israël over haar taak naar de heidenvolkeren.
Exodus 19: 5 – 6 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.
Als een Koninkrijk van priesters zou het de heidenen tot een zegen zijn. Dat gaat echter niet buiten de Messias om. De priesterlijke dienst hield zeker niet in dat de proselieten onderwezen zouden worden om in eigen kracht de wet te volbrengen. Hierdoor maakte men van zo’n proseliet een kind van de gehenna.

Oproep Tot Zendingsijver
Het aanbrengen van bekeerlingen ging tot de tweede eeuw na Christus door. Daarna is het geëindigd. Het Orthodox Jodendom kent een regel dat duidelijk oproept tot zendingsijver, hetgeen duidelijk valt op te maken uit het volgende citaat van de ‘Rambam’s Sefer HaMitzvot’. (Letterlijk weergegeven: ‘Positieve geboden van de Rambam’. Rambam is een verbastering van rabbi Moshe ben Maimon (1135-1204), een geleerde die de wetenschappelijke naam ‘Maimonides’ voerde. Deze rabbi is verantwoordelijk voor onze spreekwoorden als ‘zich het rambam werken’ en de niet zo vriendelijk bedoelde oproep: ‘krijg het rambam’. Deze rabbi is dus ook verantwoordelijk voor het volgende citaat uit zijn positieve geboden).

Rambam’s Sefer HaMitzvot
De wijzen zeggen dat dit gebod (Deuteronomium 6: 5 Yahweh, je God, liefhebben met geheel je hart en met geheel je ziel en met geheel je kracht.) ook een verplichting in zich draagt om de gehele mensheid op te roepen Hem (verheven zij Hij) te dienen en in Hem te geloven. Want evenals dat je iemand die je lief hebt, eert en verhoogt en ook anderen oproept om die persoon lief te hebben, zo zal je ook de dwazen en onwetenden oproepen om kennis te nemen van de waarheid naar de mate waarin jij je die al hebt toegeëigend, als je de Heer lief hebt.
‘Yahweh, je God liefhebben’, wil zeggen dat je Hem ook geliefd onder de mensen maakt evenals Abraham, uw vader, dat deed (
Genesis 12: 5 de lieden, die zij in Haran verkregen hadden,). Zoals Abraham een geliefde van de Heer was (Jesaja 41: 8 mijn vriend Abraham,), vanwege zijn krachtig inzicht in God en zijn grote liefde voor Hem en hij vanuit die liefde ook de mensheid opriep tot geloof, zo moeten jullie Hem ook liefhebben door de mensheid tot geloof in Hem op te roepen.
(Maimonides: De Geboden, deel 1, gebod 3, pagina 5)

De Proseliet Herodes
Herodes was dus, evenals de overige Edomieten, een bekeerling van het Jodendom. Dit was niet echt in zijn gedrag en normbesef terug te vinden. Hij is echter wel verantwoordelijk voor de wederopbouw en verdere uitbouw van de tweede Tempel, die ten tijde van Zerubabel gebouwd is. Dit werd door de orthodoxe Rabbi’s gezien als een verzoeningspoging met het Joodse volk nadat hij eerst hun wijzen had uitgemoord.

De Moordenaar Herodes
Herodes was voortdurend paranoïde waar het zijn macht betrof. Al zijn rivalen had hij al omgebracht, waaronder enkelen uit de familie van zijn vrouw en zelfs een aantal van zijn eigen kinderen. De kindermoord in vers 16 is dan ook volkomen in overeenstemming met zijn aard.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: